ข่าวประชาสัมพันธ์

วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.นงลักษณ์ ทองศรี

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสตราจารย์ มาลีณี  จุโฑปะมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอย่างสูง
ที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน 
“วันวารที่พากเพียร วันเกษียนที่ภาคภูมิ ผศ.ดร.นงลักษณ์  ทองศรี”
วันที่ 25 กันยายน 2561″ ณ ห้องประชุมศิวาลัย ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้