ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วามต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจการประเมิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วามต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการตรวจการประเมิน
คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินผลระดับคณะ ณ ห้องประไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ซึ่งได้รับเกียรติจาก 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ มหงสพันธุ์ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมือง 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล รอดแจ่ม

แชร์ข่าวนี้