ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ผลการประเมินประกัน คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผลการประเมินสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.55

แชร์ข่าวนี้