ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์
คณะวิทยาการจัดการ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา
ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง วันนี้พบกันที่ หอประชุมวิชาอัตตศาสตร์
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปกิจกรรมพบหัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ รุ่นพี่ในสาขาวิชา
พี่ ๆ จากสโมสรนักศึกษา ดำเนินกิจกรรมโดย
อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ

แชร์ข่าวนี้