ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

6 – 8 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพิื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ที่มีการแปลงแผนยุทธศาสต์สู่แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยการดำเนินการเชิงรุกสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของคณะวิทยาการจัดการ ให้สัมพันธ์และสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดจันทบุรี และ จังหวัดชลบุรี

แชร์ข่าวนี้