ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี”

7 เมษายน 2561 สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาราชเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตรครราชสีมา ขอขอบพระคุณประธานในพิธี ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ให้ความเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ขอขอบพระคุณวิทยากร ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ ขอขอบพระคุณอาจารย์สาขาวิชาการบัญชี ผศ.ดร.เอมอร แสวงวโรตม์ อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์ และอาจารย์แก้วมณี อุทิรัมย์ ที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ดูแลเอาใจใส่ความเรียบร้อยในการจัดโครงการ ตลอดจนอยู่ร่วมโครงการจนลำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งแสดงให้ถึงความรัก ความสามัคคีในการทำงานของสาขา ขอขอบใจนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาค กศ.บป. รุ่น 29 ที่เข้าอบรมอย่างตั้งใจ และที่สำคัญขอขอบใจคณะกรรมการดำเนินโครงการทุกคน ที่ต่างช่วยกันจัดโครงการออกมาได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งถือว่าผ่านตามมาตรฐานของอ. ประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับจากการจัดโครงการในครั้งนี้ อ.เชื่อว่าพวกเราทุกคนจะนำไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป ประสบการณ์ที่ดีไม่ได้แลกมาด้วยเงิน แต่แลกมาด้วยการลงมือทำ ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากความสามัคคี และการทำงานเป็นทีม โอกาสที่ดีๆ ไม่ได้แลกมาด้วยเงิน แต่แลกมาด้วยการลงมือทำ

แชร์ข่าวนี้