ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดในโครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดในโครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยากาจัดการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะวิทยาการจัดการ เพื่อองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ในการพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัย

แชร์ข่าวนี้