ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560

อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับเกียติจากท่าน รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดและ ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2560 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวนมากว่า 800 คน วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะ ความรู้ ชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การปฏิบัติตนในหน่วยงานและสถานที่ฝึกประสบกาณณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่องคณะและมหาวิทยาลัย และนักศึกษาสามารถนำความรู้ ทักษะและหลักความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ในห้องเรียนตจลอดระยะเวลาการศึกษาในภารทฤษฎี นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม

แชร์ข่าวนี้