ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยากาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยคณบดีได้มอบหมายนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะวิทยาการจัดการ การเตรียมความพร้อมโครงการงานวันเด็ก แจ้งการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตำรา” เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ซักถามเรื่องต่างๆ ก่อนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคณะต่อไป

แชร์ข่าวนี้