ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสามัญคณาจารย์และบุคคลากรคระวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1

ประชุมสามัญคณาจารย์และบุคคลากรคระวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิิ คณะวิทยการจัดการ มหาวิทยาลัยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้