ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 1347 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 30 คน
และได้เกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัฒน์  มณีวรรณ อาจารย์วณิชา  แผลงรักษา และอาจารย์ปิติวรรณ  ฝ้ายโคกสูง เป็นวิทยากรในโครงการ

ดาวโหลด ภาพเพิ่มเติม

แชร์ข่าวนี้