ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ

เรียน คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการงานวิจัยภายในระดับคณะ ทุนอุดหนุนโครงการละ 30,000 บาท จำนวน 5 เรื่อง กรอบประเด็นการวิจัย รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
* รับข้อเสนอโครงการวิจัย ระหว่างวันที่ 10 -25 พ.ย. 2560
* หมดเขตรับข้อเสนอ วันที่ 25 พ.ย. 2560 เวลา 16.30 น.
* ประกาศผลโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย วันที่ 30 พ.ย. 2560

ขอแสดงความนับถือ
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

แชร์ข่าวนี้