ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิชาการ หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิชาการ หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคคลภายนอก ร่วมกว่า 30 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้และเพิ่มศักยภาพในการทำงานในองค์กร ซึ่งได้เกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุวัตน์  มณีวรรณ และอาจารย์นิธิโรนจน์  ศุภกฤษสุวรรณกุล เป็นวิทยากรในโครงการ

 

รายละเอียดภาพเพิ่มเติม : ดาวโหลด

แชร์ข่าวนี้