ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) (ครั้งที่ ๑/๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี         ประเภทรับตรง รอบที่ ๑ การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ครั้งที่ ๑/๑) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สาขาวิชาที่เปิดรับ

ดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

  • คุณสมบัติของผู้สมัคร
    • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
    • เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคมหรือติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง

          ๓. ข้อกำหนดสำหรับผู้สมัคร

๓.๑ ผู้สมัครต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
๓.๒ ผู้สมัครต้องส่งแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ในวันที่สมัคร
๓.๓ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ๑ สาขาวิชาเท่านั้น

๔. วิธีการสมัคร

    ๔.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์  ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อต้องกรอกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp ภายหลังจากการกรอกข้อมูลในระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ต้องพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ เพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เท่านั้น
๔.๒ การสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (อาคาร ๑๕ ชั้น) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Ø หมายเหตุ :  ผู้สมัครที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติด้วยตนเอง  แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และบันทึกข้อมูลผ่านระบบการสมัครเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์            http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติข้อใด  ข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเท็จ จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอบทันที

         ๕. ระยะเวลาในการรับสมัคร

๕.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๕.๒  การสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

         ๖. ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

๖.๑ การสมัครผ่านระบบออนไลน์

– ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน ๒๐๐ บาท ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัย             ราชภัฏบุรีรัมย์ หมายเลขบัญชี ๔๒๗ – ๐ – ๐๐๐ – ๖๘ – ๖ เท่านั้น ทั้งนี้ต้องนำส่งเอกสารการสมัคร แฟ้มสะสมผลงาน  และหลักฐานการชำระเงิน ภายใน ๓ วัน หลังจากวันที่ทำการสมัคร โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

๖.๒ การสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัคร Download ใบสมัครได้ที่ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp แล้วเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน  ถูกต้อง ชัดเจน โดยเขียนตัวบรรจง แล้วชำระเงินค่าสมัครจำนวน ๒๐๐ บาทที่กองคลังและทรัพย์สิน พร้อมนำส่งใบสมัคร และแฟ้มสะสมผลงานที่สำนักส่งเสริมวิชาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Ø หมายเหตุ เงินค่าธรรมเนียมการสมัครนี้จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

         ๗. หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก

๗.๑ ใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  ถูกต้องชัดเจน และเขียนตัวบรรจง

๗.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.๑) ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖    หรือเทียบเท่า โดยมีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔ ภาคเรียน

๗.๓ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน

และเป็นรูปถ่ายชุดเดียวกัน สำหรับติดรูปจำนวน ๑ รูปที่มุมขวามือของใบสมัคร และติดรูปจำนวน ๒ รูป ที่บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

๗.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๗.๕ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๗.๖  แฟ้มสะสมผลงาน

Ø หมายเหตุ :  ๑) ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ ต้องส่งหลักฐานการสมัคร ข้อที่ ๗.๑ ถึง ๗.๖ และสำเนาใบแจ้ง   การชำระเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวน ๒๐๐ บาท ถึงมหาวิทยาลัยฯ ภายใน ๓ วัน หากมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบภายหลัง พบว่า ขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนหรือเป็นเท็จ      จะถูกตัดสิทธิ์การสมัครทันที

๒) ส่งหลักฐานถึง สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์           เลขที่ ๔๓๙ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

         ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ                 (อาคาร ๑๕ ชั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

๙. วันสอบสัมภาษณ์

             วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ สอบเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตามห้องที่กำหนดไว้ และผู้เข้าสอบต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ หากขาดสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบสัมภาษณ์ทุกกรณี

         ๑๐. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

               วันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๑๕ ชั้น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

         ๑๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ายืนยันสิทธิ์ (Clearing House) วันที่ ๑๕ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่                   http://univ.cup.net

         ๑๒.  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัว 

               วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร ๑๕ ชั้น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และ http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

         ๑๓. วันรายงานตัว

               นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มารายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา   ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏบุรีรัมย์ หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าเป็น  นักศึกษาใหม่ทุกกรณี

         ๑๔. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวดังนี้

๑๔.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

๑) ค่าบำรุงการศึกษา
– ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑                   จำนวน     ๗,๐๐๐   บาท
– ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน        จำนวน     ๑,๐๐๐   บาท
๒) ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                    จำนวน     ๑,๕๐๐   บาท
– ค่าประกันของเสียหาย                                  จำนวน       ๕๐๐   บาท
– ค่าคู่มือนักศึกษา                                            จำนวน        ๑๐๐   บาท
– ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                            จำนวน       ๘๐๐   บาท
รวม                                                    จำนวน  ๑๐,๙๐๐   บาท

๑๔.๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

๑) ค่าบำรุงการศึกษา
– ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑                   จำนวน      ๖,๐๐๐  บาท
– ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน        จำนวน      ๑,๐๐๐  บาท
๒) ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว
– ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                                 จำนวน       ๑,๕๐๐  บาท
– ค่าประกันของเสียหาย                               จำนวน         ๕๐๐  บาท
– ค่าคู่มือนักศึกษา                                        จำนวน         ๑๐๐  บาท
– ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                        จำนวน         ๘๐๐  บาท
         รวม                                                   จำนวน      ๙,๙๐๐  บาท

๑๔.๓  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏบุรีรัมย์

                    จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

***********หมายเหตุ กรณี นร.ที่สมัคร online ติดต่อรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้ที่ สสว. ก่อนวันสอบสัมภาษณ์ หากมาเอาวันสอบสัมภาษณ์ ให้ไปรับที่ห้องสอบได้เลย. (จะใส่ไปในแฟ้มสอบสัมภาษณ์ ให้คครับ)

 

Cr : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

แชร์ข่าวนี้