ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี อธิการบดี ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกล่าวตอนรับคณะกรรมการตรวจการประเมิน

7 กันยายน 2560 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี อธิการบดี ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์
และนักศึกษาร่วมกล่าวตอนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพระดับคณะ
คณะกรรมการตรวจการประเมิน 3 ท่าน

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย์     ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ ดร.รัชดา   ภัคดียิ่ง         กรรมการ
3. ผู้ช่วยสาสตราจารย์นภดล  เชนะโยธิน    กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร  ศิรินนท์    เลขานุการ

แชร์ข่าวนี้