ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

  • รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -15 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น.
    หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม MICROSOFT OFFICE เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน”
  • รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น.
    หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม MICROSOFT EXCEL ADVANCE”

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก สอดคล้องความต้องการของประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2545) ในมาตราที่ 5 ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่า กระบวนการที่ทำให้ผู้รับการฝึกและประชากรวัยทำงานมีฝีมือ ความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงานและพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ได้กล่าวเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็นของงานพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น โดยการใช้มาตรการจูงใจในด้านการยกเว้นภาษีอากร รวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ให้มีความเหมาะสมและเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในกรณีที่สถานประกอบกิจการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้กับบุคคลที่จะรับเข้าทำงาน โดยการฝึกเตรียมเข้าทำงานการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ ลูกจ้างของตนฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ ชุดโปรแกรมคำสั่ง Microsoft Office ซึ่งเป็นโปรแกรมที่บุคลากร เจ้าหน้าที่ จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากปัจจุบันโปรแกรม Microsoft Office ได้มีการพัฒนาชุดคำสั่งตามลำดับอย่างต่อเนื่อง มีฟังก์ชันการทำงาน หลากหลายมากขึ้น ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ที่ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล การประมวลผลคำ ส่งผลให้การใช้งานด้านต่างๆของบุคลากร มีความรวดเร็วแตกต่างจากเดิมเป็นอย่างมากเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างโปรแกรม Microsoft Office บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาความรู้ใหม่ๆนำมาปรับใช้กับงานในหน่วยงานของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ทำความร่วมมือกับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดโครงการการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้มีการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะจากการฝึกอบรม อีกทั้งยังสามารถเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพฝีมือแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเป็นแนวทางในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์และนำไปใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
3. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย
4. เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมเป็นแนวทางในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มเป้าหมาย
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ หน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 40 คน / รุ่น

สถานที่ดำเนินการ
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินการ
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -15 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (วันเสาร์ –วันอาทิตย์)
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 -29 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. (วันเสาร์ –วันอาทิตย์)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้