ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2560

23 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้บริหารและกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่อง งบประมาณ ปี 2561
ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ อาคาร 13 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

แชร์ข่าวนี้