ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

อัญเชิญตราพระราชลัญจกร และมอบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
“ราชพฤษ์ช่อที่ 46”
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 16.30 น.
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เครื่องแต่งกาย ผู้บริหาร : พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรสามชุดปกติขาย
คณาจารย์และบุคลากร  : สวมชุดสูทมหาวิทยาลัย/ชุดสุภาพ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1           : สามชุดนักศึกษาไม่ใส่เครื่องแบบที่มีตราพระราชลัญจกร 

แชร์ข่าวนี้