ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus”
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2560
ณ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

แชร์ข่าวนี้