ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขององค์กร
ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

ชึ่งมีคณาจารย์ ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์กิตติกร  ฮวดศรี
2. อาจารย์ชนินาถ  ทิพย์อักษร
3. อาจารย์จตุพร  จันทารัมย์
4. อาจารย์ภัคณิษา  อภิศุภกรกุล

แชร์ข่าวนี้