ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต(KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

            ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต (KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์สุติมา ฮามคำไพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และอาจารย์สุนันวดี พละศักดิ์ ประธานสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนทั้งในด้านวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย จึงได้เสนอขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต (KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อเติมเต็มความรู้ความเข้าใจวิธีการหรือกระบวนการทวนสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ให้กับคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จ ในการนี้ ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขออนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต (KM) กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ ชั้น 2 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้