ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย นำโดย คณบดีคณะวิทยาการจ้ด ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจ้ดการ กล่าวรายงาน และ อาจารย์อัญญา มัธุรเมธา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย “เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยยุค 4.0 ” โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการและได้รับความสนใจจาก คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ คณาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 13 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้