ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี และผู้บริหารได้ร่วมโครงการเสวนาเพื่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และผู้บริหารได้ร่วมโครงการเสวนาเพื่อประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคคลากร
ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2560 ณ อัมพวา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม และการบริหารธุรกิจชายฝั่ง
รับลมรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นจากบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ
ได้สร้างเสริมประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งเรียนรู้ระบบการทำงานในการให้บริการในสถาบันศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับปรุง ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการ จำนว 50 ท่าน

แชร์ข่าวนี้