ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร

               หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator:UBI) ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานิสิต นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ประกอบธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษารองรับ อีกทั้งยังให้ความรู้ในเรื่องการตลาด การจัดทำบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจ การจัดทำ Business Model ของธุรกิจด้วย จึงด้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ด้านอาหาร (เชิงปฏิบัติการ) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม เป็นผู้ประกอบการ และทายาทผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๔๐ รายในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มรภ.บุรีรัมย์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆดังนี้

ผศ. อรรถกร จัตุกูล สาขาวิชาการตลาด หัวข้อ สถานการณ์ตลาดปัจจุบันและ การวิเคราะห์ SWOT Analysis

อาจารย์อาทิตยา ลาวงศ์ สาขาวิชาการตลาด หัวข้อเรื่อง คู่แข่งขันทางการตลาด และ กลยุทธ์ทางการตลาด 4 P

อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด สาขาวิชาการตลาด หัวข้อเรื่อง วิเคราะห์แผนการตลาด

อาจารย์กิตติกวินต์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อเรื่อง การจัดทำโครงสร้างองค์กร , บทบาทผู้นำกลุ่ม , ปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องคนในองค์กร

อาจารย์ฤทัยภัทร ให้ศิริกุล สาขาวิชาการจัดการ หัวข้อเรื่อง การบริหารการผลิต , การบริหารต้นทุนการผลิตและ การจัดทำแผนจำลองธุรกิจ BMC

ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ สาขาวิชาการตลาด เป็นกรรมการและผู้ประสานงานโครงการ

แชร์ข่าวนี้