ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

28 พฤษภาคม 2560 นำโดยอ.รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2559
ทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. จำนวน 38 คน
โดยมี นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการเงินการธนาคาร
ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ อาคาร 13 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เพื่อชี้แจงกฎระเบียบและการปรับตัวก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560

แชร์ข่าวนี้