ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี เข้าร่วมโครงการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ.2561-2565
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแบบมีส่วนร่วมของบุคคลากรทุกระดับ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2560 ณ จังหวัดนครพนม


แชร์ข่าวนี้