ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเสริมทักษะและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

3 พฤษภาคม 2560 คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการอบรมเสริมทักษะและทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่  3
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงาน
และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัครพล  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผศ.ดร.สมศักร์  จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากร
เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาและความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ หอประชุมวิชาอัตตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้