ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีและผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพระดับคณะ


วันที่ 19 เมษายน 2560

 

แชร์ข่าวนี้