ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมรดน้ำขอพร

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ร่วมรดน้ำขอพรจากท่าน รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดี
ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
และดร.กระพัน ศรีงาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เพื่อแสดงถึงความเคารพนบนอบต่อผู้ใหญ่
หรือผู้ที่เคารนับถือและผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมา
และขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองเนื่องในวันสําคัญนี้

แชร์ข่าวนี้