ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีและผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ นำเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
วันที่ 9 เมษายน 2560
ณ สุชาดารีสอร์ท อำเภอวังน่ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

แชร์ข่าวนี้