ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประธานในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2561-2565

หน่วยงานระดับคณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2561-2565

ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2560

ณ สวนสุชาดา รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวเพิ่มเติม

แชร์ข่าวนี้