ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้