ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร
และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีกระบวนการพิจารณา
โครงการ “การปรับตัวด้านการเกษตรเพื่อรองรับเมืองท่องเที่ยวทางกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์”
ภายใต้การสนับสนุนโครงการท้าทายไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมขวัญข้าว ชั้น ๒ อาคารสิริวิทยเกษตร (อาคาร ๒๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้