ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประธานในโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ คณะวิทยาการจัดการจัดการ
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ
เข้าร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
วันที่ 4 เมษายน 2560
ณ บริเวณองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                                                                                                                                                                  รายละเอียดเพิ่มเติม 

แชร์ข่าวนี้