ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์มรดกไทย

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ลานศิลาแลงและบริเวณองค์พระสัพพัญญูสุคโต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้