ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ทำบุญตักบาตร ถวาสยภัตตาหารเพลแด่พระส่งฆ์

โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ทำบุญตักบาตร ถวาสยภัตตาหารเพลแด่พระส่งฆ์
วันที่ 22 มีนาคม 2560
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 รายละเอียดเพิ่มเติม : โครงการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทำบุญตักบาตร ถวาสยภัตตาหารเพลแด่พระส่งฆ์

แชร์ข่าวนี้