ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจ้ดการ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการร่วมแสดงความยินดี

คณะวิทยาการจ้ดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
ที่สำเร็จการศึกษาปริญญา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

แชร์ข่าวนี้