ข่าวประชาสัมพันธ์

สายตรงคณบดี

สายตรงคณบดี


คณบดี

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการได้แจ้ง ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อให้อาจารย์ พนักงาน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้ใช้สื่อนี้ในการบอกแจ้งถึงปัญหาที่กำลังประสบ หรือเรื่องราวความไม่ชอบมาพากลในการทำงานของเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อที่ทางคณะทำงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จะได้ช่วยติดตามดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน ทั้งนี้ข้อมูลที่ส่งมาจะถูกกลั่นกรองโดยท่านอธิการบดี ว่าจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผย...

แชร์ข่าวนี้