แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
ภาคปกติ

ภาค กศ.บป.

คำร้องต่างๆ

 • คำร้องขอแก้ I
 • คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
 • คำร้องขอถอนรายวิชา
 • คำร้องขอใบรับรองคุณวุฒิและทรานสคริป
 • คำร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐานข้อมูลส่วนตัว
 • คำร้องขอเปลี่ยนรายวิชาเรียน
 • คำร้องขอเพิ่มแก้ E,F
 • คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
 • คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
 • คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร
 • คำร้องขอรับรองครบหลักสูตร
 • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนมากกว่า 12 หน่วยกิต ภาค กศ.บป
 • คำร้องขอลากจากการเป็นนักศึกษา
 • คำร้องขอสรุปผลการเรียน
 • คำร้องขอหนังสือรับรองต่างๆ
 • คำร้องทั่วไป
 • คำร้องลาพักการศึกษา