หลักสูตร สาขาวิชาการตลาด

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความต้องการของผู้บริโภค การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
การตลาดบริหาร การบริหารการขาย การวิจัยตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ผู้จัดการด้านการตลาด
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
– พนักงานขายอาชีพ
– เจ้าหน้าที่ธนาคาร
– นักวิจัยตลาด

คณาจารย์สาขาวิชาการตลาด

ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2544 – ปัจจุบัน)
โทร : 044-611221 ต่อ 5200
แฟกซ์ : 044621204
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2544 – ปัจจุบัน)
โทร : 044-611221 ต่อ 5200
แฟกซ์ : 044621204
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2544 – ปัจจุบัน)
โทร : 044-611221 ต่อ 5200
แฟกซ์ : 044621204
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2544 – ปัจจุบัน)
โทร : 044-611221 ต่อ 5200
แฟกซ์ : 044621204