สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาที่เปิดสอน

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนการบริหารการเงิน
หลักการลงทุน และการวิเคราะห์หุ้นหลักทรัพย์ การวางแผนและการควบคุมการเงิน
การดำเนินงานธนาคาร โดยวิเคราะห์ถึงตลาดเงินและตลาดทุนในปัจจุบัน

แนวทางการประกอบอาชีพ
– บริษัทที่ปรีกษาทางบัญชีและการเงิน
– ที่ปรึกษาด้านการลงทันและการเงิน
– ธนาคารแห่งประเทศไทย
– ธนาคารไทยพาณิชย์
– บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
– ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 + ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ความต้องการของผู้บริโภค การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด
การตลาดบริหาร การบริหารการขาย การวิจัยตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาด

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ผู้จัดการด้านการตลาด
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
– พนักงานขายอาชีพ
– เจ้าหน้าที่ธนาคาร
– นักวิจัยตลาด

 + ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
มาประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศสำหรับธุรกิจ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
– นักพัฒนาเว็บไซต์
– ผู้จัดการฐานข้อมูล
– พนักงานองค์กรของรัฐ
– เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
– พนักงานบริาัททำหน้าที่ต่างๆ เช่น พนักงานธุรการ พนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์

 + ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ
 ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์กับการบริหารจัดการ เช่น เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
หลักการบริหารธุรกิจในระดับต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน เพื่อความเข้าใจระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่นความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจ ภษาอังกฤษธุรกิจ เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

– นักเศรษฐกร
– นักการธนาคาร
– นัดวิเคราะห์นโยบายและแผน
– เจ้าหน้าที่ธุรกิจ
– นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม
– เจ้าหน้าที่การเงิน
– นักการบัญชี

กลุ่มการเมืองและการบริหาร
  ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์กับการบิรหารรัฐกิจ เช่น รัฐศาสตร์พื้นฐาน
การปกครองส่วนท้องถิ่น หลักการบริหารธุรกิจในระดับต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อความเข้าใจระบบ เศรษฐกิจ ท้องถิ่น ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กับงานธุรกิจภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเศรษฐศาสตร์การเมือง เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ปฏิบัติงานในหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น ปลัด อบต.
– ปลัดอำเภอ
– นักวิเคราะห์นโยบาย
– ตำรวจชั้นสัญญาบัตร นักการธนาคาร
– นักเศรษฐกร
– นักการเงิน
– นักสังคมสงเคราะห์
– นักการคลัง

 + ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลังสูตรที่มุ่งผลติบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางการบัญชี
มีคุณสมบัติครงตามข้อกำหนดกฎหมายและหน่วยงานวิชาชีพที่กำกับดูแลและมีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีะ

แนวทางการประกอบอาชีพ
– หัวหน้างานการบัญชี
– ผู้ตรวจสอบบัญชี
– เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชีสำนกังานตรวจบัญชี
– ผู้ตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
– สำนักงานตรวจสอบบัญชี
– ผู้รับรองบัญชี

 + ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์ การวางแผนและการจัดการนำเที่ยว ประวัติศาสตร์ไทย
ธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่ง ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ

– มัคคุเทศก์
– ทำงานในสถานประกอบการด้านการนำเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ
– เจ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
– เจ้าหน้าที่นำเที่ยวภาครัฐและเอกชน
– พนักงานต้อนรับ
– พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
– ประกอบอาชีพธุรกิจในโรงแรม

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

นิเทศศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ หลักวารสารศาสตร์ หลัการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การสื่อสารการตลาด การพูด การเขียน การถ่ายภาพ การวางแผนและการจัดการทางนิเทศศาสตร์
การผลิตรายงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์การแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

แนวทางการประกอบอาชีพ

– นักประชาสัมพันธ์
– นักจัดรายการวิทยุ
– นักข่าววิทยุ
– นักข่าวหนังสือพิมพ์
– นักข่าวโทรทัศน์
– เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณา
– ขางภาพนิ่ง
– ช่างภาพวีดีทัศน์
– ครีเอทีฟบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่หลากหลาย และครอบคลุม ทั้งด้านการประกอบการ การบริหารธุรกิจ
การจัดการองค์การ การบริหารบัญชี การเงินและภาษีอากร การบริหารการผลิต Office จิตวิทยา
ทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศ การบิรหารเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน ในการพัฒนาองค์กรภาครัฐ เอกชน
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ ให้ครบทุกด้านการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

– ปฏิบัติการในองค์กรภาครัฐ เอกชน และวิสาหกิจ เข่น CEO /ผู้บริหารระดับสูง
– ผู้จัดการสำนักงาน
– พนักงานธนาคาร
– พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
– พนักงานประจำสำนักงานองค์กรต่างๆ
– เป็นเจ้าของกิจการ
– ผู้ประกอบการ
– นักธุรกิจชั้นแนวหน้า

 

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี หลักการและกระบวนการในการวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือกพนักงานการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การบริหารค่าตอบแทน กฏหมายแรงงาน ระบบ IT ในการบริหารพนักงานของภาครักและภาคเอกสาร

แนวทางการประกอบอาชีพ
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง เลขานุการผู้บริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 

 

 

+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม