ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพื่อให้ครบตามหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงต้องจัดโครงการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพื่อให้ครบตามหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงต้องจัดโครงการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนาความรู้ หลักการทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง
๒.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ
๓.  เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานภายใต้การแนะนำช่วยเหลือของ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่มีประสบการณ์มาก่อน
๔.  เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

เป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ๔ ปี ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมงและ 4๕๐ ชั่วโมง ตามลาดับ

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ รวมจานวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า  ๒๑๐  ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 4๕๐ชั่วโมง เพื่อให้ครบตามหลักสูตร

วิธีดำเนินการ

๑. นักศึกษาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้รับการตอบรับจากหน่วยงานนั้นๆ
๒. คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมสัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๓. คณะวิทยาการจัดการ จัดทาหนังสือส่งตัวนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม หน่วยงานต่างๆ ดังรายละเอียดที่นักศึกษาได้ให้ข้อมูลไว้กับทางคณะฯ
๔. คณะฯ จัดส่งอาจารย์ออกไปนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพบปะหัวหน้าหน่วยงานเพื่อติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์เป็นระยะๆอย่างน้อย ๒ ครั้ง
๕. เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากหัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์นิเทศ และส่งผลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปยังคณะฯ
๖. จัดอบรมสัมมนานักศึกษาหลังจากกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งสุดท้าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆ โดยการนาเอาความรู้ทางทฤษฎีที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจนเกิดทักษะความช านาญเพียงพอที่จะนาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไปได้อย่างดี

1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)
– งานด้าน CEO องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
– งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านนักบริหารสานักงาน
– งานด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ
– งานด้านหัวหน้าส านักงาน
– งานด้านผู้ประกอบธุรกิจ

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)
– งานด้านฝ่ายการตลาด                       – งานด้านการขายอาชีพ
– งานด้านวางแผนการตลาด                 – งานด้านการวิจัยการตลาด
– งานฝ่ายจัดซื้อ                                    – งานด้านธนาคารรัฐบาล/ธนาคารพาณิชย์

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
– งานด้านคอมพิวเตอร์
– งานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– งานด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
– งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์)
– งานด้านฝ่ายการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านฝ่ายสวัสดิการ
– งานด้านฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
– งานด้านการเลขานุการผู้บริหาร
– งานด้านฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)
– งานด้านที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน
– งานด้านที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการเงิน
– งานด้านการธนาคารแห่งประเทศไทย
– งานด้านหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
– งานด้านเศรฐกร
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

8.สาขาวิชาการบัญชี
– งานด้านการบัญชี
– งานด้านการตรวจสอบบัญชี
– งานทางด้านการเงินการบัญชี
– งานด้านตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
– งานด้านการตรวจสอบบัญชี ผู้รองรับบัญชี

9. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
– งานด้านการประชาสัมพันธ์
– งานด้านการจัดรายการวิทยุ
– งานด้านข่าววิทยุ งานด้านข่าวหนังสือพิมพ์
– งานด้านข่าวโทรทัศน์
– งานด้านการฝ่ายขายโฆษณา
– งานด้านช่างภาพนิ่ง ช่างภาพวีดีทัศน์
– งานด้านครีเอทีฟบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

10. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม
– งานด้านมัคคุเทศก์ ทางานในสถานประกอบการนาเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ
– งานด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
– งานด้านการนาเที่ยว ภาครัฐและเอกชน
– งานด้านการต้อนรับบนเครื่องบิน
– งานด้านการประกอบการอาชีพธุรกิจโรงแรม,เรือสาราญ

แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
สำหรับฝึกงาน

สำหรับภาคนิพนธ์

Empty section. Edit page to add content here.
ลำดับลงวันที่เรียนหน่วยงานที่อยู่สาขาวิชา ชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลชื่อ-สกุลผลการตอบรับ
0013 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวประภาพร ชุ่มมงคลนางสาวสุภาพร สมพงษ์นางสาวอภิสรา โสดาตอบรับ
0023 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 หมู่ 9 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การเงินและการธนาคารนางสาวสุธิดา จำปาบุรีนางสาวสุนิษา เพียพยัคฆ์ตอบรับ
0033 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวศุภรัตน์ ดำนิลนางสาวปวีณา กล่อมกามิฬตอบรับ
0043 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาโรบินสัน บุรีรัมย์125 หมู่ 6 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวอารีรัตน์ สาลีนางสาวชัญญานุช แกมกล้า
0053 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พหลโยธิน470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400การเงินและการธนาคารนางสาวรุ่งนภา เมืองสันเที๊ยะ
0063 กันยายน 2561ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์127 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวนภัสสร ริ้วกระโทกนางสาวสุวิมล ไชยคำ
0073 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านด่าน171/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวญาณี ศรีเตชะนางสาวธนพร ขุนคิ้มนางสาวปฏิกาญจน์ เครือน้ำคำตอบรับ
0083 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาบุรีรัมย์21 ซอยธานี ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาววารุณี เจริญศิรินางสาวศิริญญา กองอาสานางสาวอรุณี ของเชื่อมกลางตอบรับ
0093 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวนิดารัตน์ โสปันหรินางสาวศศิมาภรณ์ นาราษฎรตอบรับ
0103 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอิสาณ127/8-10 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรัรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวกุลสตรี พิมโคตรนางสาวธิดารัตน์ เบียดรัมย์ตอบรับ
0113 กันยายน 2561คุณรุจาดา เดชมงคลกานต์อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด444 หมู่ 15 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวศุภรัตน์ พุทธลานางสาวสุดารัตน์ นารถแนวนางสาวพรพรรณ สุวรรณตอบรับ
0123 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวพีชสุดา แก้วเลื่อนนางสาวกัญญาภัค วนมาตอบรับ
013241676นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณ9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวสุดารัตน์ สมฤทธิ์ตอบรับ
0143 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์37/41-2 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวขวัญจิรา ทนงค์นางสาวศิรประภา อินทะโชติปฏิเสธ
0153 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์37/41-2 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31001เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะนางสาวชุติกาจน์ พรานโน
0163 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหพนมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การเงินและการธนาคารนางสาวจุฑามาศ ลงลายชาตินางสาวปิยพร ปทุมทองนางสาวอรุณี รุมชะเนา
0173 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวจริดา สุมรัมย์นางสาวนิศราพร แซ่ตังนางสาวสุกัสสร สุภาพตอบรับ
0183 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย72 หมู่ 8 ถนนโชคชัย-เดชอุม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140การเงินและการธนาคารนางสาวปพิชญา เดียรประโคนนางสาวสุภาวดี พลสุวรรณนางสาวจินตหรา ทัศนศาสตร์ตอบรับ
0193 กันยายน 2561ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวศิรดา บุญมากนางสาวพัชรี ไก่แก้วตอบรับ
0203 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์151 หมู่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัหงวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาววิรัลพัชร พุนรัมย์นางสาวชลลดา มณีรัตน์นางสาวกาญจนา สิมอุดรนางสาวเจนจิรา แสนคนึงนางสาวสุดารัตน์ คัชมา
0216 กันยายน 2561ผู้อำนวยการ นายสิทธิพงษ์ จารุทรัพย์สดใสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 157 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวธนพร แซ่อึ้งตอบรับ
0223 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวีระพงษ์ คุ้มครองนางสาวแพรวพรรณ จินมะดัน
0233 กันยายน 2561นายกเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวช่อผกา อาดมนตรีนางสาวพรชิตา ยศรักษานางสาวณัฐกานต์ รวมรถนางสาวนนทิยา ธรรมมีศักดิ์
0243 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง487 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การเงินและการธนาคารนางสาวปานตะวัน พ่อค้านางสาวจันทรา กุมรัมย์
0253 กันยายน 2561ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวจุรีพร จากรัมย์ตอบรับ
0263 กันยายน 2561ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห้ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวกมลลักษณ์ ไกรจันทร์นางสาวนฤมล แวะสันเทียะตอบรับ
0273 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 หมู่ 9 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การเงินและการธนาคารนางสาวปิยธิดา แสนชูปา
0283 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระกา294 หมู่ 7 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การเงินและการธนาคารนางสาวกรรณิการ์ อาญาเมือง นางสาวอรอุมา ศรีสมพรนางสาวอินทิรา สมณี
0293 กันยายน 2561นายบรรจง เทพเกษตรกูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ สาขาที่ 001632/19 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวเบญญา หล่อทองนางสาวสายสุนีย์ เสริมรัมย์ตอบรับ
0303 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานางรอง371 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การเงินและการธนาคารนางสาวกัญญาวีร์ ขาวก้านเหลืองนางสาวอภิญญา แก้วเหลี่ยมนางสาวสุปรีญา คำเสนาตอบรับ
0313 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยราช119-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวภาวินี บุญแก้วนางสาววีราวรรณ พวงจันทร์นางสาวสุภัทรชดา นุชารัมย์ตอบรับ
0323 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหพนมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การเงินและการธนาคารนางสาวสุวาณิชกานต์ พงศกาญจนพัฒน์
0333 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตึก111 หมู่ 22 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การเงินและการธนาคารนางสาวนัยนา มงคลภาสนางสาวอรสา ประสาร
0343 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน เขตเมือง21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวจิราภรณ์ แย้มศรีนายปพน งามพยุงพงษ์นายสกุลรัฐ เจริญสวัสดิ์
0353 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตมัธยมศึกษา 32 ฝ่ายธุรการ15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพาขวัญ ปันรัมย์นางสาวณัฐมน โกศลนางสาวพัณณิตา ปธินรัมย์ตอบรับ
0363 กันยายน 2561สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายทวีศัดิ์ เกิดในหล้านางสาวรัตนา พวงศรีนางสาววิภาวี ทองทวีตอบรับ
0373 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหพนมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวพรรณิภา สำรวบรัมย์นายภัทรพล สุขแสนสุข
0383 กันยายน 2561คุณสุภมาศ ประภัสชัย คลังจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกิตติญา แสนพธิ์กลางนางสาวกนกอร คนรู้นางสาววิจิตรา คงดังรัมย์
0393 กันยายน 2561สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์103/5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายสุวรรณ ศวนรัมย์นางสาวรจนา ระมิตรัมย์นางสาวศิราพร หลอดทอง
0403 กันยายน 2561นายภูมจิตร ศรีวงษ์ราช นายอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายภูรินท์ พินึกรัมย์นางสาววราภรณ์ ประสาน
0413 กันยายน 2561ผู้จัดการศูนย์และบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ธนาคารออมสิน สาขาเมืองบุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารหนี้21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวกันตาภา ฤกษ์รุจิพิมลนางสาวรัตนาภรณ์ เสนีโสดนางสาวสุพรรษา ประสพสุขตอบรับ
0423 กันยายน 2561ผู้อำนวยการเขตบุรีรัมย์ธนาคารออมสิน สาขาเมืองบุรีรัมย์ ฝ่ายสินเชื่อ21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวจริยา ชัยแหม่งนางสาวเจนจิรา พรมหงษ์นางสาวพวงแก้ว ไชยคงตอบรับ
0433 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสตึก49 หมู่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 การเงินและการธนาคารนางสาวศิรินทร์ทิพย์ จิตสุขนางสาวรัตนาพร แสนระวังตอบรับ
0443 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคูเมือง150/1 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การเงินและการธนาคารนางสาวกานดา โอชำรัมย์นางสาวดวงรัตน์ ตีนทองนางสาวศุภรัตน์ ศุภนามนางสาวสุวิภา โสระเม็กตอบรับ
0453 กันยายน 2561ผู้จัดการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวฐิริยาพร พรมสุรินทร์นางสาวรจเรตต์ เจียมจิตต์
0463 กันยายน 2561นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายปฏิภาณ พุทธรรมนายยงยุทธ ศิริสำราญนายอนุกูล ศรีตุ้มแก้วตอบรับ
0473 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานการท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา70 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นมูล
0483 กันยายน 2561คุณนันทกา เจริญวงศ์บริษัทสี่พระยาก่อสร้าง จำกัด(สำนักงานใหญ่)555/9 หมู่ 10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเถอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวแก้วตา โยงรัมย์นางสาวธวัลหทัย เดิมทำรัมย์นางสาวนิรันต์ดา แก้วพวง
0493 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานครราชสีมา428/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3000การเงินและการธนาคารนางสาวรภัทราวดี ศรีสว่างนางสาวรุ่งทิวา สิขิรัมย์นางสาวสุทธิดา นาคร้ายตอบรับ
0503 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท Thunder taxs advisory Co.,LTD 40/88 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวทรรศิกานต์ ราชเทียรนางสาวทิวาพร ทวีศรีตอบรับ
0513 กันยายน 2561ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงชนบทบุรีรัมย์441 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวทัศวรรณ ภูมิพันธ์นายสราวุธ อุปภักดีตอบรับ
0523 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวเกษมณี ชัยพระอินทร์นายสมชาย นนทะศิลา
0533 กันยายน 2561การท่อองเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จัดหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวภัทรานิษฐ์ ปัญโยนางสาวสายฝน เจวรัมย์นางสาวอทิตญา รัมพณีนิลนางสาวสุนิสา สุขเกิดตอบรับ
0543 กันยายน 2561คุณเทวิกา รพิพพรอาภา หัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท บุรีรัมย์ เทพนคร จำกัด139 หมู่ 3 ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การเงินและการธนาคารนางสาวดอกแก้ว แสนคำรางนางสาววรรวิษา ไกรรัมย์ตอบรับ
0553 กันยายน 2561พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์67/22 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวฐิติมา แสนกล้านางสาวพิชญธิดา เรืองรัมย์นางสาวปนัดดา อาญาเมืองตอบรับ
0563 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายอำนวยการสำนักงานที่ดินบุรีรัมย์315/3 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวสุกัญญา ปานทองนางสาวน้ำฝน โจมรัมย์นางสาวพานาศิริ แจ่มใสนางสาวกรรณิกา เอียมอยู่แท้ตอบรับ
0573 กันยายน 2561นายอำเภอหนองหงส์101 หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายสมชาย บุญหว่านนายภูวนาถ ดวงดี
0583 กันยายน 2561คุณทัศนีย์ สิทธิวงศ์ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายนพดล คุณเลิศนายปิยะวัฒน์ มาพงษ์นางสาวนนทิยา ไทยโสภาตอบรับ
0593 กันยายน 2561นายอำเภอปทุมรัตต์ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวสุมิตตรา ช่างถมตอบรับ
0603 กันยายน 2561สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์71/1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนายสหรัฐ ยะปะเภานางสาวประทุมมา ไกรกูลนางสาวแพรรวี จานิกรตอบรับ
0613 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารอิสลาม สาขาบุรีรัมย์39/6-7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวนภาพร ดวงศรีนางสาวสุดารัตน์ หาญสุรินทร์ตอบรับ
0623 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์491/2-4 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวอรดา ประเสริฐตอบรับ
0633 กันยายน 2561สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์71/1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวศิริลักษณ์ โสภาพันธ์นางสาวณัฐนรี เปล่งชัยตอบรับ
0643 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง388 หมู่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120การเงินและการธนาคารนายสิทธิ ปุริมาเตนางสาวประภารัตน์ เพ็ชรเลิศนางสาวปวีณา อุดไธสงนางสาวอังคณา คำใส
0653 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพยัคภูมิพิสัย593 หมู่ 14 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110การเงินและการธนาคารนางสาวสุดารัตน์ สมสุขนางสาวสุภาภรณ์ มนัสศิลา
0663 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนมไพร93 หมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140การเงินและการธนาคารนางสาวมยุรี ศรีสุเลิศตอบรับ
0673 กันยายน 2561คุณสาคร ในรักษา Bestern Royal Buriram Hotel332/22-23 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวกัลยา วันนานางสาวภัทราภรณ์ บุญสมนางสาวสร้อยนภา ราชแผ้วนางสาวหัทยา ขัตติยะตอบรับ
0683 กันยายน 2561คุณศักรินทร์ จุพัฒนกุลห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยเจริญสิน900 หมู่ 2 ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120การตลาดนางสาวจารุพร เพ็ชรรักษา
0693 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม Intercontinental Pattaya Resort437 หมู่ 12 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวกนกพร อินทร์ชัย
0703 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางรอง779-85 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การเงินและการธนาคารนางสาวสุธิชา มหาวงศ์นางสาวสุวนันท์ มูลดับนางสาวอัมพิกา สุเรรัมย์ตอบรับ
0713 กันยายน 2561คุณพิมพ์ชนก ธนินสุธีธนัตถ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม ศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ทแอนด์สปา214/4 หมู่ 2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวณิชกัญยะภรณ์ เทวศิรัตน์นางสาวอารีรัตน์ เจริญยิ่งตอบรับ
0723 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวสโรชา บุญผ่องตอบรับ
0733 กันยายน 2561หัวหน้า สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวกนกรัตน์ พันชนะตอบรับ
0743 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายคุณากร เดชบุญนางสาวสุจินดา เดือนไธสงนางสาวอรยา ศิริชาติ
0753 กันยายน 2561ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวภัทรนารี ทองจันทร์ตอบรับ
0763 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานการไฟฟ้าอำเภอเกษตรวิสัย232 หมู่ 5 ถนนปัทถพานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิจัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150การจัดการนางสาววาสนา ทองบุตอบรับ
0773 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบไทย จำกัด1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน กม.51 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวธัญลักษณ์ แพมไธสงค์นางสาวบุญสิตา พากันหา
0783 กันยายน 2561จัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายนัฐพล วงศ์ใหญ่นางสาวพรพิมล คำมงคลนางสาวสุกัญญา เจียนรัมย์ตอบรับ
ยกเลิก3 กันยายน 2561คุณจันทร์ อุ่นเนื้อสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์67/21 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์ปฏิเสธ
0803 กันยายน 2561คุณพนมพร วิภาดา โรงแรม Amari Buriram United 444 หมู่ 15 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวศิรินญา พวงสวัสดิ์ปฏิเสธ
0813 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติค แอนด์บัดเจท33/5 ถนนอนุวัต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวสุพรรษา เร่งเจริญธรรมนางสาวประภัสสร ตาดทิพย์นางสาวนัตทรี พรมนัสตอบรับ
0823 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตมัธยมศึกษา 32 15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกัญญา ทิสารัมย์นางสาวรัฐธิดา นิสังข์รัมย์นางสาวสุดารัตน์ เชิดฉายนางสาวอรทัย สาระรัมย์ตอบรับ
0833 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตึก111 หมู่ 22 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวภริดา โคนาโลตอบรับ
0843 กันยายน 2561คุณวัลยา ประสานดี ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวศิรินันท์ สง่าชาตินางสาวศศินา จันจันทร์ทึกตอบรับ
0853 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานนโยบาย แผน วิจัยและพัฒนา การรถไฟแห่งประเทศไทย1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวจารุวรรณ คำยาตอบรับ
0863 กันยายน 2561คุณปาลิกา ปิตุหงษ์นันท์ ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ เขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 12 ชั้น 421 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวชุติมา วันโทนางสาวกาญจนา ชัยสุวรรณนายปริญญา บุญครอบตอบรับ
0873 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอิสาณ127/8-10 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรัรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวณัฐริกา ฉัตรทันนางสาวศุภานน บุญถมนางสาวสุพรรษา เจิมแสนตอบรับ
0883 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านเป้า141 หมู่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 36120การตลาดนางสาวพิมพ์ใจ คำมีตอบรับ
0893 กันยายน 2561ผู้จัดการ หจก. ธงชัย โอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส68 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวแสงระวี ที่รักตอบรับ
0903 กันยายน 2561ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์บริษัท บี ฟู้ดส์โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด39 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวพิมพ์วิภา จีนเกิดนางสาวศิริสุดา เทียมคำตอบรับ
0913 กันยายน 2561นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวจุฑามาศ ยิงนารัมย์นางสาวมินตรา ปักการะหังนางสาวสาวิตรี พระปฐมนางสาวประกายวรรณ การรัมย์
0923 กันยายน 2561คุณวิทูล ธรรมเดชกุล ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตร กระสัง จำกัด107 หมู่ 21 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การจัดการนางสาวพรณิชา หุนติราชนางสาวสุมิตรา สงสริตอบรับ
0933 กันยายน 2561คุณธนานิษฐ ธีรพงษ์วิชญ์สำนักงานที่ดินหมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การจัดการนางสาวเจนจิรา เผ้าเวียงคำตอบรับ
0943 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด328 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140การจัดการนางสาววีนัส ชุ่มเสนานางสาวสุภาพร เสาไธสงนางสาวแพรวพรรณ โชยรัมย์
0953 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง692 หมู่ 25 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การจัดการนางสาวพรประภา ปานกลาง
0963 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโครงการชลประทานบุรีรัมย์หมู่ 17 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวสิริกาญน์ อดุลรัมย์ตอบรับ
0973 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงน้ำตาลสระบุรี188 หมู่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220การจัดการนางสาวภัทรา เลไธสงนางสาวศิริลักษณ์ ปัญญายะตอบรับ
0983 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวศิริกานต์ นอนรัมย์นางสาวศิริรัตน์ ศรีบัวลาตอบรับ
0993 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาบุรีรัมย์4/4 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวรวินท์นิภา แต่งงามตอบรับ
1003 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท โรงน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การจัดการนางสาวณัฐณิชา มีพิษนางสาวสุรวดี แคน้อยนางสาวอาลิยา สาลการตอบรับ
1013 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์441 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวปาจรีย์ แพวขุนทดนางสาวดารินทร์ ศรีวิเศษตอบรับ
1023 กันยายน 2561ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ125 หมู่ 6 ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การจัดการนางสาวจิรนันท์ แสนกล้านางสาวพิมพ์พิไล ลุงไธสงตอบรับ
1033 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท บุรีรัมย์ พลังงาน จำกัด289 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การจัดการนางสาวอินทิรา พรมมินางสาวสลิตา แก้วทองภู
1043 กันยายน 2561คุณนวพล วันลักษณ์ บริษัท จีพี มอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด456 หมู่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190การจัดการนางสาววิจิตรา สร้อยประดิษฐ์นางสาววรรณรัชต์ กางรัมย์
1053 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท โรงงานน้ำตาลและอ้อยตะวันออก279 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160การจัดการนางสาวอนงค์นาถ หาดซายยกเลิก*เก็บหน่วยกิตไม่หมด
1063 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ444 หมู่ 2 ตำบลตำเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การเงินและการธนาคารนางสาวจีระนันท์ รัตนคูศิรินางสาวนันทิญา ทนวนรัมย์ตอบรับ
1073 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย593 หมู่ 14 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110การเงินและการธนาคารนางสาวรัชนีกร สมนึกนางสาวเพ็ญนภา เหมือนชอบตอบรับ
1083 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาบุรีรัมย์4/4 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวจันทร์จิรา ทิรอดรัมย์นางสาวพรธิมล คงมั่นตอบรับ
1093 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์151 หมู่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัหงวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายกฤษณะ อุทพันธ์
1103 กันยายน 2561ผู้จัดการศูนย์และบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายจิระพันธ์ นันตะเวชตอบรับ
1113 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายเทวา คุ้มไพทูลย์นายวรายุทธ คารัมย์นายณัฐพล เพ็ชรนางรองตอบรับ
112241676ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์127 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวปิญาภรณ์ สียางนอกนางสาวอมรรัตน์ สายแสงจันทร์ตอบรับ
1133 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวชลธิชา ขานพรมตอบรับ
1143 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวปวีณา จงหาญนางสาวศิริวิมล จำปาทองตอบรับ
1153 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวปาณิศา คลอบทอง
1163 กันยายน 2561สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์328 หมู่ 11 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวสายธาร เขินไพรนางสาวสมฤทัย ไตรพรหมนางสาวอรณีย์ ยุงรัมย์นางสาวภาวิณี เจริญยิ่งตอบรับ
1173 กันยายน 2561ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกนกพร นามปัญญานางสาวนิโลบล หงษาพันธ์นางสาวศิริวรรณ ทะเชิญรัมย์ตอบรับ
1183 กันยายน 2561นายกเทศบาลตำบลดอนมนต์11 หมู่ 2 ตำบลดอนมนต์ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอริษา อุปเทห์ตอบรับ
1193 กันยายน 2561นายอำเภอปทุมรัตต์ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวเยาวพา ปัดตังทานังตอบรับ
1203 กันยายน 2561ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู บุรีรัมย์ จำกัด36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพัชริดา ยอดอ่อนนางสาวฤดีรัตน์ เกษแก้วนางสาวหัทยา มากกว่าวงศ์ตอบรับ
1213 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัยหมู่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาววาลิตา คงทันดี
1223 กันยายน 2561คุณธนเดช ประวะศรีร้านเจี๊ยบโฆษณา209 หมู่ 6 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอธิบดี บ่อมีตอบรับ
1233 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวณัฐธิดา แสงงามนางสาวนิตยา สายชุ่มดีนางสาวปิ่นอนงค์ จิ๋วนางสาวสุดา เรืองประโคน
1243 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เอส.พี.ไวร์เลส จำกัด สาขาบุรีรัมย์448/19-20 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายสิทธิเวช สามงามพานางสาวกฤษณี จงรัมย์นางสาวปัทมาภรณ์ โสวาที
125241676ผู้จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิเวศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวคำแพง ชะใบรัมย์นางสาวไพริน พลึกรุ่งโรจน์นายจิรายุทธ ทิ้งโคตรตอบรับ
1263 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยราช119-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวศิริภา เทพปัญญานางสาวสุนันธินี รอบแคว้นตอบรับ
1273 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละหานทราย48 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170การจัดการนางสาวจุฬาลักษณ์ รุ่งเรืองรัมย์ตอบรับ
1283 กันยายน 2561คุณธนานิษฐ ธีรพงษ์วิชญ์สำนักงานที่ดิน อำเภอคูเมืองหมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190การจัดการนางสาวอุษณิษา คงนานางสาวจิราภรณ์ ดวงตารัมย์ตอบรับ
1293 กันยายน 2561
1303 กันยายน 2561เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิ์รัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140การจัดการนางสาวรัฎาพร ศรีชมภูนางสาวศิรินารถ ศรีชมภูตอบรับ
1313 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เคอรี่ เอ็กซเพรส สาขาเมืองอิสาณ525/4 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนายพิชิต ทองลือ
1323 กันยายน 2561ฝ่ายบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแสงไทย สาขา 2 114 หมู่ 14 ถนนบุรีรัมย์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวณัฐวดี ปูดวงรัมย์ตอบรับ
1333 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)53/9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวสิโรธร ริมินกุลนางสาวสุภาภรณ์ เกิดช่อ
1343 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารอิสลาม สาขาบุรีรัมย์39/6-7 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวปนัดดา ผิวแดง ตอบรับ
1353 กันยายน 2561โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์บริษัท ทีโอที จำกัด161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวกุลธิดา อุทัยดานางสาวเกศรินทร์ ทองสายนางสาวชนนิกานต์ บำรัมย์ตอบรับ
1363 กันยายน 2561ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห้ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวสุดารัตน์ สุภาษิตนางสาวศิศภา จันทะมาตร
1373 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)2/19 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 75000การจัดการนางสาวปรียาสิน ประกอบกุล
1383 กันยายน 2561คุณณัชชา เดียวสุรินทร์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ)บริษัทเทนเนโก-ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย) จำกัด700/758-759 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160การจัดการนางสาวสุนารี คุมสุขตอบรับ
1393 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่าย่บุคคลบริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด199 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวจุฑารัตน์ พิราณรัมย์นางสาวมณีแก้ว ชัยสุวรรณ์
1403 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชน197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวพัชรี บุตรอำคานางสาวสิรินัดดา หลวงกอง
1413 กันยายน 2561ผู้บริหาร แอดไวซ์ สาขาอุทุมพรพิสัย จำกัด680/23 หมู่ 7 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวราวุฒิ สุทนต์ตอบรับ
1423 กันยายน 2561
1433 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายสุรศักดิ์ พิมพาสีดานายสนธยา อังกรรัมย์ตอบรับ
1443 กันยายน 2561นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายศราวุฒิ ก่ำรัมย์นายกิตติบูลย์ กันเกตตอบรับ
1453 กันยายน 2561นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (กองคลัง)444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวนิรัชพร พวงจิตนางสาววัญญา จวบประโคนนางสาวสายฝน หิงประโคน
1463 กันยายน 2561คุณสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา นายกเทศบาลตำบลอิสาณตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายนิภัทธร วงศ์อามาตย์นายธวัชชัย สุขแก้วนางสาวมริษา อาจบุรายนางสาวชุลีพร หง้วนประโคน
1473 กันยายน 2561ผู้จัดการสาขาธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวยุพรัตน์ ปรินสารัมย์นางสาววิภา ทัดวงศ์ตอบรับ
1483 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์328 หมู่ 11 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาววัชรี แก้วกาหลงตอบรับ
1496 กันยายน 2561ผู้อำนวยการวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวเพ็ญนภา ปะโนรัมย์นางสาววิจิตรา ปรุดรัมย์นางสาวปิยพร อาจเอื่อมนางสาวศิริลักษณ์ ไชโย
1503 กันยายน 2561ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด107 หมู่ 21 ถนนกระสัง-พลับพลาชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวนฤมล จิตสัตย์ตอบรับ
1513 กันยายน 2561นายอำเภอตาพระยาหมู่ 1 ถนนธนะวิถี ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 27180เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอนุรดี แซมโอนางสาวอรวรรณ โตสุขศรีนางสาวสุวิไล ขอมประสพตอบรับ
1523 กันยายน 2561นายทะเบียนที่ดินสำนักงานที่ดิน สาขาอำเภอประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิ์รัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวเกมฬิกา ผู้มีสัตย์นางสาวชลาลัย มุ่งสันติวงษ์นางสาวสลิลทิพย์ เคล้าสีนางสาวอัจฉรา สังโสมาตอบรับ
154241676ผู้จัดการธนาคารออมสิน(สาขาละหานทราย)182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170สาขาเศรษศาสตร์การเมืองและบริหารนางสาวนิภาพร ดีประเสริฐตอบรับ
15514 กันยายน 2561ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(สาขาพนมดงรัก)1 หมุ่ 1 ตำบลบักใด อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวจรรยาพร พุนดีตอบรับ
1563 กันยายน 2561ผุ้จัดการธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส)สาขานางรองธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส)สาขานางรอง779-85 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรรัมย์ 31110เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวกัญญารัตน์ มุขศรีนาคนางสาวทัศณา ทวงกระโทกตอบรับ
1573 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรมเทศบาลตำบลอุดมธรรมหมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพรรณิดา กุยรัมย์
1583 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์(ฝ่ายบริหารทั่วไป)ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวปริศนา แม้นรัมย์นางสาววาสนา อันทะโสนางสาวอาภาภรณ์ ชำนาญจิตรตอบรับ
1593 กันยายน 2561ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส)สาขาห้วยราชธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธก.ส)สาขาห้วยราช119-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวปานตะวัน ตระกูลรัมย์ตอบรับ
1603 กันยายน 2561นายประจักษ์ ทองฤทธิ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ(ฝ่ายการเงิน)227/5 ถนนองค์การสาย1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวทิพย์วิมล นิลไชย
1613 กันยายน 2561นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์(กองแผนและงบประมาณ)444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวน้ำผึ้ง เสน่หานางสาวอัญชนา โกรัมย์
1623 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์(กองสวัสดิการสังคม)เทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวฐิตาภา ชูชาตินางสาวอรัญญา ทรงศิลป์ตอบรับ
1633 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวณัฐธิดา ทองสุขนางสาวสุปราณี คงเป็นนิจ
16418 กันยายน 2561ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกาญจนา ประสงค์ทรัพย์ 098-2056798 นางสาวสุธิดา นะรมรัมย์ 094-5237056
1653 กันยายน 2561ผู้จัดการทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์274 หมุ่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพงษ์พิสุทธิ์ บุญครองตอบรับ
1663 กันยายน 2561นายวิทย์ วรวงค์แขวงการทางหลวงชนบทบุรีรัมย์441 ถนนจระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวนฤมล พรมหงษ์ตอบรับ
1673 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัทอธิมาตรจำกัดบริษ้ท อธิมาตร จำกัด170 หมู่ 11 ถนนสตึก-แคนดง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสิราพร พรมเทพนางสาวรัตนาภรณ์ วังยิฉิม
1683 กันยายน 2561นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์261 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวรสจรินทร์ ธมรูนางสาวอัจฉริยา พวงธรรมเจริญตอบรับ
1693 กันยายน 2561ศูนย์กระจายสินค้า ซีพีออลล์ บุรีรัมย์46 หมู่ 5 ถนนบุรีรัมย์-ลำปรายมาศ ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวปราถนา โพธิสว่างนางสาวสุชาดา ดีต่อตอบรับ
1703 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิลเติม จำกัด(abvice สาขาที่ 00044)356/3-4 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายธนากร เตียมแก้ว
1723 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)7/38-39 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวสุภาวิณี โพธิ์ไทรตอบรับ
1733 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงแรม โนไวเทล ภูเก็ต รีสอร์ท282 ถนนพระบารมี ตำบลเสม็ด อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวจรินทร์ทรัพย์ เลิศรัมย์นางสาวเปียทิพย์ ซอยรัมย์นางสาวศิวนาถ เกษหอมตอบรับ
1743 กันยายน 2561เรียนผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม เดอะ ซายน์(The Zign Hotel)555/65 หมู่ 5 ซอย 12 ถนนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวชุลีภรณ์ สามิภักดิ์นางสาวสิรินาถ โยมรัมย์ตอบรับ
1753 กันยายน 2561คุณเกียร์ติยส มงคลกุลท่าอากาศยานบุรีรัมย์-สตึก143 หมู่ 12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาววรรณิษา ชะฎารัมย์นางสาวอรพรรณ ชุนรัมย์ตอบรับ
1763 กันยายน 2561คุณ ปุญวีรย์ บุษบงค์X2 vibe Buriram Hotel405 หมู่ 10 ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวบุญตรา กุยรัมย์นางสาวอรพรรณ พลประโคนนางสาวสกุณา สวัสดิ์พูนตอบรับ
1773 กันยายน 2561ฝ่ายบุคคลโรงแรมเขาหลักลากูน่า รีสอร์ท26/8 หมุ่ 7 ถนนเพรชเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวนัฐยา หอมไธสงนางสาวมาริสา ชเต็กเคลนางสาวสุจิตรา แสงศิลป์ตอบรับ
1783 กันยายน 2561เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัยสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย233 หมุ่ 2 ถนนพุทธิรัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140การจัดการนายสุวัฒน์ชัย หล่อแท้ตอบรับ
1793 กันยายน 2561สำนักทรัพยากรมนุษย์สถานีโทรทัศน์ไทยพีพีเอส145 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลตลาดบางเขน อำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210การสื่อสารมวลชนนายเสฏฐวุฒิ ทรงศรีนายนภัสกร ทำทองนางสาวเกวรินทร์ ประจิตร
1803 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนางสาวญาณิศา แสงจำนงค์นางสาวนก สืบศรี
1813 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เมก้าดาสเซิล จำกัด2/1 ถนนสุดนธมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวกนกพร เกือบรัมย์นางสาวอนุธิดา นุสอนรัมย์นางสาวภัทรา เรืองนามนางสาววรวีย์ กรรย์มูลตอบรับ
1823 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุทไธสง22 หมู่ 2 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120การเงินและการธนาคารนางสาวพัชรา ไลไธสงนางสาวอรทัย ปวิสาตอบรับ
1833 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวปภาวี ศรีชุมแสงนางสาวสุกัญญา หุบกำปัง
1843 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เลส.พี.ไวร์เลส.สาขา สนญ.448/19-20 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจัง หวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวฐิตากา ภูมิกาศ
1853 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน)3 อาคารรัจนาการสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120การตลาดนางสาวกาญจนาภา จินดาวัลย์
1863 กันยายน 2561ผู้จัดการหจก ศิริเกษตร ปักธงชัย137 หมู่8 ถนนสิมศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150การตลาดนางสาวจุฑามาศ ไชยชนะวงศ์ตอบรับ
1873 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บุรีรัมย์150 หมู่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวเกวลิน ตั้งประเสริฐวุฒินางสาวขนิษฐา พลจันทร์นางสาวธัญลักษณ์ ล้ำเลิศนางสาวสมรัตน์ ภัทรโสภสกุล
1883 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท แอดไวซ์สตึกดาต้าคอมแอนโมบาย จำกัด343/1 หมู่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การตลาดนางสาวกมลรัตน์ เพิ่มดีนางสาวนุชรี พงศ์ชะนะตอบรับ
1893 กันยายน 2561ผู้จัดการสำนักงานบริหารลุกค้า กสท บุรีรัมย์55 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวทิพยาพร คามบุตรนางสาวภัทรวดี บุญมามอญตอบรับ
190241676นายอำเภอโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์(ฝ่ายบริหารงานปกครอง)ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายธนากร ซึ่งเสนตอบรับ
1913 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายบุคคลสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์12/2 ถนนนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอัญมณี ดีมานางสาวสุนันทา ตุ้มนอกนางสาวอรวรรณ วงค์สุวรรณ์ตอบรับ
1923 กันยายน 2561ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์กองบัญชาการตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวขวัญฤดี จันมณี
1933 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท นิปอนเพนต์ ประเทศไทย จำกัด101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์76 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองพระปะแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวรษรี แสนรัมย์
1943 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)218 หมู่ 4 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวธิดามณี ทิพย์กระโทกนางสาวเมธาวี สีคำนางสาววนัสนันท์ แสนบุญ
1953 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท เอสวี นิททัน จำกัด270 หมู่ 11 ซอยส.ไทยเสรี 2 ถนนสุขสวัสดิ์ 92 ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาววิมลรัตน์ กรงรัมย์นางสาวชยาภาร์ กะรัมย์
1963 กันยายน 2561คุณรัศมี มีชำนะ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรโรงแรมโนวาแพล็มทินัม562-562/1 หมู่ 10 ถนนพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 21050การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวจุฑามาศ จันตรงนางสาวปาริชาติ ภูเงินนางสาวกุลธิดา รัภคติพงษ์นางสาวศุภาสลัย มูลวรรณ์ตอบรับ
1973 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด42/5 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวประภาพรรณ โขงรัมย์ตอบรับ
1983 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลLlaflora Resort & Spa59/1 หมู่ 5 ตำบลคึกคัก อำเภอกายกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายนัฐพงษ์ มีสุระนางสาวเปรมิดา ศรีม่วงกลางนางสาวศิริพรรณ ภูมิไธสงนางสาวอิสริยา ศรีทาตอบรับ
1993 กันยายน 2561ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมโคซี่บีส พัทยา400 หมู่ 12 ซอยราชวรุณ ถนนพระตำหนัก ตำบลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวธัญญลักษณ์ แก้วมงกฏนางสาวสุริสา เหลวกุลนางสาวเนตรนภา ประจัญบานนางสาววรรณพร ไพโรจน์
2003 กันยายน 2561ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ โรงแรมอิลตัน พัทยาHilton Pattaya333/101 หมู่ 9 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายดาริกา เหมหงษ์นางสาวเรวดี รูซ์นางสาวสุมินตรา เหยียดรัมย์
2013 กันยายน 2561นายอำเภอพลับพลาชัยที่ว่าการปกครองอำเภอพลับพลาชัยหมู่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายประสพ ชนะชัยนายก้องศักดิ์ เมยประโคนตอบรับ
2023 กันยายน 2561คุณน้ำฝน ศรีแก้วHotel Vista Pattaya196 หมู่ 9 ซอยพัทยาเหนือซอย4 ถนนเสียบชายหาด ตำบลบางมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุภาวดี ศรีสิงห์
2033 กันยายน 2561ผู้อำนวยการ ประนอม วัระนันทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด (สอนคอมเบื้องต้น)หมู่ 4 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวเกวลิน สวัสดิ์พันธ์ตอบรับ
2043 กันยายน 2561ผู้จัดการ ธนาคารกรุงไทย สาขาละหานทรายบมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาละหานทราย 296 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170การจัดการนางสาววัทนวิภา หาญธงชัยนางสาวอมิตา บุระพาตอบรับ
2053 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหรณ์การเกษตร สาขาย่อยบ้านด่าน171/1 หมู่ 9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคาร นางสาวณัฐวดี ชะวูรัมย์ตอบรับ
206241676พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์67/22 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวสโรชา บุญมากนางสาวอาภัสรา มณีศรีตอบรับ
2073 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์356 ถนนธนสารใต้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000การเงินและการธนาคารนางสาวจุฑารัตน์ บุญครองนางสาวธันย์ชนก สมสวยตอบรับ
2083 กันยายน 2561หจก. ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟฟิคดีไซน์382 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวอรทัย เสนผาบนางสาวปวีณ์สุดา โพธินาม
2093 กันยายน 2561หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯไปรษณีย์ไทย จำกัด111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10020การจัดการนางสาวสุรีรัตน์ ใจงาม
2103 กันยายน 2561ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิอำเภอบ้านกรวดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านกรวด117 หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180การจัดการนางสาวศิริรัตน์ ธรรมโกศลตอบรับ
2113 กันยายน 2561ผู้จัดการศูนย์กระจายสินค้า RDC บุรีรัมย์บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)46 หมู่ 5 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวสุขรินทร์ หนาแน่นนางสาวศิริพร เข็มช่อนางสาวกุลสตรี สมศรีจันทร์ตอบรับ
2123 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมบุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวศิริลักษณ์ พูนแสง
2133 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายบุคคล บริษัทบุณณดา อ็นจิเนียจำกัด62/81 หมู่ 1 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเพทมหานคร 10160การจัดการนางสาวอณุภา ยิวารัมย์
2143 กันยายน 2561ผุ้จัดการสาขา ร.ต. ศุทธี จิตสงวนสุข ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละหารทราย48 หมู่ 1 ถนนละหานทราย-ปะคำ ตำบลละหานทราย อำเภอระหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170การจัดการนางสาวขนิษฐา เพียรวรรณ
2153 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลหจก. ศิริพงษ์แมชินเนอรี่226 หมู่ 10 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190การจัดการนางสาวนันฐิตา พิราญรัมย์นางสาวเพ็ญภา อ่อนงาม
2163 กันยายน 2561JW Marriott Bangkok Hotel4 ซอยสุขุมวิท 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาววราภรณ์ คิดบรรจงนางสาวนิรชา โพนปลัด
2173 กันยายน 2561คุณปาริชาติ แจ่มใส (ผู้จัดการร้าน)มิสเตอร์โดนัท สาขาบิ๊กซีบุรีรัมย์150 หมุ่ 7 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวเนตรชนก ยอดมุงคุล
2183 กันยายน 2561ฝ่ายบุคคล บริษัท เอ.ไอ.เอส พรีซิชั่น จำกัด9999 หมู่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปัทมา นิลนนท์นางสาวอรณี เชือนรัมย์
2193 กันยายน 2561HR คุณเสาวนีย์ ชมพันธ์โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท189 ซอยสุขุมวิท 13-15 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวนภัสสร จันทรังศรีปฏิเสธ
2203 กันยายน 2561คุณธมนวรรณ สุระโคตร ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสตึก 49 หมุ่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาววาสนา พรมพิทัภษ์นางสาววราภรณ์ สร้อยเสนตอบรับ
2213 กันยายน 2561ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมพระ534 หมุ่ 6 ถนนปัทมานนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 32180เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาววิลาวัณย์ บูรณ์เจริญ
2223 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณสำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายวิรุต ลิอ่อนรัมย์ตอบรับ
2233 กันยายน 2561ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายจิรวัฒน์ ศักดิ์ศรีตะกูลนายอนุชา ปั่นรัมย์
2243 กันยายน 2561คุณสายชล ศรีพระจันทร์ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมย์ แอ็คเซสซอรี่139 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุขาวดี โทนุบล
2253 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัท KATATA ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD60/13 หมู่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวธารทิพย์ พลดอนนางสาวสเยมิสรา ทวีชาติ
2263 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย297 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาววัชราภรณ์ แก้วเหลี่ยม
2273 กันยายน 2561คุณสุภมาศ ประภัสชัย สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ อาคารศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวนงลักษณ์ เทวอนรัมย์
2283 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง487 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวรุ่งทิพย์ มรกตตอบรับ
2293 กันยายน 2561ผู้จัดการหจก.ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟฟิกดีไซน์382 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวกัญญาณัฐ โพธินาม
2303 กันยายน 2561คุณพงศา จิตรหาญบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์เซลล์ จำกัด311 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวทิพย์สุดา มุ่งดีนายผดุงเดช ปานเพ็ชรตอบรับ
2313 กันยายน 2561
2323 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท อาร์มสตองรับเบอร์แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์ จำกัด103/3 หมู่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130การตลาดนางสาวศิริวิมล สมนอก
2333 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงแรมสกายวิว รีสอร์ทบุรีรัมย์58 หมู่ 16 ถนนประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุดารัตน์ ดีศิรินางสาวสิริวิรินทร์ อินมานายธนภัทร ศรีจันทร์บุญตอบรับ
2343 กันยายน 2561สภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์97/7 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวรัชฎาวรรณ ห้าวหาญนางสาววิไลพร สมสายตอบรับ
2353 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท & สปา เขาใหญ่1/3 หมู่ 6 ถนนธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายมนตรี สันรัมย์ตอบรับ
2363 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณหมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวธาริตา ชัชวาลวงศ์ตอบรับ
2373 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพลอยไพลิน ฉันทกิจนุกูลตอบรับ
2383 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ เอ็ม วี พี บุรีรัมย์274 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายอัษฎาวุฒิ ทิพย์พระเนตรนางสาวสิริยากร ภูธรนางสาวแสงทิพย์ แสงโคตรนายภูดิศ ห่วงเนาวกุลตอบรับ
2393 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย297 หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายภครัต ไชยเสนาตอบรับ
2403 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานไปรษณีย์พัฒนาการ982 ถนนพัฒนาการ ตำบลสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250การจัดการนางสาวพฤกษา ชุไธสง
2413 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด(มหาชน)47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130การจัดการนางสาวภควดี ชะนะชัย
2423 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีตำบลหินเหล็กไฟ (ฝ่ายกองคลัง)ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพิสมัย เพลงปาน
2433 กันยายน 2561ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมสีมาธานี2112/2 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวกัญวนาลักษณ์ ขยันกลางตอบรับ
2443 กันยายน 2561คุณใจกานต์ ชัยวิภาสโรงแรม ศิริสาทร27 ซอยศาลาแดง 1 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 105000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาววิลัยภรณ์ ดอนแก้วนางสาวพรชนก แซ่ผู่
2453 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลโรงแรม อ่าวพร้าว รีสอท60 หมู่ 4 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21160การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายอนุชา ทรงราษีนางสาวกัญญารัตน์ ศรีสุขนางสาวญาสุมินทร์ เสาทอง
2463 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลThe NAKA Phuket1/18,1/20 หมู่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุนิตา ทรงบรรพต
2473 กันยายน 2561คุณรารินทร์ เกรติกุลบริษัท kerry Express22/1 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายดนุเดช ศิริรัตน์
2483 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท อีซูซุตะวันออกชลบุรี จำกัด สาขาบ่อวิน355 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230การตลาดนางสาวเนตรดาว สมดีนางสาวธิติมา ดวงศรี
2493 กันยายน 2561ผู้จัดการ บริษัท ไทยโพลิเบอร์ ซับพลาย จำกัด33/54 หมู่ 10 ซอยบางปลา 16 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540การตลาดนางสาวสุธิดา บุญเนาว์นางสาวอรอนงค์ บริสุทธิ์
250241676ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรม Amari Residences pattaya hotel 382/14 หมู่ 2 ถนนเขาพระตำหนัก ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวกนกพร อินทร์ชัยตอบรับ
2513 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัทบุรีรัมย์สยามมอเตอร์ จำกัด235-241 ถนนสุนทรเทพ ตำบนในเมือง จ.บุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาว ณัฐมล นะรัมย์
2523 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด66/3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130การตลาดนางสาวนภาพร เชยรัมย์นางสาวทิพวรรณ นุมนวลตอบรับ
2533 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท บรัท อควา แคร์ เทรดดิ้ง จำกัด187/1 ซอยสุคนธิวิท ตำบลคอนไก่ดี อำเภอกระทุ่งแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110การตลาดนายปรมัตถ์ เสาร์ประโคนตอบรับ
2543 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลthe mall นครราชสีมา1242/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 3000การสื่อสารมวลชนนายตระการ พิมพ์ไธสงนางสาวเจนจิรา เสื้อสูงเนิน
2553 กันยายน 2561ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคามถนนมนตรีบำรุง ตำบลตลาด อำเภอเมืองสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000การสื่อสารมวลชนนางสาวปาริฉัตร ศรเพรชตอบรับ
2563 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท เซอร์เจมส์ รีสอร์ท จำกัด19/3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล้ก จังหวัดสระบุรี 18180การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวจิราภา สรสิทธิ์นางสาวณัฐรัตน์ ชาภักดีตอบรับ
2573 กันยายน 2561คุณ พิมพ์ชนก ธนินสุธีธนัตถ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรมศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ท แอนด์สปา214/4 หมู่2 ตำบลเมืองเก่า อำเภอสุโขทัย จังหวัด สุโขทัย 64210การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวปฐมาวดี สีดาสกุลนางสาวนารีรัตน์ แอมรัมย์ตอบรับ
2583 กันยายน 2561ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอุมาพร ไวยกรรณ์ตอบรับ
2593 กันยายน 2561ปลัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายณัฐดนัย ดิษ์ฐวัฒนโวตนายชัยยะ ขมวนรัมย์นางสาวจิตนา บุดดาลีนางสาวเสาวลักษณ์ ด้วงเค้นตอบรับ
2603 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. จังหวัดบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกนกอร คนรู้ตอบรับ
2613 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 72/8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกวินทิพย์ ตรากลาง
2623 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม ทรีซิกตี้ไฟว์555/85 หมู่5 ซอยนาเกลือ12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวสุธิดา นัยเนตรนางสาวสุภาพร รักษานางสาวศศิธร ชะระตะคุนางสาวสกุลนี คำภาพันธ์ตอบรับ
2633 กันยายน 2561ฝ่ายบุคคลโรงแรม ทรีซิกตี้ไฟว์555/85 หมู่5 ซอยนาเกลือ12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20151การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาว ชฏารัตน์ โค้งสูงเนินตอบรับ
2643 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)97/11 ถนนราชดำเนิน แขวงลุมพินี จังหวัดกรุงเทพมหานครการบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวจรินทร์ยา คำแพงมักนางสาวศิรดา ชุมสงฆ์นางสาวมลพิลา วัชรินทร์ตอบรับ
2653 กันยายน 2561ผู้จัดการธานีลิสซิ่ง48/9 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายสมชาย คงรุ่งโชคดี
2663 กันยายน 2561ผู้จัดการโลตัส สาขาสตึก398/2123 หมู่1 ซอยนิคมพงษ์พิศ ถนนพินิจพัฒนา ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การตลาดนางสาวดวงนภา วันทา นางสาวกลมลักษณ์ เดชารัมย์
2673 กันยายน 2561ผู้จัดการไทยแอร์เอเซีย จำกัด143/12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การตลาดนางสาวธรรญรส ศาตศิลป์นางสาวสุภาวรรณ กตัญญูนางสาวเรณุมาศ เฉลิมรัมย์ตอบรับ
2683 กันยายน 2561ผู้จัดการหจก. เลศอมรธุรกิจ33/13 ตำบลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายไวทยา เที่ยวเจริญตอบรับ
269241676ผู้จัดการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)151/7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนายสรพล วิไชยสงนางสาวชลิตา อาญาเมืองนางสาวน้ำฝน เพ็งศรีนางสาวพีรดา ทูลไธสงค์
270241676สำนักงานอัยการส่วนจังหวัดบุรีรัมย์78 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวกฤษณา แทนอาษา นางสาวพัชริดา ศถุงคาร์นันท์
271241676ผู้จัดการร้านอี้เหวินชาไข่มุก90/36 ถนนอนุวรรตน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การตลาดนางสาวกฤษณี จงรัมย์
2723 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เลส พี.ไวร์เลส สาขา สนญ.ถ.จิระ448/19-20 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การตลาดนายสิทธิเวส สามงามพานางสาวพั่ทผาภรณ์ โสตที
2733 กันยายน 2561ผู้จัดการสายการบินนกแอร์ จำกัด มหาชน143/12 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การตลาดนางสาวสนธิยา สีขาวตอบรับ
2743 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เกรท ไชน่า บิลเลเนียน ไทยแลนด์ จำกัด555 ถนนราชประชา ตำบลแขวงมักสัน อำเภอเขตราชเทรี จังหวัดกรุงเทพมหานครการตลาดนางสาวกมลวรรณ สมคิดนางสาวรุ่งทิวา ไชยภาตอบรับ
2753 กันยายน 2561ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอนุสา พรมนัสตอบรับ
2763 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคลบริษัท บุรีรัมย์สหสินข้าวไทย จำกัด175/6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายณรงฤทธิ์ รักพร้านายสมพล นพคุณตอบรับ
2776 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสิทธิศักดิ์ เอี่ยมศิรินายศุภกฤษ์ พุทธานุตอบรับ
2786 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสตึก141 หมู่ 16 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศลิษา ฉิมณรงค์
2796 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เอนไกไทย จำกัด444 หมู่ 17 ซอย6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอนุชสรา เรืองประโคนตอบรับ
2806 กันยายน 2561ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง9 ถนนศรีกัลยา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การจัดการนางสาวศศิวิมล กองศรีนางสาวพิลาพร ทองดี
2816 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากระสัง109-10 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาววิสุดา นานประโคน
2826 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ไอ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด302/39-40 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนายณัชพล แผลงประพันธ์
2836 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ดีพีพี อินเตอร์เทรด จำกัด491/9-10 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวยุภารัตน์ ทบเทิบตอบรับ
2846 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เอกสนกรุ๊ป มอเตอร์ บุรีรัมย์ จำกัด999/1 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวสุนิสา สนองหงอก
2856 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาสตึก) 111 หมู่ 22 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การเงินและการธนาคารนางสาวดอกแก้ว แสนดำราง
2866 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวสุภาวดี สมพินิจตอบรับ
2876 กันยายน 2561ผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์78 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาววิภาดา คำนึงสุขนางสาวณัฐมล อะรัญนางสาวสิราวรรณ พิทักษ์นอกนางสาวอทิตยา ดวงดาร์ตอบรับ
2886 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย53/2 หมู่ 5 ตำบลตะกูด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวกาญจนา สิงห์สิทธิ์
2896 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวจิราพร ได้พร้อมตอบรับ
2906 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอปะคำหมู่ 9 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวภัทราพร สุเลนรัมย์นางสาวนิศารัตน์ กาทองตอบรับ
2916 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีหมู่ 7 ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายธนาศักดิ์ ช่างประดิษฐ
2926 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า21 หมู่ 3 ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวชลลดา อ้นไธสงตอบรับ
2936 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวปัญญาพร สาสุขตอบรับ
2946 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอิสาณหมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวประภาพร ชุ่มมงคลนางสาวสุภาพร สมพงษ์นางสาวอภิสรา โสดาตอบรับ
2956 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์37/41-2 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวขวัญจิรา ทนงดีนางสาวศิรประภา อินทะโชติ
2966 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์37/41-2 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพิมพ์วิภา กันหาวรรณะนางสาวชุติกาญจน์ พรานโน
2976 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวพาขวัญ ปันรัมย์นางสาวณัฐมน โกศลนางสาวพัณณิตา ปรินรัมย์นางสาวสลิลทิพย์ เคล้าสี
2986 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ (ฝ่ายธุรการ)224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายทวีศักดิ์ เกิดในแล้วนางสาวรัตนา พวงศรีนางสาววิภาวี ทองทวี
3006 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน (สาขาเมืองบุรีรัมย์) ฝ่ายบริหารหนี้21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวกันตาภา ฤกษ์รุจิพิมลนางสาวรัตนาภรณ์ เสนีโสดนางสาวสุพรรษา ประสพสุข
3016 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน (สาขาเมืองบุรีรัมย์) ฝ่ายบริหารหนี้21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวจริยา ชัยแหม่งนางสาวเจนจิรา พรมหงษ์นางสาวพวงแก้ว ไชยคง
3026 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายปฏิภาณ พุทธรรมนายยงยุทธ ศิริสำราญนายอนุกูล ศรีตุ้มแก้ว
3036 กันยายน 2561ผู้บังคับบัญชากองการบินทหารเรือ70 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นมูล
3046 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด(สำนักงานใหญ่)555/9 หมู่10 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวแก้วตา โขงรัมย์นางสาวธวัลหทับ เดิมทำรัมย์นางสาวนิรันดร์ดา แก้วพวงตอบรับ
3056 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนางสาวสุมิตรตรา หนไรสงนางสาวสัณห์สมร ศิริสำราญ
30611 กันยายน 2561คุณศิวพร รอดเปียสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4258 ซอย 2 ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนางสาวณัฐชา วินิจวรกุลนางสาวพรรณนิภา รสหอมนางสาวกฤช วิรงกลัมย์
3076 กันยายน 2561ธนาคารออมสิน21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนางสาวจิราภรณ์ แย้มศรีนายปพน งามพยุงพงษ์นายสกุลรัฐ เจริญสวัสดิ์
3086 กันยายน 2561สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์103/5 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนายสุวรรณ ควินรัมย์นางสาวรจนา ระมิตรัมย์นางสาวศิราพร หลอดทอง
3096 กันยายน 2561ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ599/6-8 ถนนสหนพนาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์แขนงการจัดการธุรกิจนางสาวพรรณิภา สำรวมมัมย์นายภัทรพล สบแสนสุข
3106 กันยายน 2561ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงบุรีรัมย์363 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปภัสรา เขินไพรตอบรับ
3116 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท มงคลการละคร จำกัด429/14 หมู่บ้านพรีเมียมเพลลา ซอยสุคนธสวัสดิ์ ถนนสุคนธสวัสดิ์ ตำบลแขวงลาดพร้าว อำเภอเขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230การสื่อสารมวลชนนางสาวธัญญารัตน์ ธรรมนิยมนางสาวศิรัลยาภรณ์ โรมรัมย์ตอบรับ
31211 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชำนิ184 หมู่ 8 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวจิตรทิวา ทองสืบสายนางสาวกุลญาลักษ์ อินต๊ะตอบรับ
3136 กันยายน 2561ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 26ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายศักดิ์สุริยา รัตนมณีเนตรนางสาวผดุงขวัญ จันทร์พรหมวงศ์นางสาวสีน้ำ คะเรรัมย์ตอบรับ
3146 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายกันตพงศ์ ไชยคุณ
3156 กันยายน 2561คุณโสภิดา ดวงสูงเนินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา41 หมู่ 10 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280การสื่อสารมวลชนนางสาวกฤษณา โสชะรานางสาวชลิดา ไสภาบุตรนางสาวศิรประภา ทัพพรม
3166 กันยายน 2561ประธานบริหารบริษัท เค.เอส.ริสเชส จำกัด40/70 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนางสาวดารณี ประจันบาล
3176 กันยายน 2561สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรรัมย์ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนางสาวธิติยา ทองนอก
3186 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3215 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายบุรัสกร ปลงรัมย์นายพีรภัทร สุขผ่องศรี
3196 กันยายน 2561บรรณาธิการหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน779/21 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000การสื่อสารมวลชนนางสาวสุพิชญ์ญา อุทโทนางสาวประภัทรษา จันทร์สระพัวนางสาวณัฏฐริกา นาคเจริญ
3206 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี145 หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 3400การสื่อสารมวลชนนางสาวดาวเรือง บุญเมืองนางสาวมินตรา วรโคตร
3216 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ฟาร์มโพรเทคชั่นจำกัด3/44 ซอยลาดพร้าว 31 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900การตลาดนางสาวรุ่งนิดา ส่งพิมายนางสาวกนกพรรณ เทียนขาวนางสาวศุภมาศ ล้ามกระโทกตอบรับ
3226 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท อึ้งทงกี่ยานยนต์ จำกัด37/29-35 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การตลาดนางสาวขวัญภิรมย์ โสมวิเศษ
3236 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท DZ-Crand นิคมอุตสหกรรมบางพลี139 หมู่ 17 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการการตลาดนางสาวกันยาณี เพ็ญจันทร์
3246 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ทรู ดิสทริพิวชั่น แอด์เซลส์ จำกัด353/5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การตลาดนางสาวพรสุดา สติกุลนางสาวสุภาพร ธรรมนาม
3256 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด241/1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์การตลาดนางสาวเกษร บ่อไทย
3266 กันยายน 2561ผู้จัดการเพชร แบงค์ เบ็น45/4 หมู่ 4 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170การตลาดนางสาวสุกัญญา ชะบังรัมย์
3276 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ทรู ดิสทริพิวชั่น แอด์เซลส์ จำกัด353/5 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การตลาดนางสาวสุรีย์รัตน์ หริ่งกระโทก
3286 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียล ทรัค จำกัด (สำนักงานใหญ่)10/1 ซอยราษฏร์บำรุง1 ถนนราษฏร์บำรุง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150การตลาดนางสาวสุนิศา แซ่กัง
3296 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ไฮโดรแม็กแอดว๊านซ์ ระยอง จำกัด2/7-9 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลมาพตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150การตลาดนางสาวนิรชา สิงห์สนั่นนางสาวมนิดา มูลลอน
3306 กันยายน 2561ผู้จัดการเจริญวัฒนามอเตอร์-Honda387/1-3 หมู่ 2 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140การตลาดนางสาวธีรดา จำรูญอิสระกุล
3316 กันยายน 2561ผู้จัดการGOLDEN CREAM CO.,LTD.726-728 ซอยรัชดาภิเษก ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600การตลาดนางสาววิไลวรรณ จันทร์คนึง
3326 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด (สาขานางรอง)123 หมู่ 6 ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การตลาดนางสาวภัคจิรา เอี้ยงประโคนนางสาวรัชดา ครวญดี
3336 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขา 0117855 หมู่ 1 ถนนรมณ์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวเจนจิรา ปานประโคนนางสาวบังอร รสหอมตอบรับ
3346 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร639 หมู่ 23 ถนนเจนจบทิศ ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190การเงินและการธนาคารนางสาววรรณวิษา ไกรรัมย์ตอบรับ
3356 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวีระพงษ์ คุ้มครองนายเอกวัฒน์ ชาติจอหอ
3366 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงพิมพ์วินัย 2509 จำกัด433/8-9 หมู่ 1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอาทิตย์ บุราสิทธิ์
3376 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลThe Westin Grande Sukhumvit Hotel259 ซอยสุขุมวิท19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายสายชล ศรัมหาพรมนายปภาวรินทร์ ขันน้อยนางสาวสุนันทา เดชรักษา
3386 กันยายน 2561คุณปนัดดา ธรรเมธาVC Residence Chonburi299 หมู่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวนิตยา คงมั่น
3396 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ก. รัตนกฤต จำกัด74 หมู่ 7 ถนนจิระ ตำบลกระเดือ อำเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวภานุมาศ ศรีเจริญตอบรับ
3406 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัทธรรมสรณ์ จำกัด88 หมู่ 11 ตำบลคลองมะเดือ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอุรัสยา สมดี
3416 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)72/1 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายธิติวัจน์ เรืองจิราพงษ์ตอบรับ
3426 กันยายน 2561คุณพรรณระพี พุกะเจียม กรรมการหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออซั่มโดAwesomedough limited partnership (page:ทำ.มา.หา.กิน)637 ซอยตากสิน 33 แขวงสำเหร่ เขตชนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600การสื่อสารมวลชนนางสาวอรอนงค์ หอมกลิ่นนายชัยยุทธ ทพเกิงลาภนายพันนา พนารินทร์
3436 กันยายน 2561สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ (ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์)ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000การสื่อสารมวลชนนางสาวคุณิตา กะรัมย์
3446 กันยายน 2561ประธานสโมสรบริษัท สโมสรขอนแก่นยูไนเต็ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)999/1 หมู่ 2 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000การสื่อสารมวลชนนางสาวอรปรียา กระฉอดนอก
3456 กันยายน 2561ประธานกรรมการบริษัทเค.เอส. ริชเชส จำกัด/สำนักงานใหญ่40/70 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนางสาวสุกัญญา คำซื่อตอบรับ
3466 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม168 หมู่ 1 ซอยผดุงวิถี5 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000การสื่อสารมวลชนนางสาวเบญญา หารศรีภูมิ
3476 กันยายน 2561ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกรกนก โตนประโคนนางสาวชไมพร บงบุตรตอบรับ
3486 กันยายน 2561คุณสำรวย ลูโล่นารายณ์สถาบันการเงินกองทุนชุมชนบ้านถนนหัก14 ถนนประชาสุขสัน ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายศราวุช เวศสุวรรณ์
3496 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงาน คลังจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกิตติญา แสนโพธิ์กลางนางสาววิจิตรา คงคังรัมย์
3506 กันยายน 2561ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลำปลายมาศ591/6-8 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวเพียงสุรีย์ เมืองคุ้ม
3516 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2120 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนายเป็นธรรม จบนุช
3526 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)488/21-22 หมู่ 18 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวนงลักษณ์ เทวอนรัมย์
3536 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสตึก124/1 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวชมภูนุช เยรัมย์
3546 กันยายน 2561แขวงทางหลวงชนบท บุรีรัมย์441 หมู่ 1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวขวัญจิรา ทนงดี
3556 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศถนนเทียมดิษฐ์อุทิศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวศิรประภา อินทาโชติตอบรับ
3566 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลประโคนชัย (กองสวัสดิการสังคม)339 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายนิภัทธร วงษ์อามาตย์นายธวัชชัย สุขแก้วนางสาวชุลีพร หง้วนประโคนตอบรับ
3576 กันยายน 2561นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (กองคลัง)444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวนิรัชพร ดวงจิตนางสาววธัญญา จาบประโคนนางสาวสายฝน หิงประโคน
3586 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนางรองถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายบุญญฤทธิ์ เทียนวรรณนางสาววัลวิภา ชาติชาวนานางสาวจินตนา น้อยโพนทันนางสาวพัชราภรณ์ เกรียรัมย์
3596 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลมวกเหล็ก444 หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวมลธิดา เพ่งพินิจ
3606 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา 81/1 เขต 5 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวแพรวพรรณ จินมะดัน
3616 กันยายน 2561Thanattha ThampanyaSix Senese Yao Noi56 หมู่ 5 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 82160การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายคณิติน ถนอมทรัพย์ตอบรับ
3626 กันยายน 2561ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนางรอง9 ถนนศรีกัลยา ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การจัดการนางสาววิพาวรรณ เต้นปักษีตอบรับ
3636 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอกระสังถนนเทศบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การจัดการนางสาวมลธิดา อุดรพิมาย
3646 กันยายน 2561ผู้จัดการ บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)จำกัด525/4 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวเหมสุดา อินสำอางค์
3656 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด274 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวอรณิช เฉียงเมืองนางสาวพิมพ์ชนก เยรัมย์ตอบรับ
3666 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนางสาวสุวนันท์ ศิริเอี่ยมตระกูล
3676 กันยายน 2561คุณกมนรัตน์ สิมมาคำ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายพงศ์พัฒน์ ชั้นพรหมงามนางสาวณัฐวรรณ วิสุกันตอบรับ
36813 กันยายน 2561ประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวภารดี รุ่งเรืองวัฒน์นางสาวศศิวรรณ โอภาสเพ็ญทรานางสาวสุดารัตน์ สุทธินางสาวณิณทิรา ศรีเมืองนายปุณณวิท เลไธสง
36911 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรมสกายวิว รีสอร์ทบุรีรัมย์58 หมู่ 16 ถนนประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายวันวิเศษฐ์ เบียดกลาง
37011 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท โตโยต้า (1993) ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด432/3 ถนนเทศบาลดำริ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีน จังหวัดปราจีนบุรี 25000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวพรนภา พงษ์สกุล
37111 กันยายน 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ คอมพิวเตอร์355 หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวศิริลักษณ์ ชุมพลตอบรับ
37211 กันยายน 2561คุณบุษราคัม คงจินดาบริษัท อีสท์อินโนเวชั่น จำกัด6 ซอยอ่อนนุช 74/1 แยก1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250.คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวแสงรวี เทียนเหลืองตอบรับ
37311 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บริษัท การ์เดนซีวิวรีสอร์ท พัทยา207/1 ซอยนาเกลือ 12 ถนนพัทยา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150.การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวยุวดี สียำนางสาวนันทิชา สายยศตอบรับ
37411 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด236/28-29 หมู่ 1 ถนนท่าช้าง ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวยุภาภรณ์ ตะคุณรัมย์นางสาวลลิตา แตะอินรมย์
37511 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์88 หมู่ 4 ซอยห้วยราช ถนนบุรีรัมย์ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์.การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวฐิติกา มั่นคงนางสาวณัฐธิดา ศีลาขาวนางสาวนิลาวรรณ แสนคำตอบรับ
37611 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทสหเซเรน จำกัด592 หมู่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวณัฐภรณ์ ชาวนา
37711 กันยายน 2561หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวเจนจิรา หอมแก้ว
37811 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท เอ็ม-พลัส เทค จำกัด33/38 หมู่ 10 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540การตลาดนางสาวมณีรัตน์ บุญเศษนางสาวชมพูนุช สนไธสง
37911 กันยายน 2561ผู้อำนวยโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์100 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์ - สตึก ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวกมลรัตน์ วาปีทะ
38011 กันยายน 2561นายอำเภอโนนสุวรรณที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณหมู่ 15 ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวมริษา อาจบุราย
38111 กันยายน 2561เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย233 หมู่ 2 ถนนพุทธิ์รัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอริยา นิจจอหอ
38211 กันยายน 2561นายทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์สำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวจิราพร ฉางรัมย์นางสาวยุวดี อุ่มประโคน
38311 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอนางรองตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวอภิญญา ชูรานายศิริชัย สุขแสนทวีนายกิตติภูมิ สงครามศักดิ์นายธนพงษ์ พูลวงษ์
38411 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจนางสาวสมหญิง เขจรดวงตอบรับ
38511 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์88 หมู่ 4 ซอยห้วยราช ถนนบุรีรัมย์ ตำบลห้วยราชา อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์.การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวดาริน อินธิพันธ์นางสาววีรดา ประกาศวุฒิชนตอบรับ
38611 กันยายน 2561คุณไพรัช เจนถาวรบริษัท ยืนยงไฮเปอร์มาร์ท จำกัด463 หมู่ 17 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายจักรพงษ์ จันทร์ผกานายปัญญา สิงห์ซอมนายศุภกฤษฎิ์ โฉมดีนางสาวศภนิดา สวัสดี
38711 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายโรงแรม เทพนคร บุรีรัมย์289 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นายนนทิวัฒน์ เดชวงษานายอดิสรณ์ เกียรติพยัคนายวรเมธ โสภี
38811 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาพุทไธสง240 ถนนพยัคฆ์-ประทาย ตำบลมะเฟือง อำเภอพุธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวทักษพร สุระสีห์
38911 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด140 หมู่ 10 ถนน บุรีรัมย์-นางรอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวนิศารัตน์ เดินรีบรัมย์นางสาวกัญญา สุทธิสารตอบรับ
39013 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอกระสังถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสิรินยา จริตรัมย์
39113 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองไทร จำกัด (สำนักงานใหญ่)73 หมู่ 14 ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110การตลาดนางสาวกานติมา กองศักดิ์
39213 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท อึ่งทงกี่ยานยนต์ จำกัด37/29-35 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวอัญมณี บุตรรัตน์
39313 กันยายน 2561ผู้จัดการสาขา ทวีกิจบุรีรัมย์บริษัท เซ็นทรัลเรสเตอรองส์ กรุ้ป (มิสเตอร์โดนัท) 274 หมู่ 8 ห้องเลขที่ F3-F4 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวสุดารัตน์ สุวรรณภูมิ
39413 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท อธิมาตร จำกัด (สำนักงานใหญ่)170 หมู่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอาทิติมา จิมานังนางสาวกุลทิพย์ ทองพระพักตร์นางสาวศศิการต์ เป็นรัมย์
39513 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด สาขาที่ 00004279 หมู่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวอนุชธิดา เดชหามาตย์
39613 กันยายน 2561สำนักงาน ขนส่ง จังหวัดบุรีรัมย์215/4 หมู่ 11 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนายสุรศักดิ์ พลเยี่ยม
39713 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด500/121 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140การตลาดนางสาวเนตรดาว สมดีนางสาวธิติมา ดวงศรี
39813 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 150 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายสถาพร สำรวมจิตตอบรับ
39913 กันยายน 2561ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์17 หมู่ 15 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาววินิดา ธรรมพันธ์
40013 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลอำเภอปะคำ299 หมู่ 2 ถนนสนิทพัฒนา ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารนางสาวรุ่งศิริ แก่นสุข
40113 กันยายน 2561ผู้จัดการโรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์528/48 อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนายธีรวัฒน์ พงศ์สุธนะ
40213 กันยายน 2561โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์บริษัท TOT จำกัด161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวธารนริทร์ ผิวโสตรนางสาวมณฑิตา ตอรบรัมย์
40313 กันยายน 2561หจก. ปีญ่า พริ้นติ้ง แอนด์ กราฟฟิคดีไซน์382 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวธัชพรรณ สมจิตร
40413 กันยายน 2561ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้าโรงแรมโคซี่บีส พัทยา400 หมู่ 12 ซอยราชวรุณ ถนนพระตำหนัก ตำบลเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุริสา เหลวกุล
40518 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.การตลาดนางสาวสุธาทิพย์ แซ่โง้ว
40618 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์192 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การเงินและการธนาคารนางสาวอรนภา จันทะขิน
40718 กันยายน 2561คุณลินณรัตน์ เฉลิมไชยโภคิน ผู้จัดการอาวุโส(ฝ่ายทรัพยากรและธุรการ)บริษัท ดาราเดลี่ จำกัด1 ซอยลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขต ลาดพล้าว กรุงเทพมหานคร 10230 การสื่อสารมวลชนนางสาวศลิษา คุ้มทองภักดี
40818 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัดหมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์ - นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวภรณ์พรรณ บัวแสน
40918 กันยายน 2561คุณธนิกาญจน์ รักสุข โรงแรม ศาลาภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา333 หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายพลณวุฒิ ธรรมนิยมนางสาวลลิตา จันไทย
41018 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรม The Tongsai Bay 84 หมู่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุดารัตน์ หอยมุข
41118 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาสุวรรณภูมิ328 หมู่ 2 ถนนออมสินสงเคราะห์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130.คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวช่อผกา แก้วศรีนวล
41218 กันยายน 2561นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาดหมู่ 8 ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130.คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวมณีรัตน์ อาญาเมือง
41418 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กหมู่ 11 ตำบลห้วยหินลาด อำเภเอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120.คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวปฏิญญา ทองทิพย์
41518 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงแรม SALA Samui Choengmon Beach ResortBophut อำเภอ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320การท่องเที่ยวและการโรงแรมนายมนตรี สันรัมย์ตอบรับ
41618 กันยายน 2561โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายนิธิพงษ์ศักดิ์ สมคิด
41718 กันยายน 2561ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทียิ้ม356/171 หมู่ 17 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายชานนท์ จันทร์จำเริญ
41818 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปีกานติ จำกัด249 หมู่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพูนศรี การกระสังนางสาววิมล เจริญรัมย์
41918 กันยายน 2561ประธานกรรมการบริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายสรวิทย์ จุปะมะตัง
42018 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท บูลยเกียรติ จำกัด16 หมู่ 7 ถนนนิคมลำตะคลอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวพิมพ์ชนก จันทราด
42118 กันยายน 2561หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า1110 ถนนศุขประยูร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000.การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวอรณิชา ปิดตาฝ้าย
42218 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงแรม เดอะ ซายน์555/65 หมู่ 5 ซอย 12 ถนนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150.การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวพิมลวรรณ นาคนาคา
42318 กันยายน 2561ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การจัดการนางสาวกัญญาภัค โคประไพนางสาวปณิดา แก้วสังข์
42418 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาอำเภอนาโพธิ์8 หมู่ 14 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230การจัดการนายศุภณัฐ ปะทิเก
42518 กันยายน 2561นายอำเภอที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.การเงินและการธนาคารนางสาวสุพัตรา นาคประสพนางสาวสุนันทา วงศ์แปลก
42618 กันยายน 2561ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขากระสัง192 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160การเงินและการธนาคารนางสาวสุกันยารัตน์ สมสวย
42718 กันยายน 2561ผู้บริหาร โรงแรมจีที เรสิเดนส์ 234 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวสุวนันท์ ไทยารัมย์
42820 กันยายน 2561ผู้จัดการBaan Khaolak Beach Resort26/16 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82210การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวพิมพ์ลดา หินอ่อนนางสาวปนัดดา เหง้าเทพนางสาวพิชญาภัค สังฆเวช
42920 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์การ์เด้นซีวิวรีสอร์ท พัทยา207/1 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ 12 ถนนพัฒนา-นาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150การท่องเที่ยวและการโรงแรมนางสาวนิภาพร นามวิชานางสาวพราวพิลาศ ยานรัมย์
43020 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัท แฮปปี้แลนด์กรุ๊ป จำกัด95 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวกาญจนา ประสงค์ทรัพย์นางสาวสุธิดา นะรมรัมย์
43120 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ซอฟต์แวร์การบัญชี1/4-6 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000บัญชีนาสาวกวินนาถ ภาพยนตร์
43220 กันยายน 2561ผู้อำนวยการสำนักงานสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ 25 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000คอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาวดี สีสัน
43320 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท บุรีรัมย์เอส.จี.ไทร์ จำกัด555 หมู่ 8 ถนนจิระ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การตลาดนางสาวอินทิรา มัดถามปะกา
43420 กันยายน 2561ผู้จัดการบริษัท ไอ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด302/39-40 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวปทุมพร สอนตะคุนางสาวศิรินญา พวงสวัสดิ์
43520 กันยายน 2561ผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าจ้างบริษัท เอ ไอ ซี มอเตอร์-ซีพี จำกัด475/8 หมู่ 7 ตำบลคลองกิ้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวรัชฎา ประสงค์กูลนางสาวพรพิมล บำรุงรัมย์นางาสวผกาวรรณ เพียรสันเทียะ
43620 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทไธสง240 หมู่ 12 ถนนพยัคฆ์-ประทาย ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120การบริหารทรัพยากรมนุษย์นางสาวประภาศิริ ไทยน้อย
43720 กันยายน 2561นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000การสื่อสารมวลชนนายศักดิ์กรินทร์ เตซะเกรียงไกร
43820 กันยายน 2561ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนางรอง692 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110คอมพิวเตอร์ธุรกิจนายวิษณุวัฒน์ ขันอาสานายวัชรินทร์ นวลอินทร์
439
440
441
442

ฐานข้อมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

ลำดับ สถานที่ฝึกงาน ที่อยู่ หมายเหตุ
1สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์171 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-6177091 โทรสาร 044-611877
2จันรัตน์การบัญชี185/1 หมู่ 5 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 087-2463474
3สำนักงานบัญชี บวร สาขานางรอง551/4 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-622857 โทรสาร 044-622857
4กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611221 โทรสาร 044-612858
5รวมมิตรการบัญชี15 ตรอกตีเหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 30000 โทรศัพท์ 044-274934-5
6สำนักงานสุรนารีการบัญชี401/14 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-295302 โทรสาร 044-257478
7สำนักงานสุภาภรณ์การบัญชี113/1 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์ 088-5826292
8สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สุรินทร์158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-040003 โทรสาร 044-040142
9บริษัท รีล แอคเคาน์ติ้ง บิสซิเนส จำกัด3/5 ซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1-6 แขวงสนามบิน เขตตอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
10ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์การบัญชี67 หมู่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
11บริษัท ขจรศรี การบัญชี จำกัด397/1 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248934
12บริษัท THUNDER TAXS ADVISORY CO.,LTD40/88 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 085-1059777 โทรสาร 044-625413
13บริษัท ซอฟแวร์การบัญชี จำกัด1/4-6 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-620701 โทรสาร 044-615084
14สำนักงานพัชรนันท์ การบัญชี883/3 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 086-8787811
15สำนักงานสุรินทร์บัญชีกิจ19/1 ถนนปอยปริง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-513583 โทรสาร 044-521408
16สำนักงานปารมตีการบัญชี397/76 หมู่ 13 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-040663-4
17สำนักงาน เอส.พี.การบัญชี7/66-67 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-621381 โทรสาร 044-621381
18สำนักงาน P.N. บัญชี-ทนายความ193/7-8 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-617111 โทรสาร 044-602226
19บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด2/94 ซอยมิสทีน ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-1170714 โทรสาร 02-1170715
20สำนักงานทนายความและการบัญชีโชติวุฒิ-ชริตา139/141 หมู่ 7 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์ 044-623623 โทรสาร 044-623330
21สำนักงานสุรินทร์ประสานกิจ283 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 32000 โทรศัพท์ 044-511714
22สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จำกัด222/156-222/157 หมู่ 6 ซอย 40 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-242371 โทรสาร 043-337688
23สำนักงานทัศนีย์ การบัญชี1340/29 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 081-8790507 โทรสาร
24สำนักงานรุ่งเรืองการบัญชี162 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 098-1655125 โทรสาร 044-110312
25ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วาย.การบัญชี50 ซอยแสนสุข ถนนออินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-620392 โทรสาร 044-620392
26สำนักงานฅณบัญชี139 หมู่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 080-4460586 โทรสาร 044-183169
27บริษัท ธนสยาม การบัญชี164 ถนนจักรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-342334 โทรสาร 044-342334
28สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ2/4 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัทพ์ 045-611869 โทรสาร 045-633497
29สำนักงานภูวิภาการบัญชี463 หมู่ 1 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 088-7078801
30หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น119/156 ซอยรัตนาภา ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043241069
31หัวหน้าสำนักงาน เอส.พี.การบัญชี7/66-67 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-621381
32หัวหน้าสำนักงาน ภิรญาการบัญชี190/1 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพพ์ 0860932777
33ผู้จัดการบริษัท THUNDER TAXS ADVISORY CO.,LTD40/88 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพพ์ 085-1059777 โทรสาร.044-625413
34ผู้จัดการบริษัท ทีเอ็นที แอ็คเคาท์แอนดีไซน์ จำกัด339/167 หมู่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร.086-5299601 โทรสาร.023342474
35ผู้จัดการบริษัท เอสทีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด10/798 หมู่ 6 ซอยนวมินทร์ 93 ถนนนวมินทร์ ตำบลแขวงคลองกุ่ม อำเภอเขตบึงกุ่ง จังหวัดกรุงเทพ 10230 โทรศัพพ์ 02738701315
36หัวหน้าสำนักงานเลิศศักดิ์สำนักงานงานทนายความและบัญชี1698/1-2 ถนนราชนิกุล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพพ์ 044244557
37หัวหน้าสำนักงานสมพลการบัญชี621 หมู่ 17 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพพ์ 0818786161
38หัวหน้าสำนักงานบรรจงการบัญชีและภาษีอากร1 ซอย 14 ถนนศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพพ์ 043-721868
39หัวหน้าสำนักงานบัญชีบวร34/11 ถนนอินทร์จันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044-611328 โทรสาร.044-614508
40ผู้จัดการบริษัท ยูทีที การบัญชี จำกัด6 ซอย รามคำแหง 82/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพพ์ 027321870
41ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด กวีวัฒน์ การบัญชี289/5 หมู่ 8 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพพ์ 081-7253834 โทรสาร. 044-666811
42หัวหน้าสำนักงานรุ่งรัตน์การบัญชี218/4 หมู่ 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-040634
43หัวหน้าสำนักงาน P.N. บัญชี-ทนายความ สาขานางรอง114 ถนน ประจันตาเขต ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพพ์ 044-161718
44หัวหน้าสำนักงานฅณบัญชี139 หมู่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
45หัวหน้าสำนักงานทนายความและการบัญชีโชติวุฒิ-ชริตา147 หมู่ 7 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทรศัพพ์ 044-623623
46หัวหน้าสำนักงาน P.N. บัญชี-ทนายความ193/7-8 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพพ์ 044-613722
47หัวหน้าสำนักงาน P.N. บัญชี-ทนายความ193/7-8 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพพ์ 044-613722
48หัวหน้าสำนักงาน ก้าวหน้าการบัญชี14 หมู่ 6 ถนนบ้านท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพพ์ 043-524980
49ผู้จัดการสำนักงาน นาง การบัญชี490/1 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพพ์ 044-513449
50ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์การบัญชี67 หมู่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
51หัวหน้าสำนักงาน ฅณบัญชี139 หมู่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.080-4460586 โทรสาร.044-183169
52ผู้จัดการบริษัท คูณทวีกรู๊ป (1994)จำกัด64 หมู่ 8 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพพ์ 042930640 โทรสาร. 042304064
53ผู้จัดการบริษัทสวัสดิ์การบัญชีและธุรกิจจำกัด1592 ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพพ์ 0442467177
54ผู้จัดการบริษัท นาราการบัญชี จำกัด4/1 ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงเขตวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
55สำนักงานปารมตีการบัญชี397/76 หมู่ 13 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-040663-4 โทรสาร 044-040656
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1บริษัท เอ.วีบุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัด65 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-602333
2ผู้จัดการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)151 หมู่ 7 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-690300 โทรสาร 044-690329
3บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส5 ปลัดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-61506 ต่อ 13 โทรสาร 044-625171
4บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด49/1 หมู่ 9 ถนนสุขประยูร ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ 038-451474-7 แฟก 038-451478
5บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด35/35 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
6บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด55 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-612114
7ร้าน จัตุกูล มินิมาร์ท68 หมู่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 086-6531281
8บริษัท อึ้งทงกี่ยานยนต์ จำกัด37 29 32 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-631025
9บริษัท เคเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 393/2 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
10สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัดถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
11บริษัท โตโยต้า บุรีรัมย์ จำกัด140 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-690101-3
12บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด43/244 ตำบลบางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
13บริษัท เอส.บี.ไวเลส บุรีรัมย์ จำกัด448/19-20 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 31000 โทรศัพท์ 044-620446 ต่อ 16-17
14บริษัท สยามนิสสันบุรีรัมย์ (2006) จำกัด519 หมู่ 10 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-6021735 โทรสาร 044-602176
15บริษัท เอ็น เค ซี มอเตอร์ จำกัด35/7-8 ถนนจรัสสนิทวงค์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-45767026 แฟกซ์ 02-8682339
16หจก.บุรีรัมย์แมชชีน เนอรี่1-9/1 ถนนศรีเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-612554 แฟกซ์ 044-621685
17บุรีรัมย์ พรีเมียม ไบค์ จำกัด248 หมู่ 15 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-666999
18บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน)239 อาคารอิมพรีเรียลเวิลด์ ถนนลาดพร้าว แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 061-7738334
19ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส ริชเชส40/70 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-601338 โทรสาร 044-601338
20บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)สาขาบุรีรัมย์ 125 หมู่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-600600 โทรสาร 044-600611
21นายกเทศมนตรีตำบลชำนิ35 หมู่ 4 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-609135 โทรสาร 044-609135
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1ธนาคารออนสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
2ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร22 หมู่ 2 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร.044689234-13 โทรสาร.044689119-14
3ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองกี่38-42 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร.044-641000 โทสาร.044-653197
4ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.0446169725 โทรสาร.044616971
5ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอิสาณ127/8-10 หมู่ 10 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044690710 โทรสาร.044690712
6นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง159 หมู่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรสาร.044609977
7หัวหน้าที่ทำการไปรษณีบุรีรัมย์17/13 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044602097
8ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระกา294 หมู่ 7 ตำบล บ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ 31160 โทร.044666777 โทรสาร.044666778
9ผู้จัดการบบริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร.0446590203 โทรสาร.0446590203
10ผู้จัดการท่าอากาศยานบุรีรัมย์143 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 31150 โทร.044666334 โทรสาร.044666340
11นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตำบล เสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044611144
12ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติช337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร.024389000 โทรสาร.024385642
13หัวหน้าที่ทำการไปรษณีบุรีรัมย์17/13 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
14ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขพุทไธสง419-22 หมู่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร.044689474 โทรสาร.044689119
15ผู้จัดการบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)161/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044614172 โทรสาร.044614181
16นายกเทศมนตรีเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์9 ถนนพิทักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044611422 โทรสาร.044611396
17ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค130/2 หมู่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทร.0819970777
18ผู้จัดการบริษัท แอมมิที ทราเวล จำกัด888/195 ตำบลแขวง srinakarin rd อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพ 10250 โทร.0897712985 โทรสาร.021062485
19ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 หมู่ 9 ถนนราษฎร์ดำริ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 อ
20หัวหน้าสำนักโครงการชลประทานก่อสร้าง 13288 หมู่ 4 ถนน อบจ. ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 3600 โทร.044824880 โทรสาร.044824880
21บริษัท ชุมพลทรัพย์อุดม จำกัด147 หมู่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 โทร.0862531217
22บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต้มส์ จำกัด700/424 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-265168
23โรงแรม เดอะ เอสจี บุรีรัมย์555/1 หมู่ 8 ถนนจิระ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
24บริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด140 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-690100-2
25โรงพยาบาลบุรีรัมย์ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
26ที่ทำการไปรษณีค่ายธนรัชต์125 หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขัน์ 77160 โทรศัพท์ 032-555029
27บริษัท ดาษดา ฟราวเวอร์ เอสเซนต์เซท รีสอร์ท ชานเหินหอม179 หมู่ 12 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 081-9328523
28โรงแรม นารา เรสซิเดนซ์260/7 หมู่ 2 ถนนเลียบหาด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210 โทรศัพท์ 084-5466142
29ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย39/7-7 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
30บริษัท สตาร์วัน พาสปอร์ต1/14 หมู่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 โทรศัพท์ 086-1787527
31ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย297 หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-671245
32ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-616972-5
33การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก35 หมู่ 9 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์
34สำนักงานปศุสัตว์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์
35ผู้จัดการบริษัท โตชิบาเซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
36ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
37ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
38ผู้จัดการบริษัท เมก้าคาสเซิล จำกัด
39ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา
40หัวหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
41ผู้จัดการบริษัทเจตาแบค จำกัด(มหาชน)
42ผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)333,333/1-2 หมู่ 9 ถนนสีคิ้ว-เดชอุดม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 โทรศัพท์ 044-202333 โทรสาร 044-202266
43ผู้จัดการบริษัท เบสท์-แบค คอนกรีต(2) จำกัด150 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์สตึก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-664333 โทรสาร 044-644339
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1ที่ว่าการอำเภอนางรองถนนสืบสหการ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631377 โทรสาร 044-631499
2ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรสาขาย่อยเมืองแก61 หมู่ 13 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 044-193507
3ธนาคารกรุงไทย สาขา ละหานทราย296 หมู่ 1 ตำบล ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 31170 โทร. 044-649212-3
4สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์224 ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044613797 โทรสาร. 044613331
5ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044611622 โทรสาร. 044611622
6สหกรณ์ออมทรัพย์ครู36/100 ถนน อินจันทร์ณรงค์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044611581
7สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยราช89 หมู่ 6 ตำบล ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044696014 โทรสาร.044696014
8สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ถนน รมย์บุรี ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611221 ต่อ 102 โทรสาร.044-611396
9สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบุรีรัมย์25 ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044611234 โทรสาร. 044612240
10ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนน จิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044611622 โทรสาร. 044611622
11ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ 759 หมู่ 7 ถนน สหนพมาศ ตำบล ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
12บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระสัง1 หมู่ 9 ถนน สุขาภิบาล 10 ตำบล กระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร. 044691020-21 โทรสาร. 044691382
13สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด107 หมู่ 21 ตำบล กระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร. 044691405
14เทศบาลตำบลโคกเหล็ก49 หมู่ 1 ถนน ห้วยราช-สตึก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.0446581989 โทรสาร. 044658199
15สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 โทร.044611737 โทรสาร. 044611737
16สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์328/11 ถนนจิระ อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
17บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัดมหาชน237 หมู่ 2 ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31190 โทร.044659020
18ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044611622 โทรสาร. 044611622
20ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง 257/5-8 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร.044691044 โทรสาร.044691044-14
21ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
22สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 โทร.044611581
23สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
24องค์การบริหารส่วนตำบลกระสังหมู่ 12 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 โทร.044690212 โทรสาร.044690212
25หจก. ป.ประเสริฐยนต์333 หมู่ 5 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044666464
26บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัดมหาชน237 หมู่ 2 ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31190 โทร.044659020
27ที่ว่าการอำเภอคูเมืองหมู่ 6 ตำบล คูเมือง อำเภอ คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร.044699138
28โครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044637205
29สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง999 หมู่ 6 ตำบล กระสัง อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
30สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
31โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม76 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์ 084-7113787
32โครงการชลประทานบุรีรัมย์45 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
33เทศบาลอำเภอหนองหงส์101 หมู่ 6 ตำสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทรศัพท์ 044-669098
34ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางรอง779,781,783,785 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631622 โทรสาร 044-631323
35ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด54 หมู่ 4 ถนนมะลิกรอง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 โทรศัพท์ 044-679007
36สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัทพ์ 044-6348817 โทรสาร 044-625044-5
37ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-614904 โทรสาร 044-613977
38สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
39เทศบาลตำบลพนมรุ้งถนนตะโก-ละหานทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-628245 ต่อ 111
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1บริษัท แอดไวซ์ กรุ๊ป จำกัด สาขา00065354/9 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 080-4888032 โทรสาร 044-613929
2โรงพยาบาลบุรีรัมย์ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-602005
3ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์
4โรงพยาบาลขามทะเลสอ (แผนกไอที)138 หมู่ 7 ถนนโคกกรวดโนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-397265
5โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-601295
6บริษัท แอดไวซ์ กรุ๊ป จำกัด สาขา00072324 ชั้น 2 ห้อง 207 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-269488
7บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)42 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009814
8โรงพยาบาลนางรองบุรีรัมย์(ฝ่ายไอที)692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631368
9ร้าน พริ้นติ้งคอมพ์ แอนด์ ซัพพลาย147 หมู่ 2 ถนนอำนวยกิจ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-651031
10โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ (ฝ่ายไอที)234/363 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-637133
11บริษัท แอดไวซ์ กรุ๊ป จำกัด สาขาสุรินทร์243/1-2-3 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัทพ์ 044-514222
12แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์441 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611502
13บริษัท ไทยเพโทรแคปปิตอล จำกัด105/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัทพ์ 044-258173 โทรสาร 044-258175
14สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมบุรีย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์
15ห.จ.ก. บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์355 หมู่ 17 ตำบลอีสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
16คุณเฮง ไอที จำกัด517,519.521 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
17ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิชดา ไอที 231/8 หมู่ 11 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
18ไอทีรูม คอมพิวเตอร์ 770/6 หมู่ 7 ถนนสหนปิมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
20บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาประโคนชัยหมู่ 2 ถนนธนูประสิทธิ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีนัมย์ 31140
21บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด 140 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอีสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
22การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ 190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
23ทีโอทีจำกัด จำกัด(มหาชน) ศูนย์บุรีรัมย์388,390 ถนนบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
24โครงการชลประทานนครราชสีมา1239 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
25น้ำตาลบุรีรัมย์ 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวุดบุรีรัมย์ 31190
26โรงพยาบาลโนนไทย707 หมู่ 1 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30000
27สำหนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 261 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวุดบุรีรัมย์ 31000
28สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ 224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
29แป้งมันเอี่ยมเฮงอุสาหกรรมจำกัด15 หมู่ 12 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
30ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด(มหาชน) 36/122 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
31แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด สาขา00080630/17-17 ถนนสืบสิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยื 30000
32หจก.ธงชัยโอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส68/4-5,70 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
33บริษัท ไอ พริ้นติ้ง บุรีรัมย์ จำกัด76/5-6 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
34การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย ตำบลจอหอ1444/53-54 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 044-929000
35ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรตซิสเต้มส์ จำกัด 551/37-39 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง โทรศัพท์ 043-516199
36โซ-ดีทราย บุรีรัมย์จำกัด 461/1-2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 086-8686800
37แอสวัน ไอทีดอทคอม775-777 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-624587
38เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด65 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
39บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด(มหาชน)7/214 หมู่ 6 ถนนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมอบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ 038-650300-11 โทรสาร 038-650299
40บริษัท แอดไวซ์ กรุ๊ป จำกัด นางรอง519 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631329 ,099-4729996
41ร้าน Computer Friend ทวีกิจพลาซ่าหน้าอำเภอ ชั้น 3ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 082-3765636
42โรงพยาบาลมหาราช1 หมู่ 1 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-235000 โทรสาร 044-246389
43บริษัท เวิลด์ไวด์คอมเซอร์วิส จำกัด29 ซอยลาดปลาเค้า 34 ถนนพหลโยธิน แขวงจรเข้ยัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพ? 02-9095608-10
44บริษัท แอดไวซ์พยัคฆ์ จัดกัด150 หมู่ 1 ถนนวิชิตราษฎร์บำรุง ตำบลประหลาน อำเภอพยัคฆภูมิ จังหวัดมหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 043-790592
45บริษัท บุรีรัมย์ เซอร์วิส โอเอ จำกัด259/2-3 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-601099
46บริษัท แอดไวซ์สตึกดาต้าคอม แอนด์โมบาย จำกัด343/1 หมู่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 098-1018046
47Advice สุรินทร์ (สาขาเทศบาล 1 )328/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-515499
48โครงการชลประทานบุรีรัมย์45 หมู่ 8 บ้านผึ้งต้น ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-637205
49บริษัท แป้งมันเอี่ยมอิสานอุตสาหกรรม จำกัด333/4 หมู่ 3 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-252976
50บริษัท K.K Valuation Co.,Lt8/83 ถนนปลัดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-113133
51ที่ว่าการอำเภอกระสังหมู่ 9 ถนนเทศบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 085-3151963 โทรสาร 044-691178-5
52บริษัท แอดไวซ์ประโคนชัย จำกัด613 หมู่ 3 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 090-3638929
53ร้านทุนคอมพิวเตอร์ (สาขานางรอง)425-31 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-624667
54ร้าน พิกเซลอาร์ต142 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-117099
55ร้าน ไอที เซอร์วิส42/12 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-621768
56หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง396 หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรมสุขวัฒนา1/6-7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-625695
2บริษัท ดาราเดลี่ จำกัดอาคารเลขที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 14 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-1166888 โทรสาร 02-1169820
3โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์ -พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-614100-7
4ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611342
5โรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-615002
6สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ 350 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-7134735
7บริษัทโรงงานน้ำตาลบุรรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์
8บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตถนนอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
9ประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611342
10สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนพิทักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-602345 โทรสาร 044-611396
11สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611747
12บริษัท ดิจิตอลเทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด4/1 ตรอกสุขสันต์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-295758
13บริษัทสีพระยาการพิมพ์จำกัด1/4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
14โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)319 ถนนพยาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
15โรงแรมคอนราด87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-6909999
16Chang international Ciruit ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 097-3418751
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์2/19 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร127/9 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
3เทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
4ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ274 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
5ธนาคารออมสิน สาขากระสัง192 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
6ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน บุรีรัมย์125 หมู่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
7ธนาคารออมสิน สาขาหนองกี่83 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
8ธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
9การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-617618 โทรสาร 044-6146258
10สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 17/14 (ชั้น2) ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
11ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
12สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมุ่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
13บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
14ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย297 หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์31140
15ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
16ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
17ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์373/1-3 หมู่ 16 ถนนสนามม้า ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
18ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์37/41-42 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
19ธนาคารออมสิน สาขาหนองกี่หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
20ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีณรงค์8 หมู่ 1 ตำลบณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
21ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 593 หมู่ 14 ถนนดำรงราชฎร์ ตำบลประหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
22บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาถนนธาณี3/3 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
23ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ789 หมู่ 7 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
24ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
25ธนาคารออมสิน สาขานางรอง371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
26ธนาคารออมสิน สาขาสตึก49 หมู่ 16 ถนนท่าช้าง ตำบลนิคม อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
27บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ 4/4 ถนนรมณ์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
28บริษัทโรงงานน้ำตาล จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหิรเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
29ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์356 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
30ธนาคารออมสิน สาขาสตึก49 หมู่ 16 ถนนท่าช้าง ตำบลนิคม อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
31ธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 ถนนราษฎร์ดำริ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทรศัทพ์ 044-661439 โทรสาร 044-661439
32ธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว328/1-3 ถนนเทศบาลหนึ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
33ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคูเมือง105-1 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
34ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองตลุง494/1-2 หมู่ 4 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
35ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละหานทราย48 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
36ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 350 ถนนท่าตูม-ชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 044-596156-7
37สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง787/40 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 311110
38ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถนนพระวิหาร608/1-2 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
39บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด700/803 หมู่ 1 ซอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ 038-932800 โทรสาร 038-932849
40บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปเรชั่น(ประเทศไทย)จำกัด560 หมู่ 2 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ 035-258888 โทรสาร 035221184,258270-1
41ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-664065 (13)
42ธนาคารออมสิน สาขานางรอง371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631998
43ธนาคารออมสิน สาขาโคกอุดม379/264-266 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
44องค์การบริหารส่นตำบลพุทไธสงหมู่ 1 ถนนยโสธร-ลำปะทิว ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์ 044-6899313
45โรงพยาบาลกระสังอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 311160 โทรศัพท์ 044-691509
46ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด187 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-511386 ต่อ 13
47ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตรีรัตน์29/11 หมู่ 6 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-325930 โทรสาร 039-313718
48ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาถนนนวมินทร์75/86 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-3752844-6
[table “30” not found /]
[table “30” not found /]

ข่าวจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ

Read More

คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร ร่วมกิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดชุมชน

เวลา 13.00

Read More

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร นักศึกษา ร่วมโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่า ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์

Read More

ผศ.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 25

Read More

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมงานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ปรีชา

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา. ปาโนรัมย์. นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายเทียนพรรษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา.

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ทุกสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา

Read More

โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์การศึกษาหนองขวาง อ.คูเมือง และหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

Read More