ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

งานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพื่อให้ครบตามหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงต้องจัดโครงการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา

หลักการและเหตุผล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(บช.บ) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการรวมจำนวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  เพื่อให้ครบตามหลักสูตร คณะและสาขาวิชาจึงต้องจัดโครงการส่งนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนาความรู้ หลักการทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง
๒.  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพเพิ่มเติมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ
๓.  เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานภายใต้การแนะนำช่วยเหลือของ หัวหน้าหน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ที่มีประสบการณ์มาก่อน
๔.  เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานและเกิดทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ

เป้าหมาย
นักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ทั้งระดับอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ๔ ปี ได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ชั่วโมงและ 4๕๐ ชั่วโมง ตามลาดับ

ระยะเวลาดาเนินโครงการ
นักศึกษาจะต้องได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการต่างๆ รวมจานวนชั่วโมงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ๒ ปี ต่อจากระดับอนุปริญญาไม่น้อยกว่า  ๒๑๐  ชั่วโมง และสาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี ไม่น้อยกว่า 4๕๐ชั่วโมง เพื่อให้ครบตามหลักสูตร

วิธีดำเนินการ

๑. นักศึกษาติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้รับการตอบรับจากหน่วยงานนั้นๆ
๒. คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมสัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
๓. คณะวิทยาการจัดการ จัดทาหนังสือส่งตัวนักศึกษาออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตาม หน่วยงานต่างๆ ดังรายละเอียดที่นักศึกษาได้ให้ข้อมูลไว้กับทางคณะฯ
๔. คณะฯ จัดส่งอาจารย์ออกไปนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและพบปะหัวหน้าหน่วยงานเพื่อติดตามและประเมินผลการฝึกประสบการณ์เป็นระยะๆอย่างน้อย ๒ ครั้ง
๕. เมื่อสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะได้รับการประเมินผลจากหัวหน้าหน่วยงาน อาจารย์นิเทศ และส่งผลการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปยังคณะฯ
๖. จัดอบรมสัมมนานักศึกษาหลังจากกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งสุดท้าย

ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านต่างๆ โดยการนาเอาความรู้ทางทฤษฎีที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจนเกิดทักษะความช านาญเพียงพอที่จะนาไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในโอกาสต่อไปได้อย่างดี

1. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงการจัดการ)
– งานด้าน CEO องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน
– งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านนักบริหารสานักงาน
– งานด้านเจ้าหน้าที่ธุรการ
– งานด้านหัวหน้าส านักงาน
– งานด้านผู้ประกอบธุรกิจ

2.สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงการตลาด)
– งานด้านฝ่ายการตลาด                       – งานด้านการขายอาชีพ
– งานด้านวางแผนการตลาด                 – งานด้านการวิจัยการตลาด
– งานฝ่ายจัดซื้อ                                    – งานด้านธนาคารรัฐบาล/ธนาคารพาณิชย์

3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
– งานด้านคอมพิวเตอร์
– งานด้านวิเคราะห์และออกแบบระบบ
– งานด้านการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจ
– งานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ นักพัฒนาระบบ

4. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงบริหารทรัพยากรมนุษย์)
– งานด้านฝ่ายการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านฝ่ายสวัสดิการ
– งานด้านฝ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง
– งานด้านการเลขานุการผู้บริหาร
– งานด้านฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร

5. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)
– งานด้านที่ปรึกษาทางบัญชีและการเงิน
– งานด้านที่ปรึกษาด้านการลงทุน และการเงิน
– งานด้านการธนาคารแห่งประเทศไทย
– งานด้านหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

6. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจ)
– งานด้านเศรฐกร
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)
– งานด้านการธนาคาร
– งานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานด้านการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคม
– งานด้านการธุรการ
– งานด้านการบริหารงาน

8.สาขาวิชาการบัญชี
– งานด้านการบัญชี
– งานด้านการตรวจสอบบัญชี
– งานทางด้านการเงินการบัญชี
– งานด้านตรวจสอบบัญชีภาษีอากร
– งานด้านการตรวจสอบบัญชี ผู้รองรับบัญชี

9. สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
– งานด้านการประชาสัมพันธ์
– งานด้านการจัดรายการวิทยุ
– งานด้านข่าววิทยุ งานด้านข่าวหนังสือพิมพ์
– งานด้านข่าวโทรทัศน์
– งานด้านการฝ่ายขายโฆษณา
– งานด้านช่างภาพนิ่ง ช่างภาพวีดีทัศน์
– งานด้านครีเอทีฟบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์

10. สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม
– งานด้านมัคคุเทศก์ ทางานในสถานประกอบการนาเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ
– งานด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
– งานด้านการนาเที่ยว ภาครัฐและเอกชน
– งานด้านการต้อนรับบนเครื่องบิน
– งานด้านการประกอบการอาชีพธุรกิจโรงแรม,เรือสาราญ

แบบฟอร์มศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ
สำหรับฝึกงาน

สำหรับภาคนิพนธ์

ฐานข้ัอมูลสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

ลำดับ สถานที่ฝึกงาน ที่อยู่ หมายเหตุ
1สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์171 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-6177091 โทรสาร 044-611877
2จันรัตน์การบัญชี185/1 หมู่ 5 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 087-2463474
3สำนักงานบัญชี บวร สาขานางรอง551/4 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-622857 โทรสาร 044-622857
4กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611221 โทรสาร 044-612858
5รวมมิตรการบัญชี15 ตรอกตีเหล็ก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 30000 โทรศัพท์ 044-274934-5
6สำนักงานสุรนารีการบัญชี401/14 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-295302 โทรสาร 044-257478
7สำนักงานสุภาภรณ์การบัญชี113/1 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์ 088-5826292
8สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สุรินทร์158 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-040003 โทรสาร 044-040142
9บริษัท รีล แอคเคาน์ติ้ง บิสซิเนส จำกัด3/5 ซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 1-6 แขวงสนามบิน เขตตอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
10ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์การบัญชี67 หมู่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
11บริษัท ขจรศรี การบัญชี จำกัด397/1 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-248934
12บริษัท THUNDER TAXS ADVISORY CO.,LTD40/88 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 085-1059777 โทรสาร 044-625413
13บริษัท ซอฟแวร์การบัญชี จำกัด1/4-6 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-620701 โทรสาร 044-615084
14สำนักงานพัชรนันท์ การบัญชี883/3 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 086-8787811
15สำนักงานสุรินทร์บัญชีกิจ19/1 ถนนปอยปริง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-513583 โทรสาร 044-521408
16สำนักงานปารมตีการบัญชี397/76 หมู่ 13 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-040663-4
17สำนักงาน เอส.พี.การบัญชี7/66-67 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-621381 โทรสาร 044-621381
18สำนักงาน P.N. บัญชี-ทนายความ193/7-8 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-617111 โทรสาร 044-602226
19บริษัท ที่ปรึกษาการบัญชีและภาษีอากร จำกัด2/94 ซอยมิสทีน ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-1170714 โทรสาร 02-1170715
20สำนักงานทนายความและการบัญชีโชติวุฒิ-ชริตา139/141 หมู่ 7 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์ 044-623623 โทรสาร 044-623330
21สำนักงานสุรินทร์ประสานกิจ283 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 32000 โทรศัพท์ 044-511714
22สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี จำกัด222/156-222/157 หมู่ 6 ซอย 40 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-242371 โทรสาร 043-337688
23สำนักงานทัศนีย์ การบัญชี1340/29 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 081-8790507 โทรสาร
24สำนักงานรุ่งเรืองการบัญชี162 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 098-1655125 โทรสาร 044-110312
25ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วาย.การบัญชี50 ซอยแสนสุข ถนนออินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-620392 โทรสาร 044-620392
26สำนักงานฅณบัญชี139 หมู่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 080-4460586 โทรสาร 044-183169
27บริษัท ธนสยาม การบัญชี164 ถนนจักรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-342334 โทรสาร 044-342334
28สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ2/4 ถนนศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทรศัทพ์ 045-611869 โทรสาร 045-633497
29สำนักงานภูวิภาการบัญชี463 หมู่ 1 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 088-7078801
30หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น119/156 ซอยรัตนาภา ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043241069
31หัวหน้าสำนักงาน เอส.พี.การบัญชี7/66-67 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-621381
32หัวหน้าสำนักงาน ภิรญาการบัญชี190/1 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพพ์ 0860932777
33ผู้จัดการบริษัท THUNDER TAXS ADVISORY CO.,LTD40/88 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพพ์ 085-1059777 โทรสาร.044-625413
34ผู้จัดการบริษัท ทีเอ็นที แอ็คเคาท์แอนดีไซน์ จำกัด339/167 หมู่ 5 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร.086-5299601 โทรสาร.023342474
35ผู้จัดการบริษัท เอสทีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด10/798 หมู่ 6 ซอยนวมินทร์ 93 ถนนนวมินทร์ ตำบลแขวงคลองกุ่ม อำเภอเขตบึงกุ่ง จังหวัดกรุงเทพ 10230 โทรศัพพ์ 02738701315
36หัวหน้าสำนักงานเลิศศักดิ์สำนักงานงานทนายความและบัญชี1698/1-2 ถนนราชนิกุล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพพ์ 044244557
37หัวหน้าสำนักงานสมพลการบัญชี621 หมู่ 17 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพพ์ 0818786161
38หัวหน้าสำนักงานบรรจงการบัญชีและภาษีอากร1 ซอย 14 ถนนศรีมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพพ์ 043-721868
39หัวหน้าสำนักงานบัญชีบวร34/11 ถนนอินทร์จันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044-611328 โทรสาร.044-614508
40ผู้จัดการบริษัท ยูทีที การบัญชี จำกัด6 ซอย รามคำแหง 82/2 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพพ์ 027321870
41ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด กวีวัฒน์ การบัญชี289/5 หมู่ 8 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัด บุรีรัมย์ 31140 โทรศัพพ์ 081-7253834 โทรสาร. 044-666811
42หัวหน้าสำนักงานรุ่งรัตน์การบัญชี218/4 หมู่ 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร.044-040634
43หัวหน้าสำนักงาน P.N. บัญชี-ทนายความ สาขานางรอง114 ถนน ประจันตาเขต ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพพ์ 044-161718
44หัวหน้าสำนักงานฅณบัญชี139 หมู่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
45หัวหน้าสำนักงานทนายความและการบัญชีโชติวุฒิ-ชริตา147 หมู่ 7 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทรศัพพ์ 044-623623
46หัวหน้าสำนักงาน P.N. บัญชี-ทนายความ193/7-8 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพพ์ 044-613722
47หัวหน้าสำนักงาน P.N. บัญชี-ทนายความ193/7-8 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพพ์ 044-613722
48หัวหน้าสำนักงาน ก้าวหน้าการบัญชี14 หมู่ 6 ถนนบ้านท่านคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพพ์ 043-524980
49ผู้จัดการสำนักงาน นาง การบัญชี490/1 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพพ์ 044-513449
50ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยวัฒน์การบัญชี67 หมู่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
51หัวหน้าสำนักงาน ฅณบัญชี139 หมู่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.080-4460586 โทรสาร.044-183169
52ผู้จัดการบริษัท คูณทวีกรู๊ป (1994)จำกัด64 หมู่ 8 ตำบลหมูม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพพ์ 042930640 โทรสาร. 042304064
53ผู้จัดการบริษัทสวัสดิ์การบัญชีและธุรกิจจำกัด1592 ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพพ์ 0442467177
54ผู้จัดการบริษัท นาราการบัญชี จำกัด4/1 ซอยลาดพร้าว ถนนลาดพร้าว แขวงเขตวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
55สำนักงานปารมตีการบัญชี397/76 หมู่ 13 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-040663-4 โทรสาร 044-040656
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1บริษัท เอ.วีบุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัด65 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-602333
2ผู้จัดการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน)151 หมู่ 7 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-690300 โทรสาร 044-690329
3บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส5 ปลัดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-61506 ต่อ 13 โทรสาร 044-625171
4บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จำกัด49/1 หมู่ 9 ถนนสุขประยูร ตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ 038-451474-7 แฟก 038-451478
5บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด35/35 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
6บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด55 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-612114
7ร้าน จัตุกูล มินิมาร์ท68 หมู่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 086-6531281
8บริษัท อึ้งทงกี่ยานยนต์ จำกัด37 29 32 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-631025
9บริษัท เคเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด 393/2 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
10สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัดถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
11บริษัท โตโยต้า บุรีรัมย์ จำกัด140 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-690101-3
12บริษัท เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำกัด43/244 ตำบลบางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
13บริษัท เอส.บี.ไวเลส บุรีรัมย์ จำกัด448/19-20 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 31000 โทรศัพท์ 044-620446 ต่อ 16-17
14บริษัท สยามนิสสันบุรีรัมย์ (2006) จำกัด519 หมู่ 10 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-6021735 โทรสาร 044-602176
15บริษัท เอ็น เค ซี มอเตอร์ จำกัด35/7-8 ถนนจรัสสนิทวงค์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ 02-45767026 แฟกซ์ 02-8682339
16หจก.บุรีรัมย์แมชชีน เนอรี่1-9/1 ถนนศรีเพชร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-612554 แฟกซ์ 044-621685
17บุรีรัมย์ พรีเมียม ไบค์ จำกัด248 หมู่ 15 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-666999
18บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน)239 อาคารอิมพรีเรียลเวิลด์ ถนนลาดพร้าว แขวงเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 061-7738334
19ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส ริชเชส40/70 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-601338 โทรสาร 044-601338
20บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)สาขาบุรีรัมย์ 125 หมู่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-600600 โทรสาร 044-600611
21นายกเทศมนตรีตำบลชำนิ35 หมู่ 4 ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-609135 โทรสาร 044-609135
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1ธนาคารออนสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
2ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร22 หมู่ 2 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร.044689234-13 โทรสาร.044689119-14
3ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองกี่38-42 หมู่ 2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร.044-641000 โทสาร.044-653197
4ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.0446169725 โทรสาร.044616971
5ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอิสาณ127/8-10 หมู่ 10 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044690710 โทรสาร.044690712
6นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง159 หมู่ 1 ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรสาร.044609977
7หัวหน้าที่ทำการไปรษณีบุรีรัมย์17/13 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044602097
8ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระกา294 หมู่ 7 ตำบล บ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ 31160 โทร.044666777 โทรสาร.044666778
9ผู้จัดการบบริษัทโรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร.0446590203 โทรสาร.0446590203
10ผู้จัดการท่าอากาศยานบุรีรัมย์143 ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัด บุรีรัมย์ 31150 โทร.044666334 โทรสาร.044666340
11นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ตำบล เสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044611144
12ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติช337 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร.024389000 โทรสาร.024385642
13หัวหน้าที่ทำการไปรษณีบุรีรัมย์17/13 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
14ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขพุทไธสง419-22 หมู่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทธไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทร.044689474 โทรสาร.044689119
15ผู้จัดการบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)161/1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044614172 โทรสาร.044614181
16นายกเทศมนตรีเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์9 ถนนพิทักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044611422 โทรสาร.044611396
17ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค130/2 หมู่ 8 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทร.0819970777
18ผู้จัดการบริษัท แอมมิที ทราเวล จำกัด888/195 ตำบลแขวง srinakarin rd อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพ 10250 โทร.0897712985 โทรสาร.021062485
19ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 หมู่ 9 ถนนราษฎร์ดำริ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 อ
20หัวหน้าสำนักโครงการชลประทานก่อสร้าง 13288 หมู่ 4 ถนน อบจ. ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 3600 โทร.044824880 โทรสาร.044824880
21บริษัท ชุมพลทรัพย์อุดม จำกัด147 หมู่ 2 ตำบลสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 โทร.0862531217
22บริษัท วาลีโอสยาม เทอร์มอลซิสเต้มส์ จำกัด700/424 หมู่ 7 ถนนบางนา-ตราด ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-265168
23โรงแรม เดอะ เอสจี บุรีรัมย์555/1 หมู่ 8 ถนนจิระ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
24บริษัทโตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด140 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-690100-2
25โรงพยาบาลบุรีรัมย์ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
26ที่ทำการไปรษณีค่ายธนรัชต์125 หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขัน์ 77160 โทรศัพท์ 032-555029
27บริษัท ดาษดา ฟราวเวอร์ เอสเซนต์เซท รีสอร์ท ชานเหินหอม179 หมู่ 12 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 081-9328523
28โรงแรม นารา เรสซิเดนซ์260/7 หมู่ 2 ถนนเลียบหาด ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20210 โทรศัพท์ 084-5466142
29ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย39/7-7 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
30บริษัท สตาร์วัน พาสปอร์ต1/14 หมู่ 2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 โทรศัพท์ 086-1787527
31ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย297 หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-671245
32ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-616972-5
33การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก35 หมู่ 9 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์
34สำนักงานปศุสัตว์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์
35ผู้จัดการบริษัท โตชิบาเซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
36ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
37ผู้อำนวยการสำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
38ผู้จัดการบริษัท เมก้าคาสเซิล จำกัด
39ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเดอะมอลล์นครราชสีมา
40หัวหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
41ผู้จัดการบริษัทเจตาแบค จำกัด(มหาชน)
42ผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)333,333/1-2 หมู่ 9 ถนนสีคิ้ว-เดชอุดม ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190 โทรศัพท์ 044-202333 โทรสาร 044-202266
43ผู้จัดการบริษัท เบสท์-แบค คอนกรีต(2) จำกัด150 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์สตึก ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-664333 โทรสาร 044-644339
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1ที่ว่าการอำเภอนางรองถนนสืบสหการ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631377 โทรสาร 044-631499
2ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรสาขาย่อยเมืองแก61 หมู่ 13 ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 044-193507
3ธนาคารกรุงไทย สาขา ละหานทราย296 หมู่ 1 ตำบล ละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ 31170 โทร. 044-649212-3
4สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์224 ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044613797 โทรสาร. 044613331
5ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044611622 โทรสาร. 044611622
6สหกรณ์ออมทรัพย์ครู36/100 ถนน อินจันทร์ณรงค์ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 โทร. 044611581
7สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยราช89 หมู่ 6 ตำบล ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044696014 โทรสาร.044696014
8สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ถนน รมย์บุรี ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-611221 ต่อ 102 โทรสาร.044-611396
9สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองบุรีรัมย์25 ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044611234 โทรสาร. 044612240
10ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนน จิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044611622 โทรสาร. 044611622
11ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ 759 หมู่ 7 ถนน สหนพมาศ ตำบล ลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
12บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขากระสัง1 หมู่ 9 ถนน สุขาภิบาล 10 ตำบล กระสัง อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร. 044691020-21 โทรสาร. 044691382
13สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด107 หมู่ 21 ตำบล กระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร. 044691405
14เทศบาลตำบลโคกเหล็ก49 หมู่ 1 ถนน ห้วยราช-สตึก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.0446581989 โทรสาร. 044658199
15สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 โทร.044611737 โทรสาร. 044611737
16สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์328/11 ถนนจิระ อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
17บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัดมหาชน237 หมู่ 2 ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31190 โทร.044659020
18ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044611622 โทรสาร. 044611622
20ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง 257/5-8 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร.044691044 โทรสาร.044691044-14
21ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
22สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 โทร.044611581
23สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
24องค์การบริหารส่วนตำบลกระสังหมู่ 12 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000 โทร.044690212 โทรสาร.044690212
25หจก. ป.ประเสริฐยนต์333 หมู่ 5 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044666464
26บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัดมหาชน237 หมู่ 2 ตำบล หินเหล็กไฟ อำเภอ คูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31190 โทร.044659020
27ที่ว่าการอำเภอคูเมืองหมู่ 6 ตำบล คูเมือง อำเภอ คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทร.044699138
28โครงการชลประทานบุรีรัมย์ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร.044637205
29สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง999 หมู่ 6 ตำบล กระสัง อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
30สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
31โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม76 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31230 โทรศัพท์ 084-7113787
32โครงการชลประทานบุรีรัมย์45 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
33เทศบาลอำเภอหนองหงส์101 หมู่ 6 ตำสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240 โทรศัพท์ 044-669098
34ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางรอง779,781,783,785 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631622 โทรสาร 044-631323
35ที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด54 หมู่ 4 ถนนมะลิกรอง ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 โทรศัพท์ 044-679007
36สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัทพ์ 044-6348817 โทรสาร 044-625044-5
37ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-614904 โทรสาร 044-613977
38สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
39เทศบาลตำบลพนมรุ้งถนนตะโก-ละหานทราย อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-628245 ต่อ 111
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1บริษัท แอดไวซ์ กรุ๊ป จำกัด สาขา00065354/9 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 080-4888032 โทรสาร 044-613929
2โรงพยาบาลบุรีรัมย์ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-602005
3ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์
4โรงพยาบาลขามทะเลสอ (แผนกไอที)138 หมู่ 7 ถนนโคกกรวดโนนไทย ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-397265
5โรงพยาบาลบุรีรัมย์ (ศูนย์คอมพิวเตอร์)10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-601295
6บริษัท แอดไวซ์ กรุ๊ป จำกัด สาขา00072324 ชั้น 2 ห้อง 207 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-269488
7บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)42 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-009814
8โรงพยาบาลนางรองบุรีรัมย์(ฝ่ายไอที)692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631368
9ร้าน พริ้นติ้งคอมพ์ แอนด์ ซัพพลาย147 หมู่ 2 ถนนอำนวยกิจ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-651031
10โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ (ฝ่ายไอที)234/363 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-637133
11บริษัท แอดไวซ์ กรุ๊ป จำกัด สาขาสุรินทร์243/1-2-3 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัทพ์ 044-514222
12แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์441 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611502
13บริษัท ไทยเพโทรแคปปิตอล จำกัด105/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัทพ์ 044-258173 โทรสาร 044-258175
14สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมบุรีย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์
15ห.จ.ก. บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์355 หมู่ 17 ตำบลอีสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
16คุณเฮง ไอที จำกัด517,519.521 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
17ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิชดา ไอที 231/8 หมู่ 11 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
18ไอทีรูม คอมพิวเตอร์ 770/6 หมู่ 7 ถนนสหนปิมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
20บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาประโคนชัยหมู่ 2 ถนนธนูประสิทธิ์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีนัมย์ 31140
21บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด 140 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอีสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
22การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ 190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
23ทีโอทีจำกัด จำกัด(มหาชน) ศูนย์บุรีรัมย์388,390 ถนนบุรีรัมย์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
24โครงการชลประทานนครราชสีมา1239 ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
25น้ำตาลบุรีรัมย์ 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวุดบุรีรัมย์ 31190
26โรงพยาบาลโนนไทย707 หมู่ 1 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30000
27สำหนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 261 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวุดบุรีรัมย์ 31000
28สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ 224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
29แป้งมันเอี่ยมเฮงอุสาหกรรมจำกัด15 หมู่ 12 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
30ทริปเปิลที บรอดแบรนด์ จำกัด(มหาชน) 36/122 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
31แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด สาขา00080630/17-17 ถนนสืบสิริ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยื 30000
32หจก.ธงชัยโอเอ เซลล์แอนด์เซอร์วิส68/4-5,70 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
33บริษัท ไอ พริ้นติ้ง บุรีรัมย์ จำกัด76/5-6 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
34การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อย ตำบลจอหอ1444/53-54 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 โทรศัพท์ 044-929000
35ดิจิตอล คอร์ปเปอร์เรตซิสเต้มส์ จำกัด 551/37-39 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง โทรศัพท์ 043-516199
36โซ-ดีทราย บุรีรัมย์จำกัด 461/1-2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 086-8686800
37แอสวัน ไอทีดอทคอม775-777 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-624587
38เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด65 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
39บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด(มหาชน)7/214 หมู่ 6 ถนนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ตำบลมอบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ 038-650300-11 โทรสาร 038-650299
40บริษัท แอดไวซ์ กรุ๊ป จำกัด นางรอง519 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631329 ,099-4729996
41ร้าน Computer Friend ทวีกิจพลาซ่าหน้าอำเภอ ชั้น 3ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 082-3765636
42โรงพยาบาลมหาราช1 หมู่ 1 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-235000 โทรสาร 044-246389
43บริษัท เวิลด์ไวด์คอมเซอร์วิส จำกัด29 ซอยลาดปลาเค้า 34 ถนนพหลโยธิน แขวงจรเข้ยัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพ? 02-9095608-10
44บริษัท แอดไวซ์พยัคฆ์ จัดกัด150 หมู่ 1 ถนนวิชิตราษฎร์บำรุง ตำบลประหลาน อำเภอพยัคฆภูมิ จังหวัดมหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 043-790592
45บริษัท บุรีรัมย์ เซอร์วิส โอเอ จำกัด259/2-3 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-601099
46บริษัท แอดไวซ์สตึกดาต้าคอม แอนด์โมบาย จำกัด343/1 หมู่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 098-1018046
47Advice สุรินทร์ (สาขาเทศบาล 1 )328/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-515499
48โครงการชลประทานบุรีรัมย์45 หมู่ 8 บ้านผึ้งต้น ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-637205
49บริษัท แป้งมันเอี่ยมอิสานอุตสาหกรรม จำกัด333/4 หมู่ 3 ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 34260 โทรศัพท์ 045-252976
50บริษัท K.K Valuation Co.,Lt8/83 ถนนปลัดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-113133
51ที่ว่าการอำเภอกระสังหมู่ 9 ถนนเทศบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 085-3151963 โทรสาร 044-691178-5
52บริษัท แอดไวซ์ประโคนชัย จำกัด613 หมู่ 3 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 090-3638929
53ร้านทุนคอมพิวเตอร์ (สาขานางรอง)425-31 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-624667
54ร้าน พิกเซลอาร์ต142 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-117099
55ร้าน ไอที เซอร์วิส42/12 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-621768
56หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ คูเมือง396 หมู่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรมสุขวัฒนา1/6-7 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-625695
2บริษัท ดาราเดลี่ จำกัดอาคารเลขที่ 1 ซอยลาดปลาเค้า 14 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 02-1166888 โทรสาร 02-1169820
3โรงพยาบาลเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์197 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์ -พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-614100-7
4ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611342
5โรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-615002
6สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ 350 หมู่ 7 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-7134735
7บริษัทโรงงานน้ำตาลบุรรัมย์ จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์
8บริษัท ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตถนนอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
9ประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611342
10สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนพิทักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-602345 โทรสาร 044-611396
11สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611747
12บริษัท ดิจิตอลเทเลวิชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด4/1 ตรอกสุขสันต์ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-295758
13บริษัทสีพระยาการพิมพ์จำกัด1/4 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาด เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
14โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)319 ถนนพยาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
15โรงแรมคอนราด87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02-6909999
16Chang international Ciruit ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 097-3418751
ลำดับสถานที่ฝึกงานที่อยู่
1การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์2/19 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
2ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร127/9 หมู่ 10 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
3เทศบาลเมืองบุรีรัมย์9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
4ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ274 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
5ธนาคารออมสิน สาขากระสัง192 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160
6ธนาคารออมสินสาขาโรบินสัน บุรีรัมย์125 หมู่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
7ธนาคารออมสิน สาขาหนองกี่83 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
8ธนาคารออมสิน สาขาละหานทราย182 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
9การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-617618 โทรสาร 044-6146258
10สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 17/14 (ชั้น2) ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
11ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดบุรีรัมย์18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
12สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์231 หมุ่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
13บริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
14ธนาคารออมสิน สาขาประโคนชัย297 หมู่ 3 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์31140
15ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
16ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
17ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์373/1-3 หมู่ 16 ถนนสนามม้า ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
18ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาบุรีรัมย์37/41-42 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
19ธนาคารออมสิน สาขาหนองกี่หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
20ธนาคารเพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีณรงค์8 หมู่ 1 ตำลบณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ 32150
21ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 593 หมู่ 14 ถนนดำรงราชฎร์ ตำบลประหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
22บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาถนนธาณี3/3 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
23ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ789 หมู่ 7 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
24ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลบุรีรัมย์10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
25ธนาคารออมสิน สาขานางรอง371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
26ธนาคารออมสิน สาขาสตึก49 หมู่ 16 ถนนท่าช้าง ตำบลนิคม อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
27บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์ 4/4 ถนนรมณ์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
28บริษัทโรงงานน้ำตาล จำกัด237 หมู่ 2 ตำบลหิรเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
29ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์356 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
30ธนาคารออมสิน สาขาสตึก49 หมู่ 16 ถนนท่าช้าง ตำบลนิคม อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
31ธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ742 ถนนราษฎร์ดำริ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทรศัทพ์ 044-661439 โทรสาร 044-661439
32ธนาคารออมสินสาขาแยกหนองบัว328/1-3 ถนนเทศบาลหนึ่ง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
33ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคูเมือง105-1 ถนนบุรีรัมย์-พุทไธสง ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
34ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองตลุง494/1-2 หมู่ 4 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140
35ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละหานทราย48 หมู่ 1 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
36ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 350 ถนนท่าตูม-ชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 044-596156-7
37สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง787/40 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 311110
38ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาถนนพระวิหาร608/1-2 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
39บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเชีย จำกัด700/803 หมู่ 1 ซอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 โทรศัพท์ 038-932800 โทรสาร 038-932849
40บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปเรชั่น(ประเทศไทย)จำกัด560 หมู่ 2 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 โทรศัพท์ 035-258888 โทรสาร 035221184,258270-1
41ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-664065 (13)
42ธนาคารออมสิน สาขานางรอง371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631998
43ธนาคารออมสิน สาขาโคกอุดม379/264-266 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
44องค์การบริหารส่นตำบลพุทไธสงหมู่ 1 ถนนยโสธร-ลำปะทิว ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์ 044-6899313
45โรงพยาบาลกระสังอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 311160 โทรศัพท์ 044-691509
46ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด187 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 043-511386 ต่อ 13
47ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาถนนตรีรัตน์29/11 หมู่ 6 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 039-325930 โทรสาร 039-313718
48ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาถนนนวมินทร์75/86 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ 02-3752844-6
[table “30” not found /]
[table “30” not found /]

ผลการตอบรับ>>

ลำดับสถานที่ฝึกงาน การบัญชีชื่อ - สกุลเบอร์โทรตอบรับ/ปฏิเสธ
1หจก.ชัยวัฒน์การบัญชี 86 หมู่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอารีรัตน์ แหวนวิเศษ นางสาวอัญชิษฐ มูลหา นางสาวกัญญาภัค หาญศรี093-5585150 063-0183034 093-5325218ตอบรับ
2บริษัท ธนสยามการบัญชี จำกัด 164 ถนนจักรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจุรีพร เภสัชชา นางสาวอภิญญา บุญเจริญ083-3727545 088-3680029ตอบรับ
3สำนักงานธุรกิจการบัญชี จำกัด 624/1 ซอยประปา ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวธณัชชา กองแก้ว นางสาววรัญญา บุรีนันท์098-6426936 083-4683667ตอบรับ
4สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ 171 ถนนบุรีรัมย์-สตึก ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเรวดี พลรักษาตอบรับ
5ซอฟแวร์การบัญชี 1/4-6 ถนนอิสาน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวสุภารัตน์ แสงกล้า นางสาวแสงดาว ประจวบสุข นางสาวบุษยา หล่อเภรี นางสาวสุพิชญา ซองผมตอบรับ
6บริษัท THUNDER TAXS ADVISORY CO.,LTD 40/88 ถนนอินจันทร์ณรงค์หลังธนาคารอิสลาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จัหงัดบุรีรัมย์ 31000นางสาววิภา สัมฤทธิ์ นางสาวสุภาวรรณา ชันศรี นางสาวจารุวรรณ ปะวะศรี นางสาวภัศราภรณ์ ศรีสุวอ
7สำนักงานรุ่งรัตน์การบัญชี 218/4 หมู่ 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000. นางสาวกนกวรรณ เสาใบ นางสาวชญานิศ เชนประโคน นางสาวสุชาดา ช่อมะลิตอบรับ
8ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายรุ้งชิปปิ้ง 190/1 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวกชกร ปัจจัยยา นางสาวอัมพร ยืนยาว นางสาวดาวรุ่ง สุกใสตอบรับ
9สำนักงาน เอส.พี.การบัญชี 7/66-67 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวลัดดาวัลย์ ยืนสุข นางสาวสุกัญญา ศรีภา นางสาวยุวดี กาสิงห์ตอบรับ
10สำนักงานทัศนีย์การบัญชี 1340/29 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวอนุตรา ศรีสด นางสาวรัตนาภรณ์ แสบรัมย์ตอบรับ
11สำนักงานเอส เอ็ม แอคเคาน์ติ้งท์ 29/1450 หมู่ 6 ซอยพันท้ายนรสิงห์ ถนนพระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทสาคร 74000นางสาวจินตนา ผายสุข นางสาวสุนารี แม่นหมายตอบรับ
12กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสมฤทัย ราชสกลตอบรับ
13หจก.วิชั่นแอคเคาท์ติ้ง แอนโฮม ดีไซน์ 165 หมู่ 5 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวศิริพร น้อยคูณ นางสาวสุนารี สุมหิรัญตอบรับ
14สำนักงานรุ่งเรืองการบัญชี 162 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-นางรองื ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอรวรรณ มีประโคน นางสาวจิรนันท์ กรงกระโทกตอบรับ
15สำนักงานรุ่งรัตน์การบัญชี 218/4 หมู่ 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000. นางสาววาสนา หวังรักกลางตอบรับ
17สำนักงานสมพลการบัญชี 621 หมู่ 17 ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวฐิตาพร ปุลันรัมย์ นางสาวพรพิมล ผมพันธ์ นางสาวพาณี สุขสวัสดิ์ นางสาวสุดารัตน์ สัตตารัมย์ตอบรับ
18สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 156 หมู่ 2 ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000.นางสาวจินดาพร มาโทโทม นางสาวมาลีวรรณ เขียวรัมย์ นางสาวสุวิษา ศิลาวุธ นางสาวอารีย์ ทองมากตอบรับ
19สำนักงานพัชรนันท์ การบัญชี 883/3 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000.นางสาวบุรฑริกา ช่อมะลิ นางสาวดวงดาว นัยพรม นางสาวสมฤทัย จูกูลตอบรับ
20สำนักงานภูวิภาการบัญชี 463 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวปิยาภรณ์ สินศิริ นางสาวพิรุน โดประไพ นางสาวสุทธินี อ่อนสร้อย นางสาสวอมรรัตน์ วงษาเกษตอบรับ
21หจก.ดี.วาย. การบัญชี 50 ซอยแสนสุข ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวน้ำฝน น้อยเกิด นางสาวกัณทิมา วนมา นางสาวประภัสสร ภิรมย์นาค นางสาวมนัสนันท์ จะรอนรัมย์ตอบรับ
22สำนักงานสุรนารีการบัญชี 179/90 ซอย 4 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000.นายฐิติพงษ์ ทั่งทอง นางสาวสุนิสา นิ่งกระโทก นางสาวถนิมสร้อย คุ้นกระโทกตอบรับ
23บริษัทสวัสดิ์การบัญชีและธุรกิจจำกัด 1592 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000.นางสาวอรวรรณ ชินเวียง นางสาวอิทุอร เศตพันธ์ นายวัชญ์ชพล พัทธ์ประดิษฐ์ นางสาวรัตน์ติ สนนสิงห์
24หจก.นาฎยาภรณ์ การบัญชี 841/19 ซอย 19 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวมนัญญา อุตทาพงษ์ นางสาวสุจิตรา ยางรัมย์ตอบรับ
25บริษัท รัษฎากรการบัญชีและภาษีอากร จำกัด 51/50 ถนนรามราช ตำบลเมืองพล อำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น นางสาวจันจิรา มะลิซ้อน นางสาวสุมาลี บุตรงามตอบรับ
26หจก.นุศรา การบัญชี 778/7 หมู่ 6 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310 โทร 089-5524622 โทรสาร 044-952052นางสาวณัฐริกา ลุงไธสง นางสาวพรพิมล ตงทอง นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ศรีมณีสวัสดิ์นางสาววรรณภา ประนาเสตอบรับ
27บวรการบัญชี 34/11-3 ถนนอินทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกิติภรณ์ หมื่นสุข นางสาวบุษยมาศ ตุลาเพียน นางสาวปนัดดา ใจเที่ยง นางสาวอัญชญา แซ่ตั้น
28บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด 64 หมู่ 8 ตำบลหมูม่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000นางสาวธนพร โกยสำราญ นางสาวนฤมล ดาศรี นางสาวอัจฉรา จันทร์สอนตอบรับ
29สำนักงานพลธรรมบัญชี 29 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000นางสาวชัยศิริกุล กรงรัมย์ นางสาวนันทิกานต์ ยอมโยม นายบัณฑิต แดงหล้าตอบรับ
30เลิศศักดิ์สำนักงานทนายความและบัญชี 1698/1-2 ถนนราชนิกูล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000.นางสาวโชสิตา ล่ำสัน นางสาวมัทนา หวีเกษตอบรับ
31บริษัทเรืองหิรัญการบัญชีและกฏหมาย จำกัด 40/1 หมู่ 4 ถนนเลียบคลองสาม ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120นางสาวรัชดาพร โพดรัมย์
32สำนักงาน บวรบัญชี 551 หมู่ 4 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวศรสวรรค์ แข็งกล้า นางสาวพิริยะสุดา พูคำ นางสาวนุศรา สุทโธตอบรับ
33P.N. บัญชี-ทนายความ (สาขานางรอง) 114 ถนนประจีนตเขต ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.นางสาวนฤมล วงษ์สุวรรณ์ นางสาวธนาวรรณ ทวันเวท นางสาวขวัญตา ประดับ นางสาวกมลชนก ใจงามตอบรับ
34สำนักงานปารมตี การบัญชี 397/76 หมู่ 13 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวสายสุดา ขิมรัมย์ นางสาวภัททริยา แฉเกษมตอบรับ
35สำนักงาน ศศินภา การบัญชี 54 หมู่ 10 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวนิราภรณ์ ลายสันเทียะ นางสาวธนาพร ให้สัมฤทธิ์ นางสาววิชุดา แทวิยา นางสาวศริเพ็ญ วิทไธสง
36บริษัท เพอร์เฟค พลัส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด 27/4 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวนันทิดา ชะเวิงรัมย์ นางสาวชนิภา พลคำ นางสาวเมทินี ศรีพุฒ นางสาวอนัญญา บุรงค์รัมย์ตอบรับ
37กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวรัตนาพร วรโคตร นางสาวลัดดาวัลย์ ยืนประโคน นางสาวพนิดา พลหาญ นางสาวสุทธิดา ล้วนดี นางสาวสิริรัตน์ บุตรวัด นางสาวแวววรรณ สอนรัมย์ตอบรับ
38สำนักงานกวีวัฒน์การบัญชี 289/5 หมู่ 8 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140.นางสาวทัศนีย์ แซ่งรัมย์ นางสาวเยาวลักษณ์ ขาวเจริญ นางสาวแววตา ศรีราตรี
39P.N. บัญชี-ทนายความ 193/7-8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเจนจิรา ยายิรัมย์ นางสาวสุกัญญา รสหอม นางสาวสุดารัตน์ ศรีสัน นางสาวอังคนาง นุเรศรัมย์ตอบรับ
40สำนักงานสุรินทร์ ประสานกิจ 283 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาววรรณิภา เผด็จสำโรง นางสาวสาธิมา ก๊กรัมย์ตอบรับ
41สำนักงาน ภิรญาการบัญชี 190/1 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวอรทัย หนูแก้ว นางสาวอรสา เทพแก้ว นางสาวพรรษา หมายประโคน นางสาววิชุดา โกกะบุญตอบรับ
42บริษัท ท๊อฟไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์คอนซัลแตน จำกัด 7/77 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130นางสาวสุปรางค์ จะมัง นางสาวปริดา เฟื่องสูงเนิน นางสาวสุธาสินี สิงห์ทอง นางสาวสุภาพร บุญภาพ
43สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์ 171 หมู่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกัญญารัตน์ ราชสีภูมิ นางสาวนันทิกา พิลาดรัมย์ นางสาวเฟื่องฟ้า สายน้อย นางสาวภัสส์พิชชญาณ์ พิรัมย์ตอบรับ
44ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานกฎหมายและบัญชีศักดิ์เกษม 40/15-16 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวสุดารัตน์ บรรดาศักดิ์ นางสาวสุทธิดา ภาพยนตร์ตอบรับ
45บริษัท ไทย ที เอส การบัญชี 858/10 หมู่ 2 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาววาสนา ยอกไฟอินทร์ นายสุริยนต์ พุ่มใหม่
46บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) 577/2 ถนนประจันตเขต ตำบลนางรอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวภสวรรณ แสงจันทร์ธนากูล นางสาวกชนก มาดภูงา
47สำนักงานฅนบัญชี 139 หมู่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพรทิวา ถะเกิงผล นางสาวมณีทิพย์ พางาม
48บริษัท สังคมการบัญชีและภาษี จำกัด (สนง.สังคมและบุตรการบัญชี) 70 ซอยลาดพร้าว 48 แยก 28-14 ถนนสุมธิสาร สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 022-770273 โทรสาร 022-768474นางสาวแคททริยา ธนะจักร นางสาวสิริลักษณ์ ลักขษรตอบรับ
ลำดับสถานที่ฝึกงาน วิชาการตลาดชื่อ - สกุลเบอร์โทรตอบรับ/ปฏิเสธ
1บริษัท โยชิทาเคะ เวิร์ด(ประเทศไทย) จำกัด 222 หมู่ 3 ตำบลบ้านบัว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170นางสาววาสนา จะรอนรัมย์ นางสาวสุทธิดา สายยศตอบรับ
2บริษัท เอ.วี.บุรีรัมย์ ฮอนด้าคาร์ส จำกัด 65 หมุ่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-602333นางสาวพิราวรรณ จันดาพืช นางสาวกานติมา เผ่าเงินงาม นางสาวอริสรา ผลดี061-0289753 097-3347724 098-6181172ตอบรับ
3บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 151 หมู่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวนิสา หล้ามณี นางสาววริษา ลานประโคน088-0794435 093-3791923ตอบรับ
4บริษัท ปตท.ประดับดาว กรุ๊ป จำกัด 97/9 ถนนราชพฤษ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นางสาวรุ่งอรุณ สงกุล084-7697121ตอบรับ
5บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวสุรีย์พร เจ็ดรัมย์093-3909957ตอบรับ
6บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 150 หมู่ 7 ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุชานันท์ โมสบัติ นางสาวศิรินภา ลีกระโทก061-0594091 093-5738661ตอบรับ
7บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) สำนักงาน 283 อาคารศรีบุญเรือง ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500นางสาวสิริวิมล เฮียงก่อ นางสาวปิ่นแก้ว ไพสันทำ095-0299746 095-6028484ตอบรับ
8บริษัท ป.ปิยะกิจเจริญ 282/17-20 หมู่ 1 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปิยพร ผลทับทิม นายจิตกร สุทธิแสนตอบรับ
9ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีทองบุรีรัมย์ 399 หมู่ 2 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพรนภา ลอยประโคน นายอัษฎาวุฒิ แหนโธสงตอบรับ
10บริษัท Minor Corportion Pablic Co.,Limted 246/01,02 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 นางสาวทริกา บุญทองล้าน นางสาวอาทิตยา คำโหงษ์ตอบรับ
11บริษัทเบียร์สมบูรณ์สุข จำกัด 554 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวธิดาวรรณ แหวนวงศ์นางสาวปรียากร เยียบประโคน นางสาววิรวรรณ สาระรูป นางสาวเสาวกา กะสินรัมย์ตอบรับ
12บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)สาขาบุรีรัมย์ 125 หมู่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวณัฐริกา พาที นางสาวศุภานัน เศษสุวรรณ นางสาวสโรชา เดิมทำรัมย์ นายกฤษฏา พวงไทสงตอบรับ
13บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด 274 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวรัตนาวดี ผิดคำตอบรับ
14บริษัท อธิมาตร จำกัด 170 หมู่ 11 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150นางสาวเกษราภรณ์ พาโคกทม นางสาวสุมานีย์ เจริญยิ่งตอบรับ
15บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด 35/35 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสายธาร เลไธสง นางสาวอัญมณี สังขรนอก นางสาวเบญจมาศ แสงโพธิ์รัมย์ตอบรับ
16บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวกุสุมา ไช่นวลตอบรับ
17JT CCTV 104 ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวมุกรวี เอื้องจันทึกตอบรับ
18บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 2929 ถนนพระราม 4 ตำบลคลองตัน อำเภอคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110นายกิตติศัพท์ ชาวหนองบุ นายมานะติ สุวรรณศรี
19บริษัท แซนด์ซอร์ จำกัด 25 หมู่ 1 ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160นางสาวจินตนา ป่าพะนัดตอบรับ
20บริษัท เดอะมอลล์ นครราชสีมา 1242/2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวรสริน ทรงหอม นางสาวทิพย์อำไพ อ่างรัมย์ตอบรับ
21บริษัทข้าว ซี พี จำกัด 279 หมู่ 9 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวสุปราณี ยาอิ่ม
22บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกันทิมา เทียบแก้ว นางสาวอุลัยพร เขียนจะโป๊ะตอบรับ
23บริษัทเมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) 577/2 ถนนประจันตเขต ตำบลนางรอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.นางสาวภสวรรณ แสงจันทร์ธนากูล นางสาวกชนก มาดภูงาตอบรับ
ลำดับสถานที่ฝึกงาน สาขาวิชาการจัดการชื่อ - สกุลเบอร์โทรตอบรับ/ปฏิเสธ
1โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ (งานธุระการ) 190 หมู่ 5 ถนนสังฆธำรง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-163098-9 นางสาวขวัญสุดา ดารุนรัมย์ 094-5020152ตอบรับ
2การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ สาขา 00160 190 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-พุธไธสง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-614437นางสาวจุฑารัตน์ อาญาเมือง นางสาววันนิษา ภาคเดี่ยว นางสาวณพัชร ธรรมสุนา นางสาวจินตนา พวงทอง098-6802074 064-6516783 098-0950851 088-3618842ตอบรับ
3สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาสตึก 409 หมู่ 13 ถนนสตึกสำราญ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 044-681093 โทรสาร 044-681093นางสาวนฤมล พื้นแสน 098-1799259ตอบรับ
4สำนักงานสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด 89 หมู่ 1 ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ 055-369039 โทรสาร 055-369035นางสาวศิริรัตน์ สามงามเหล็ก099-1761620ตอบรับ
5สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยื 31000 โทรศัพท์ 044-611581นางสาวสุจิตรา มาลานนท์ นางสาวอินธุอร พาอุภัย088-7363740 083-3687216ตอบรับ
6หจก. ภูศิลา จำกัด (งานสำนักงาน) 184 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 098-2456837นายอลงกรณ์ ใจใหญ่098-6411538
7ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปะคำ 396 หมู่ 8 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220 โทรศัพท์ 044-646080นางสาววีรยา สิทธิ์เทียมทอง นางสาวอรอุวรรณ โคมารัมย์093-4908319 086-4502861ตอบรับ
8ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสำโรงทาบ 86-7 หมู่ 10 ถนนสุรินทร์-ศรีษะเกษ ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัด สุรินทร์ 32170 โทรศัพท์ 044-569104นางสาวชุติมน ภาคพรม นางสาวสุมาลี บุญเต็ม097-9413180 098-0644514ตอบรับ
9เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 1492 หมู่ 16 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนตรราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-252590นางสาวกัลยกร จุมรัมย์ นางสาววิภาวดี ผลป้อง094-3562614 093-4415627ตอบรับ
10ธนาคารออมสิน (ตรงข้ามโรงเรียนฮั๊วเคี๊ยว) ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611218 โทรสาร 044-611218นางสาวชลธิชา ผลเจริญ นางสาวเรวดี คำแสนเดช062-1765590 093-5539309ตอบรับ
11บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด 333 หมู่ 19 ถนนขอนแก่น-มหาสารคาม ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260 โทรศัพท์ 043-346567 โทรสาร 043-261400นางสาวขนิษฐา กวดไธสง063-6581800 ตอบรับ
12ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาสามแยกปักธงชัย 1475/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-2221214 โทรสาร 044-222125นางสาวเยาวภา ที่รัก083-3781086ตอบรับ
13ศาลจังหวัดนางรอง 950 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631650 โทรสาร 044-631857นางสาวกมลชนก ชินผักแว่น นางสาวนิชนันท์ ดีพันธ์ 093-0820489 062-3533455 ตอบรับ
14ธนาคารออมสิน สาขานางรอง 371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ นางสาวภัทรพร เทิ่งขุนทด
15กศน. เมืองบุรีรัมย์ 210 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเบญจภรณ์ สว่างภพ นางสาววิไลพร ชื่นจิตร นางสาวปภัสสร จิตรบุญพิทักษ์ตอบรับ
16สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ 315/3 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจุฑาภร ไชยศรีรัมย์ นางสาววาสนา มหาอุตม์ตอบรับ
17ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี 350 ถนนท่าตูม-ชุมพลบุรี ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190นางสาวเมริญา อาจหาญตอบรับ
18โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 นางสาวอรวรรณ ปุยะโท นางสาววิสุอร จันทราช ตอบรับ
19ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองกี่ 38-42 หมู่ 2 ถนนโชคชัย ตำบลทุ่งกระเต็น อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210นางสาวดาวพระศุกร์ จิตมั่น นางสาวดาวพระศุกร์ จิตมั่นตอบรับ
20ไปรษณีย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 17/3 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-602097นางสาวปิยานุช แสนมณี นางสาวสุภารัตน์ แป้นโสม093-4290500 092-6822584ตอบรับ
21บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด 729 ถนนประจันตเขต ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631275 นางสาวหัทยา เจริญ นางสาววราภรณ์ คงสอดทรัพย์095-6542604 098-1792137ตอบรับ
22สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 206 หมู่ 2 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 043-589190นางสาวเกศสุดา กองทอง065-8850566ตอบรับ
23การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอแคนดง 128 หมู่ 11 ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 044-193144นางสาวณัฐกานต์ ธรรมยุติการ080-1601744ตอบรับ
24บริษัท เอบี มอเตอร์ไบค์ จำกัด 454/5 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-62100 โทรสาร.044-625100นางสาวปาลิดา พิพัฒโภคิณ099-2027744ตอบรับ
25บริษัทไดกิ้นคอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด 7/202 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ 038-65005365 โทรสาร.038-650061นางสาวเกียรติไพรินทร์ ธิมายอมนางสาวสุนิศา วิงประโคน061-0940357 062-6354574
26สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ 331 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวราตรี ดีชัยรัมย์ นางสาวเสาวธาร ดาษแก้ว 090-2407719 061-7344491
27บริษัท เอสซีจี โฮมโซลูชั่น บุรีรัมย์ (นางรอง) 198/50 ถนนโชคชัย - เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-633333 โทรสาร.044-633334นางสาวชมประดับ วงศ์ใหญ่082-8714992ตอบรับ
28โรงแรม Best Western Royal Buriram 332/22-23 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-666600 โทรสาร.044-666614นางสาวพิมลณัฏฐ์ รวงงามสิน นางสาวรัตติญา แอดแฮด061-9048940 083-3981616ปฏิเสธ
29บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 23/2-3 ถนนนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 090-8800781นางสาวกชกร กาบแก้ว 088-0483585
30การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ 190 หมู่ 8 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-614437นางสาวณพัชร ธรรมสุนา นางสาวจินตนา พวงทอง098-0950851 088-3618842
31สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์จราจร) ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 064-091166นางสาวศศิรัตน์ สายกระสุน นางสาวสุกัญญา บุญนามน092-5499945 083-4692188ตอบรับ
32ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคูเมือง 150/1 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์ - พุทไธสง ตำบลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์ 044-699029 โทรสาร.044-699177 ต่อ 14 นางสาวมินตรา แสงแก้ว นางสาวอมิตา ไลชัยสงค์ นางสาวนุธิดา ดวงภักดีรัมย์093-5156417 090-1051461 082-1503791ตอบรับ
33ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611342นางสาวนัทการณ์ วงเวียน084-9362298ตอบรับ
34บรัท เพาเวอร์โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 325/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลแขวงสายไหม อำเภอเขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220นางสาวรัตนา เพียรประโคน093-6100520ตอบรับ
35บริษัทเมืองไทย ลิซซิ่ง จำกัดมหาชน สาขาสามแยกโคกวัด 488/21-22 หมู่ 18 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-181077นางสาวกรรณิการ์ ประทุมดี นางสาวทิพวรรณ สายรัตน์063-7817521 096-8249751ตอบรับ
36บริษัท ปตท. ประดับดาว กรุ๊ป 97/9 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรสัพท์ 021-952198นางสาวสุภาภรณ์ พิมพาชาติ098-5294261ตอบรับ
37โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท 77 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 นางสาวมินตรา คุซิตา091-4707644ตอบรับ
38โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 100 หมู่ 12 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 088-5818797นางสาวศุภลักษณ์ สิงห์โคตร091-7063566ตอบรับ
39องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย 191 หมู่ 2 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-666255นายกำพล ปะนา095-6161035ตอบรับ
40ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองตลุง 494/1-2 หมู่ 4 ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-671214 โทรสาร.044-671216 ต่อ 14นางสาวฐิติพร ซอมประโคน นายสมสิทธิ์ ใจกล้า นางสาวอรุณ มุขประสบ093-5499152 093-3940803 093-3401994ตอบรับ
41ธนาคารสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาเสิงสาง 60 หมู่ 3 ถนนเสิงสาง - หนองกี่ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชศรีมา 30330 โทรศัพท์ 044-447190นางสาวลัดดาวัลย์ อุบลเผื่อน นางชลธิชา สมนาม087-9658458 098-0966924ตอบรับ
42เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสรินยา แป้นดวงเนตร นางสาวสุภาวดี ขันเงิน093-5065621 062-1538819ตอบรับ
43ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 274 หมู่ 8 ถนนนางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-625720นางสาวอารียา เอการัมย์ นางสาวสุนิตา ใบสนธิ์065-3392804 099-0301287ตอบรับ
44บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด 206-12-14 ถนนประจันตเขต ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 061-2694217นางสาวสมิตา แก้วอำไพ นางสาวนิตยา โกยไชย088-1076138 092-9755626ปฏิเสธ
45สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด 551 ถนน โชคชัย - เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631186นางสาวจุฑามณี สินชัยยาตอบรับ
46ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ (ฮั้วเคี้ยว) 17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611580 โทรสาร.044-613796นางสาววัลลิภา กองขุนทด นางสาวหฤทัย สุดใจ093-6403619 061-6920310ตอบรับ
47บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 554 หมู่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-613753นางสาวกนกภรณ์ เศษจันทร์ นางสาวณัฐพร วรรณโกษิตย์064-1438434 088-1233170ตอบรับ
48สำนักงานจังหวัดนครราชศรีมา (ศาลากลางจังหวัดนครราชศรีมา) ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชศรีมา จังหวัดนครราชศรีมา 30130 โทรศัพท์ 044-243080นางสาวสินิทรา ปะวะภูทะ นางสาวเสาวนีย์ บุตรบาล083-7254970 098-6109754ตอบรับ
49ไปรษณีย์บุรีรัมย์ 17/13 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611142นางสาวพรปวีณ์ ศรีสว่าง นางสาวแพรวพรรณ จินพละ061-1185002 094-2726771ตอบรับ
50ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาพลับพลาชัย 193-193/1 หมู่ 9 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250 โทรศัพท์ 044-608044 โทรสาร.044-608044 ต่อ 14นางสาววรรณภา เพรียวพรม098-1848552ตอบรับ
51ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาเกษตรวิสัย 71 หมู่ 1 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150 โทรศัพท์ 043-589192 โทรสาร.043-589247นางสาวณัฐธิดา บุญแจด นางสาวธนวรรณ งาสาร093-0487959 093-3913120ตอบรับ
52สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ 215/4 หมู่ 11 ถนนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-613173 โทรสาร.044-613412นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ศรี084-3031276ตอบรับ
53บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 161/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611799 โทรศัพท์ 044-611799 โทรสาร.044-611478นางสาวจุฑาทิพย์ แนบสุข นางสาวตุลาพร แปลงไร่061-1652595 082-4416172ตอบรับ
54ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 28/28 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-601984นางสาวนรีรินทร์ หัดไทยทะระ นางสาวปวีณา หอมกลิ่น085-0174955 061-0377543ตอบรับ
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-612408นางสาวจุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์ นายกฤษฎา บรินทร์รัมย์094-5040507 085-0239932ตอบรับ
56ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (บุรีรัมย์) 39/6-7 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-6025269 โทรสาร.044-602530นางสาวจันทร์ฤดี ทรงรัมย์ นางสาวมุจริทร์ หาญสุวรรณ์094-3043425 098-0302662ตอบรับ
57ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาละหานทราย 48 หมู่ 1 ถนนละหานทราย - ปะคำ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044-649127 โทรสาร.044-649127 ต่อ 14นางสาวฑิติมา สมพงษ์062-8943081ตอบรับ
58สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 67/22 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611016 โทรสาร.044-613473นางสาวอาภัสรา สูญไธสง นางสาวสุพรรษา นามจุมจัง080-1738443 062-9858262ตอบรับ
59บริษัท เขาใหญ่พาโนราม่า ฟาร์ม จำกัดนางสาวพรวลัย อุ่นอุรา นางสาวสุวิมล เมียดเตียบตอบรับ
60ธนาคารเพื่อเกตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยราช 199-120 หมู่ 6 ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจุพามาศ บุญเนียมตอบรับ
61ธนาคารเพื่อเกตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ 789 ม.7 ถ.สหนพมาศ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 31130นางสาวอารีรัตน์ สงวนรัมย์ นางสาวมนันยา สุขรัมย์ นางสาวสายใจ คุณานนท์วรกุลตอบรับ
62ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวววิภา เหลาสาตอบรับ
63โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตร์ศึก 147 หมู่ 13 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพรนิภา ปากฎรัตน์ นางสาวรสสุคนธ์ ปฐมรพีพงศ์ตอบรับ
64บริษัท เบสท์แพคคอนกรีต(2) จำกัด 150 หมู่ 2 ถนนบุรีรัมย์-สตึก(กม.13) ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวจันทร์จิรา ประสมทอง นางสาวนันทิยา สานสุขตอบรับ
65ธนาคารออมสิน สาขาถนนสรงประภา 310/91-2 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210นางสาวราตรี ดีชัยรัมย์ตอบรับ
66 บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง (ไซค์ C เอกมัย) 3785/1-2 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110นางสาวปนิศฐา ทะเลิงรัมย์ตอบรับ
67บริษัท สยามนิสสันบุรีรัมย์(2006) 519 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวศรีประภา โสภา นางสาวสุวรรณา ดวงนภาตอบรับ
68ที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ 169 หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31240นางสาวเสาวธาร ดาบแก้วตอบรับ
69บริษัท ศิวะ บาร์ณา จำกัด 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุทธิดา ทาไสย นางสาวอารยา ออกจันทร์ตอบรับ
70บริษัท อาร์.วี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 77 หมู่ 5 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230นางสาวณัฐนิชา ชนะไพร ตอบรับ
71บริษัท เมก้าคาสเซิล จำกัด 20/1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุภาวดี ลมรื่น นางสาวขวัญชีวา โฆษีชาติ นางสาวพัชชนิดา โพธิ์สว่างตอบรับ
72ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวววิภา เหลาสา
73ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกฤษิยาภรณ์ แย้มวงศ์ นางสาวศศิวรรณ วันณุประธรรมตอบรับ
74โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 นางสาวปัญจมา พลรักษา นางสาวอัจฉรา ขอนรัมย์ตอบรับ
75สำนักงานเทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเกศราภรณ์ เที่ยงนนท์ดา นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสมพรตอบรับ
76สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ 331 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจันทร์จิรา เฉียดไธสง นางสาวศิริวรรณ ศรีพา 088-5532710 088-5575669ตอบรับ
77บริษัท อาร์ เค พร้อมเพอร์ตี้ บุรีรัมย์ จำกัด บริษัท อาร์ เค พร้อมเพอร์ตี้ บุรีรัมย์ จำกัดนางสาวกนกวรรณ ทองดีวงษ์
78โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190.นางสาวจิราภรณ์ ปักกุลนันท์
79บริษัท โตโยต้า บุรีรัมย์ 140 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000นางสาวอรพรรณ ศุลีพร นางสาวรัชนีกร ปาปะเกตอบรับ
80ที่ว่าการอำเภอชำนิ 75 หมู่ 4 ถนนชำนิ-เมืองยาง ตำบลเมืองทอง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นายประเสริฐ สืบสำราญตอบรับ
81ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ 789 หมู่ 7 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวแสงดาว หวังสำราญตอบรับ
82บริษัท อัญชลีวัน จำกัด 555/65 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 038-909800นางสาวมนัสนันท์ ปะหุปะไพ นางสาวพัณณิตา แก้วอาสา นางสาวขวัญฤทัย เยรัมย์ตอบรับ
83บริษัท เอนไก ไทย จำกัด เลขที่ 444 หมู่ 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอย 6 ตำบลบางเสาธง ออำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540นางสาวเบญญา สมงามตอบรับ
ลำดับสถานที่ฝึกงาน(เศรษฐศาสตร์)ชื่อ - สกุลเบอร์โทรตอบรับ/ปฏิเสธ
1ธนาตารออมสินเขตบุรีรัมย์ 21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวทิพย์ภาดา ไกยะเดช นางสาวสุปราณี บุญชัยยงค์ นางาสวอินทุอร วิรูญพันธ์ นายเสกสรร โคตรสา088-0730403 094-2985373 088-5084496 085-0441927ตอบรับ
2องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวชลิดา ปะริเตนัง นางสาวปภานัน แน่ประโคน 094-5596415 064-0782555 ตอบรับ
3สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกริษฐา นะรนรัมย์ นางสาวฉัตรฑริกา ชิวรัมย์ตอบรับ
4สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ส.ก.ต.บุรีรัมย์ จำกัด 127/8-10 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอังคณา ขิมรัมย์ นางสาวจามจุรี ศรีแก้ว 087-6504905 093-4340723ตอบรับ
5สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม้า หมู่ 8 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นางสาวธนาภา ทองอยู่ นางสาวศรวรรณ จากรัมย์ นางสาววรรณดี พูนประโคน098-1501641 062-8948816 093-3437671ตอบรับ
6บริษัท เจเค เอนไซฟุดส์ 37/15 หมู่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120นางสาววิภาภรณ์ จันทราช 093-4978913ตอบรับ
7ศาลจังหวัดนางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวรุ่งนภา คำแก้วแจ่ม087-4512576ตอบรับ
8ที่ทำการปกครองอำเภอปะคำ หมู่ 9 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220นางสาวพิมพ์พร สำเภาพันธ์098-1491374ตอบรับ
9ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหัวดบุรีรัมย์ 31000นายวุฒิกร อารมรัมย์ นางสาวจิรภา ปันรัมย์ นายวรวิทย์ หริรักษ์วงศ์ นายจตุรเมธ มุเนืองรัมย์087-4557906 087-7792017 083-0980319 099-4611656ตอบรับ
10ที่ทำการปกครองอำเภอนางรอง ถนนสืบสหการ ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวเกตน์สิริ แดงชาติ085-7731641ตอบรับ
11ธนาคารออมสิน สาขานางรอง 371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางริง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวรัฐนันท์ นรัฐกิจ096-8274416ตอบรับ
12ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ หมู่ 2 ถนนปัทมานนท์ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130นางสาวฐิติมา ภูเดช 061-1305473ตอบรับ
13สถานีตำรวจนครบาลสำเหร่ 258 ถนนเจริญนคร ตำบลสำเหร่ อำเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600นางสาวพิมพ์ชนก เปริบรัมย์ 085-3150365ตอบรับ
14โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง 45 หมู่ 17 ตำบลบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร 044-666617นางสาวปิยาภรณ์ ชมรัมย์062-9150289ตอบรับ
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ถนนนิเวศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 32100นางสาวเจนจิรา สีหาบุญลี นางสาวธัญญธร ชินรัมย์ นางสาวมณีรัตน์ คำเปล่ง นางสาวอรพรรณ ศรีราม098-1923008 098-1632562 093-4525385 088-3563946ตอบรับ
16สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางบุรีรัมย์ 1/59 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-666538 โทรสาร 044-666537นางสาวหนึ่งฤทัย ศิลาไลย นางสาวออมทรัพย์ จิตพิมาย064-5230153 093-4272283ตอบรับ
17ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาประโคนชัย ( ธ.ก.ส) 72 หมู่ 8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 นางสาวจุฑารัตน์ เรือนประโคน นายทักษ์ดนัย ภาระไพ088-7669074 082-1738479ตอบรับ
18ธนาคาเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร สาขาประโคนชัย 73 หมู่ 8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-671-481นางสาวพรสุดา เสงี่ยมศักดิ์088-4651600ตอบรับ
19บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 501,503 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 นายจิรฐา จำปามูล นายปฎิเวช ชำรัมย์080-3788315 090-9813257ตอบรับ
20บริษัท เมืองไทยลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 146/27 หมู่ 17 ถนนสืมศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงไชย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์ 044-441066นายสงกรานต์ ปรีชารัมย์ตอบรับ
21ที่ว่าการอำเภอปะคำ หมู่ 9 ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220 โทรศัพท์ 044-646123นายเกรียงศักดิ์ ปักเคเต097-3242408ตอบรับ
22สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 261 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 086-2364949นางสาวนราภรณ์ โทนสกุล นางสาวปิยะวรรณ ทวันเวช087-2424559 090-2753651ตอบรับ
23โรงน้ำตาลจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์ 044-6590203นางสาวชญาณี รุ่งเรือง นางสาวนิชา พิมัยรัมย์ นางสาววรรณศิลป์ สุรินทราบูรณ์092-554-3037 065-101-1373 061-024-2997ตอบรับ
24โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 1 ถนนสีคิ้ว-อุบลราชธานี ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631399 โทรสาร 044-631399นางสาวธันยพร อ๊อกมณโฑ นางสาวนัชชา สังวรณ์กิจ นางสาวมนทยา พรมพิไสย นายสิทธิพงษ์ มิ่งขวัญ098-0979707 095-1782163 080-7238614 088-0785852ตอบรับ
25บริษัท เทพไทยรส จำกัด มหาชน 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้านิ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2703-444 โทรสาร 0-2387-1163,0-2703-4444นายวิทูร สายกลิ่น064-0251610ตอบรับ
26สำนักงานเทศบาลตำบลกระสัง 24 หมู่ 1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 044-691508นายณรงค์ศักดิ์ กองรัมย์083-1247092ตอบรับ
27สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ หมู่ 2 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัด สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ 044-561682นางสาวอภิญญา ยืนยิ่ง087-8773367ตอบรับ
28สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกี่ ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210นายปรัญญา สินสุพรรณ์ นายวรกร สินสุพรรณ์ตอบรับ
29สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น 2 ) 1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-666510นางสาวโสภิดา ความรัมย์ นายวัชรพล ยอดผล นายจักรกฤษณ์ ร่วมสุข092-1644617 062-1073172 094-0297149ตอบรับ
30สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ 103/5 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611989นางสาวจันทราทิพย์ ก้อนรัมย์ นางสาวนฤพร สีหามาตย์ นางสาวยลดา โพธิสีดี นางสาวสุวนันท์ ประเสริฐศรี084-4115033 093-0840804 084-9461105 062-1583049ตอบรับ
31สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า (ส.ก.ต.) 127 หมู่ 7 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-690255นางสาวจิตติยา สุวรรณชาติ นางสาวพรทิพย์ แพนแก้ว นางสาวสุดารัตน์ สลับเพชร090-8368662 095-9646130 093-5365315ตอบรับ
32สถานีตำรวจจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-612234นางสาวกัณฐิกา นรัฐกิจ นางสาวพิมพ์พร วิชัยรัมย์ นางสาวภัทรพร นาเหลากลาง นางสาวณิชชยา ดาราย้อยตอบรับ
33สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 36/100 ถนนอินจันทรฺณรงศ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611581นางสาวรัชนีพร คำหล้า นางสาวสุภัตตรา ขจัดโรคา นายธีรเดช บุญมาโนนตอบรับ
34การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 444 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611144นายวัชรพล จันท์ครบ นายอนุพงศ์ สนทนา098-1826096 095-6694946ตอบรับ
35ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-612234นางสาวจารุวรรณ บวรชาติ นางสาวสาธิยา จำปาจูม นางสาวสิตานันท์ ยอดรักษ์ นางสาวตะวัน เถิดศักดิ์ นางสาวอันธิตา เชื้อฉุน091-0120810 085-6307203 098-3329248 093-6297038 081-0680956ตอบรับ
36เทศบาลตำบลปะคำ 299 หมู่ 2 ซอยมิตรอารีย์ ถนนสนิทพัฒนา ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 31220 โทรศัพท์ 044-646075 นางสาวกิติญากร จบสัญจร นายสตาสศักดิ์ บำเพ็ญพงษ์ นายธนวัฒน์ ยวนกูล087-9608297 085-6852507 099-5096309ตอบรับ
37เทศบาลตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-617579นายปิยพงษ์ วิเศษธร นายสถาพร บุตรชาติ นายวสันต์ ศิริเทพ061-0856848 085-7725122 094-5432498ตอบรับ
38เทศบาลตำบลพุทไธสง ตำบล พุทไธสง อำเภอ พุทไธสง บุรีรัมย์ 31120นางสาวจิรัชญา บุญทาตอบรับ
39เทศบาลตำบลสตึก ตำบล สตึก อำเภอ สตึก บุรีรัมย์ 31150นางสาววิชุดา แก้วประทุมตอบรับ
40สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 31/12-13 ถนน หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000นางสาวเพ็ญนภา นครชัย นางสาวหนูเพียร ศรีจันทร์โทตอบรับ
41สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกมลทิพย์ สุขช่วย นางสาววาสนา โผนภาส นางสาวสุดารัตน์ ปุลันรัมย์ นางสาวอลิสา กางรัมย์ตอบรับ
42ที่ว่าการอำเภอชำนิ 31/12-13 ถนน หลักเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000นางสาวปวีณา ศรีพล นางสาววิไลลักษณ์ หลวงคำแว่นนายพัทนคร อภัยจิตร์ตอบรับ
43ที่ว่าการอำเภอห้วยราช ตำบล ห้วยราช อำเภอ ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000นายรณชัย นุรักรัมย์ตอบรับ
44ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยราช 112-113 ม.6 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช บุรีรัมย์ 31000นางสาวพัชราภรณ์ การัมย์ นางสาววรินธันยา วิชัยรัมย์ตอบรับ
45ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาอิสาณ 127/8-10 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุนิษา มุยไธสง นายฤทธิเดช กันรัมย์ นางสาวปภัสรา แสนทวีสุขตอบรับ
46ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม หมู่ 1 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220นายพงศธร ประสีระเตสังตอบรับ
47ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาท 236 ม.8 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท สุรินทร์ 32140นายวัชรางกูร แก่ประโคนตอบรับ
48ที่ว่าการอำเภอนางรอง อำเภอ นางรอง บุรีรัมย์ 31110นายภูหลวง ธรรมสูตรตอบรับ
49ธนาคารออมสิน สาขาสตึก ตำบล กระเบื้อง อำเภอ สตึก บุรีรัมย์ 32190นายเกียรติศักดิ์ แก้วมณี นายสุรพล เขียนภักดีตอบรับ
50ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ ตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอ หนองกี่ บุรีรัมย์ 31210นายธนพล โกนกระโทก นางสาวศิริกัลยา ปรึกไธสง นางสาวสิรินทิพย์ ศรีไกลลด นางสาวนุชนาฎ วิชรโชติตอบรับ
51ธนาคารออมสิน สาขานางรอง 371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางริง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวภัทรพร เพิ่งขุนทดตอบรับ
52ธนาคารออมสิน สาขาบ้านกรวด 304 หมู่ 1 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180.นายสุวิจักขณ์ บุญไชย
53ที่ว่าการอำเภอพลับพลาชัย หมู่ 9 ถนนประโคนชัย-กระสัง ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31250.นายวิทูร สายกลิ่น
54ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปนิดา จันทร์ประโคนตอบรับ
55บริษัท เอ บี มอเตอร์ไบค์ จำกัด 454/5 หมู่ 5 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอภิราธร ทุมแสงตอบรับ
56สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 328/11 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวอรทัย บุญเรืองเศษ นางสาวสุริยา อุ่นละวรรณตอบรับ
57สถานีตำรวจภูธรกระสัง ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสาวอรอนงค์ ตรวจมรรคาตอบรับ
58สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ 203 หมู่ 8 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกุสุมา ทรงรัมย์ตอบรับ
59ธนาคารออมสินเชตบุรีรัมย์ 21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเบญจวรรณ สายชุ่มดีตอบรับ
60เทศบาลตำบลอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวศิริประภา ตรวจมรรคาตอบรับ
61ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย ถนนโชคชัย-เดชอุดม จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นายปัณณวัฒน์ จิรานุเศวตตอบรับ
62สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจุฬาลักษณ์ เสือชาติ นางสาวอมรัตน์ งานประโคนตอบรับ
63สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกัณฐิกา สิโนรักษ์ นางสาวนันทนา โคกทองตอบรับ
64เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุดารัตน์ เชิดกลิ่น นางสาวอริญญา ชาติครบุรี นายวันชัย ม่านทองตอบรับ
65สำนักงานสัสดีจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 เขากระโดง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอารีรัตน์ ชุมพงวงศ์ตอบรับ
66ธุรกิจสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาลำลูกกา 11/5-6 ถนนลูกกา ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130นายกฤษฎา ศรีลาไลย์094-4628476ตอบรับ
67บริษัท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด 36/100 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมยื 31000นายธรรมรส มงคลปทุมตอบรับ
68โรงน้ำตาลจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์ 044-6590203นางสาวนิชญา ปักการะนังตอบรับ
69ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาละหานทราย 48 หมู่ 1 ถนนละหานทราย-ปะคำ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170นายพนัสนันท์ บุตมีตอบรับ
70ธนาคารออมสินสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 370 หมู่ 1 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 โทร 043-791424นางสาวสุพรรณษา มณีสุวรรณีตอบรับ
ลำดับสถานที่ฝึกงาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจชื่อ - สกุลเบอร์โทรตอบรับ/ปฏิเสธ
1 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก 234/363 หมู่ 13 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-637133นางสาวสัตตบงกช ยิ่งงาม นางสาวสุลิม เชียตอบรับ
2สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 261 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอักษร อันแพง นางสาวอุษณา มงคล095-9298234 061-1644367ตอบรับ
3บริษัท ธงชัย โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส (ห้างหุ้นส่วนจำกัด) 68/13 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวณัฐณิชา แก้วอาสา นางสาวสุทธิภรณ์ สมบูรณ์065-2714468 064-9284496 ตอบรับ
4สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจารุวรรณ เรืองรัมย์ นางสาวอารยาพร ชมผล091-0209103 095-2315782ตอบรับ
5สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ 224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุภาพ ดอกเกส นางสาวพรรณิภา ชื่นนอก 098-9645220 098-2162029ตอบรับ
6สำนักงานการศึกษานอกระบบจังหวัดบุรีรัมย์ 210 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611959นางสาวศศินา พรมเทพ นางสาสมใจ สอนเนีย082-1347173 098-5928519ตอบรับ
7สำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ 12/1 ถนนถนนคร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-621309นางสาวสุภาวรรณ มณีวงษ์นางสาวทองมณี ผกาทอง093-0062944 098-9028461ตอบรับ
8บริษัทละหานทรายคอมพิวเตอร์ 489/2 หมู่ 2 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044-118269 โทรสาร 044-118269นายธีระพงษ์ บำรุงแคว้น นายธีรพงษ์ เพชรหงษ์098-6361419 093-5422692ตอบรับ
9สำนักงานกฎหมายศาสตรศุภกิจ 88 หมู่ 7 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 090-9409704 044-111311นายสมภพ พลแสน085-0269142ตอบรับ
10บริษัท หจก บุรีรัมย์ ดัชมิลล์ 15/7 ถนนปลัดเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวับุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-625542นางสาวจันจิรา วารีคำ082-8613653ตอบรับ
11สำนักงานสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ 135 หมู่ 8 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-637202 โทรสาร 044-637189นางสาวนันทิกานต์ สุขยานุดิษฐ์ นางสาววิภาวรรณ พะดีไทย061-0728966 085-6376150ตอบรับ
12สำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย 233 ถนนพุทธิรัตน์ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-671436 นางสาวนฤมล พรมลี นางสาวหนูดาว อัครพัฒน์083-7405058 093-4151607 ตอบรับ
13บริษัท แอดไวซ์ ลำปลายมาศ จำกัด 168/62 หมู่ 6 ถนนลำปลายมาศ-ห้วยแถลง ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวนภาพร นาศินชาติ063-7850206ตอบรับ
14โรงพยาบาลมหาราช 49 ถนนช้างเผือก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นายภูมิศักดิ์ สอบเหล็ก นายจิรยุทธ ศรีโสภา095-3189310 061-1194403ตอบรับ
15โรงพยาบาลลำปลายมาศ 41 หมู่ 7 ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130นางสาวศศิธร วันจันทร์ทึก098-1038239ตอบรับ
16สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 272 ซอยสุริยราช ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวโชติรส เพื่อนรัมย์ นางสาวดาวเรือง จงเพียร093-5242210 098-2471676ตอบรับ
17เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 15 ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจุไรรัตน์ หัญดิษรัมย์ นายกฤษฎา นรินทร์รัมย์097-2608080 087-7760968
18สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 328/11 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาววิจิตรา ตรัมตรม095-8471192ตอบรับ
19สำนักงานศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ) 1159 ถนนเขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวฐิติรัชต์ ชัยชิต นางสาวอัญชลี เอกา080-1491668 085-7739995ตอบรับ
20โรงพยาบาลโนนไทย 707 หมู่ 1 ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220นายเหมพิพัฒน์ จันทะนาล นายภาคภูมิ พิมพ์พิทักษ์088-4679097 081-7301640ตอบรับ
21โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (ศูนย์สารสนเทศ) 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190 โทรศัพท์ 044-6590203 โทรศัพท์ 044-659020 ต่อ 129 โทรสาร.044-659020 ต่อ 103 นางสาวชนนิกานต์ ชัยอุป 062-1713461 ตอบรับ
22เทศบาลตำบลโพนทราย 177 หมู่ 9 ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 โทรศัพท์ 043-595078 นางสาวชนัญธิดา โมพิมพ์099-0013095ตอบรับ
23ที่ว่าการอำเภอกระสัง ถนนสุขาภิบาล 14 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 044-691178 โทรสาร.044-691178 ต่อ 6นางสาวกนกพร เกษแก้ว061-0526714ตอบรับ
24โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 (บ้านหนองหิน) หมู่ 4 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31170 โทรศัพท์ 044-618429นางสาวจันทิมา เศษสุวรรณ์063-0362282ตอบรับ
25บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จำกัด 259/2-3 ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์ - คูเมือง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-601099นางสาววริศรา มาลาศรี นางสาวอรัญญา เทียนเพชร061-0310800 093-1172752ตอบรับ
26คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายธนพล กาลศรี นายจักรกฤษ สมมา096-6591606 093-3259131
27ทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ 274 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-625734นายวันชัย บูชารัมย์094-2842519ตอบรับ
28แอดไวซ์ประโคนชัย จำกัด 618 หมู่ 3 ถนนอำนวยกิจ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 094-2842486นางสาวสายเพชร กะประโคน085-4101482ตอบรับ
29โรงเรียนบ้านดอนยาว 72 หมู่3 ซอยโยธาธิการ ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทรศัพท์ 044-691694นายชุติพงศ์ โกรัมย์092-9642034ตอบรับ
30สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ) 331 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611582 โทรสาร.044-6125682 โทรสาร.044-612568 นางสาวลลิล วิชาสวัสดิ์ นางสาวน้ำฝน แซ่ลิ้ม 061-6903553 093-0612782 ตอบรับ
31บริษัท พริ้นติ้งคอมพ์ แอนด์ ซับพลาย 147 หมู่ 2 ถนนอำนวยกิจ ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 088-5816693นางสาวปัทมล ตุ้งประโคน082-1262282ตอบรับ
32เทศบาลตำบลโคกเหล็ก 49 หมู่ 1 ถนนห้วยราช - สตึก ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-634984 โทรสาร.044-634984นางสาวดวงนภา เจริญรัมย์099-0691795ตอบรับ
33การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวฌานิศา เพชรกลางเดือน นางสาววรรณิภา วาตาดา ตอบรับ
34สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 67/21 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวฐิติพร ผลเกิดตอบรับ
35เทศบาลตำบลประโคนชัย 339 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นางสาวกริตา เพชรจำรัส นางสาวรัตติยากร ไชยบทตอบรับ
36สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายวิทยา ดีไชยรัมย์ นายจักรพันธ์ อนันต์ตอบรับ
37สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 นางสาวอรทัย บุญเรืองเศษ นางสาวสุพรรษา มณีสุวรรณ์ นางสาวสุริยา อุ่นละวรรณตอบรับ
38บริษัท อิเมอร์สัน อิเล็คทริค(ประเทศไทย)จำกัด นิคมอิสเทอร์น ซีบอร์ด(ระยอง) 24 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140นางสาวอริศรา ภู่สวัสดิ์ตอบรับ
39โรงพยาบาลนางรอง 692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110.นายอนิรุจ บาลโสงตอบรับ
40บริษัท ป้ายบุรีรัมย์ นายดีไซน์ 547/3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวศันสนีย์ แสนรัมย์ตอบรับ
41บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโอทีฟ จำกัด 4/3 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.16 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540.นางกาญจนา ดัชถุยาวัตร
42สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ถนนอภัยราษฎร์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 นางสาวจินทิภา จันทะคาสตอบรับ
43St andrews international School 20/1 หมู่ 9 ซอยปรีดี พนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71 เขตวัฒนา แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10110.นางสาวสุนิษา มีมัน
44สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 331 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวโฉมอุมา เรียกประโคน นางสาวสิริยงค์ วงเฟืองตอบรับ
45บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน) 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวกฤษนา ศิริสุนทรตอบรับ
46สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนนิวาส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวพัชรภรณ์ ศรีเหม่น นายคมสัน ศรีพลอยตอบรับ
47ม.ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด 161 หมู่ 16 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวสุรีย์พร เจ็ดรัมย์ตอบรับ
48ดีไซน์คอม พิวเตอร์ 208 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000.นางสาวกชพร เฉลิมวัฒน์ตอบรับ
49บริษัท รุ่งไอทีอิเล็กทรอนิกส์ 223 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000นางสาวพิมพมาศ เกตุจันทึกตอบรับ
50บริษัท ราชสีมา ไอที คอมพิวเตอร์ 324 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาววิพาดา ม่วงชาติตอบรับ
51 ไอที-พาทเซอร์วิส 356/2 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายพัชรพล คงนาคตอบรับ
52หจก. ปาเมธ เซลส์แอนเซอร์วิส 36/107-108 ถนนอินจันทร์ณรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายปัณณวิชญ์ พัจนาตอบรับ
53บริษัท ไอพริ้น แอนด์ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์)จำกัด 433/8-9 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวคัทลียา เสนาฤทธิ์ตอบรับ
54โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 100 หมู่ 13 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายธนากร ทะสุนทร นายธีรศักดิ์ ทิพย์ชำรัมย์
55ร้านบริสุทธิ์ ดอทคอม 20/20 ซอยหลังศาล ถนนสันติประชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นายณัฐพัชร หลาวทองตอบรับ
56สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 72/1 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศิริลักคณา แสนโสดาตอบรับ
57 บริษัท วีเจ้นซ์ จำกัด 18 ซอยรามอินทรา 39 แยก 13 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสทรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220นางสาวพรวดี ศรีอัดชาตอบรับ
58สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง ถนนอภัยราษฎร์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 นางสาวจันทกา จันทะคาสตอบรับ
59บริษัท บุรีรัมย์เซอร์วิส โอเอ จำกัด 259/2-3 หมู่ 9 ถนนเลี่ยงเมืองบุรีรัมย์ -คูเมือง ตำบลอิสาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 31000นายบัณฑิต อุไรพันธ์ตอบรับ
60ผู้กำกับการปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม 248/201 ซอยสหกรณ์บางกะปิ ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230นางสาวกรรณิการ์ สุขสานติ์
61 เทศบาลตำบลหนองตะครอง 9/9 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170นางสาวดุจเดือน แก้วกำกง
62บริษัท อินเตอร์ แอร์ แอนด์ ซาวด์ 141/12-13 บุรีรัมย์-นางรอง บุรีรัมย์ - นางรอง ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000นายวุฒิกร ปิตะหงษนันท์
63ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1 หมู่ 5 ถนนหน้าสถานีรถไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวรมณีย์ วิเศษนคร นางสาวสุมนัสสา สิงสิงห์ นางสาวโสภาพรรณ แซ่ล้อตอบรับ
ลำดับสถานที่ฝึกงาน (สื่อสารมวลชน)ชื่อ - สกุลเบอร์โทรตอบรับ/ปฏิเสธ
1อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวพชรมณท์ ผ่องชำ098-1198329ตอบรับ
2ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 1139 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสุวนันท์ ปองสุข082-4005040
3สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นางสาวปาจารีย์ พนารินทร์ นางสาวพรพรรณ ศรีชัยบุตร085-4947484 093-4956749ตอบรับ
4บริษัท มีเดียโรด (Media Road) จำกัด หมู่บ้านชวนชื่นโมดัส เซ็นโทร 19/38-40 ซอยแจ้งวัฒนะ 41 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120นายรัฐกฤษ นพสุวรรณวงศ์087-4552005ตอบรับ
5โรงแรม Amari Pattaya 240 ถนนพัทยาบีช ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150นางสาวพนัชกร เพศสุข นางสาววราพร อบภิรมย์089-2834199 085-7395766ตอบรับ
6บริษัทศิวะ บาร์ณา จำกัด 444/8 หมู่ 15 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายสันติพงษ์ ช่อมะลิ080-1564165ตอบรับ
7สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวแก้วตา แก้วงาม นายกิติศักดิ์ บุราณสุข088-7103398 085-4193330ตอบรับ
8สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 9 ถนนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายชุติเทพ อภิวัฒน์อุดมคุณ นายณัฐพล ศรีวะโสภา099-6741779 080-0021055ตอบรับ
9น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 237 หมู่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190นางสาวพิชญา ปักการะนัง081-6622724
10บริษัทเมืองไทย ลิซซิ่ง จำกัด มหาชน 501,503 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000นายจิรฐา จำปามูล นายปฏิเวธ ชำรัมย์090-3788315 090-9813257
11Ducati Buriram 248 หมู่ 15 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวอภิราธร ทุมแสง นางสาวปนิดา จันทร์ประโคน094-3593035 062-1796306
12สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ 67/21 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวฐิติพร ผลเกิด085-3156001
13สถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกมลทิพย์ สุขช่วย นางสาววาสนา โผนภาส นางสาวสุดารัตน์ ปุลันรัมย์ นางสาวอลิสา กางรัมย์061-1372468 094-7088839 061-6906229 094-4745904
14ที่ว่าการอำเภอโขงเจียม หมู่ 1 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220นายพงศธร ประสีระเตสัง061-5603459
15เทศบาลตำบลโคกม้า หมู่ 8 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140นางสาววิภาภรณ์ จันทราช093-4978913
16สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 315/3 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวกัณฐิกา สีโนรักษ์ นางสาวนันทนา โคกทอง084-8248880 090-2547041
17สถานีตำรวจภูธรกระสัง 211 หมู่ 9 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160นางสางอรอนงค์ ตรวจมรรคา099-1413509
18ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์ 21 ชั้น 3 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเบญจวรรณ สายชุ่มดี099-1686588
19โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวพรพิมล โปร่งจิต นางสาวพรพรรณ ทองชั้นตอบรับ
20เทศบาลตลาดนิคมประสาท 66 หมู่ 12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก ตำบลประสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180นางสาวนนธณัฐดา แก้วสุวรรณ
21สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลแจระแม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000นางสาวสุดารัตน์ ชูจันอ้อ นายภานุเดช หาญฉิมพลี นางสาวตรีชฎา ชำบุญมีตอบรับ
22กองบรรณาธิการพ๊อกเก็ตบุ๊ค บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด(มหาชน) 459 ซอยลาดพร้าว 48 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310นางสาวเบญมาศ จันทรบาล นางสาวอภิญญ กลมวงศ์ตอบรับ
23 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 48 หมู่ 1 ถนนละหานทราย-ปะคำ ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170นายพนัสนันท์ บุตมี
24 โรงแรม Fourwing hotel Bangkok 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110นางสาววริศรา โพธิ์เจริญ
25การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400นางสาวนริสรา แกล้วกล้า
26บริษัท บูลยเกียรติ จำกัด 16 หมู่ 7 ถนนนิคมลำตะคอง ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130นางสาวพนัชกร เพศสุข นางสาววราพร อบภิรมย์ตอบรับ
27บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)สาขาบุรีรัมย์ 125 หมู่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวศุภลักษณ์ พรมนัส นายเพลงยุทธ ศรีแก้ว
28สภาจังหวัดสุรินทร์ 796 หมู่ 20 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000นายธนบัตร เขียวศรี นายภูบดินทร์ ปุยะโท
29ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 1159 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวสุวนันท์ ปองสุข นายรชกร จาบรัมย์ตอบรับ
ลำดับสถานที่ฝึกงาน การเงินและการธนาคารชื่อ - สกุลเบอร์โทรตอบรับ/ปฏิเสธ
1ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพุทไธสง 419-422 หมู่ 1 ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์ 044-689234 นางสาวประภัสรา สืบสิงห์ นางสาวนริศา สุขตาม 094-2904679 093-4652908ตอบรับ
2ธนาคารออมสินสาขาพุทไธสง สาขาพุทไธสง 388 ถนนอภัยราษฎร์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 โทรศัพท์ 044-689060 โทรสาร 044-55022นางสาวสุวกมล ฉิงไธสง นางสาวอินทุอร ฉะช่วยรัมย์ นางสาวเพ็ญนภา หาญเสมอ088-7238565 085-4685960 062-2726997
3ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 231 ม.9 ตำบลอีสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-6348816 ต่อ 303 โทรสาร 044-6348816 ต่อ 300นางสาวรัชนีกร การมิ่ง นางสาวอ้อมอรุณ เชิดสันเทียะ093-0968137 082-1429092ตอบรับ
4ธนาคารออมสิน 21 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611600นางสาวสุนิตา นิตุธร นางสาวนางสาวนิตยา ปราณีตพลกรัง098-2050151 061-1546067ตอบรับ
5ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาประโคนชัย 72 หมู่.8 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์ 044-671620นางสาวนลินดา บุรินทร์ประโคน นางสาวมุกมณี ดินดำ นางสาวณัฐพร เรือนไธสง090-2426314 098-6281874 0873778573ตอบรับ
6ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาย่อยสุรินทร์ 233/1 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-538154 นางสาวจิราพร ราคาแพง นางสาวรัชนีกร ถิ่นนคร085-2359542 098-6174665ตอบรับ
7ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสตึก 373/1-3 หมู่ 16 ถนนสนามม้า ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 044-627176 โทรสาร 044-627422นายนพรัตน์ เหลือล้น098-1683606ตอบรับ
8ธนาคารออมสิน สาขาลำปลายมาศ 742 ถนนราษฎร์ดิริ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์ 044-661439 นายอนุชา ซึ่งรัมย์ นางสาวรุ่งฤดี ชื่นพิมาย082-8729100ตอบรับ
9ธนาคารออมสิน สาขชุมพลบุรี 334/2-3 หมู่ 1 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32190 โทรศัพท์ 044-596411 โทรสาร 044-596400นางสาวศศิธร ศิริประเสริฐพร นางสาวพัชราภรณ์ แสงงาม092-5708565 090-3901254ตอบรับ
10ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุรินทร์ ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินท์ 32000 โทรศัพท์ 044-511353 โทรสาร 044-513483นางสาวนริทร์ ปุราสะดึง นางสาวธัญชนก สุขเสาร์098-6415229 098-1469057ตอบรับ
11ธนาคารออมสิน สาขาสตึก 49 หมู่ 16 ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 โทรศัพท์ 044-681075 โทรสาร 044-681075 ต่อ 20 นางสาวสุธิสา ศรีเพ็ง นางสาวรัชดาพร เชอร์รัมย์092-8328986 082-1252849ตอบรับ
12ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยบ้านด่าน 322 หมู่ 9 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-664056นางสาวกุมารี ล้านทอง080-1593743ตอบรับ
13ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์ 491/2-4 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-616972 โทรสาร 044-616971นางสาวนริษรา หาหลัก091-6759593ตอบรับ
14ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ 17/14 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-611580 โทรสาร 044-613796 นางสาวกฤษณา ประประโคนนางสาวศุภธิดา เสนสนาม นางสาวน้ำฝน พลสิงห์ นางสาวมนิดา จันทร์หอม นางสาวริศรา เจียมรัมย์095-6856978 061-0723471 092-1679677 082-1444257 063-7525158ตอบรับ
15ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอิสาณ 127/8-10 หมู่ 10 ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ตำบลอีสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-690710 โทรสาร 044-690711นางสาวราตรี ชัยสิทธิ์ นางสาวเบญจวรรณ เพชรแสนค่า061-1644056 094-2767469ตอบรับ
16ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ 789 หมู่ 7 ถนนสหนพมาศ ตำบลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130 โทรศัพท์ 044-623111 นางสาวนภัสสร อุทาพงษ์ นางสาวปัญจพร จันทร์สอน087-9194229 088-3660998
17ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำทะเมนชัย 299 หมู่ 8 ตำบลขุย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท์ 044-964067 นายสมรัก พิศราช นางสาวยุวดี บุรานอก099-6274790 061-0380993ตอบรับ
18สรรพากรพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ 224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-6137978 โทรสาร 044-613331นางสาวเบญจมาศ อบสุนทร นางสาวสิริกร ทองพุดซา นางสาวสุทธิดา กลมยา096-1152084 088-5576461 093-3690548ตอบรับ
19ธนาคารออมสิน สาขากระสัง 109-10 หมู่ 9 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 31160 โทร 044-691009นางสาวณัฐริกา กันตะมา085-7604264ตอบรับ
20ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 37/41-42 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-6255368 โทรสาร 044-625535 นางสาวสิรินทรา ตลาดทรัพย์นางสาวบุษดาวรรณ จันทคาม090-8303243 080-8033173 ตอบรับ
21การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบุรีรัมย์ 2/19 ถนนบุลำดวน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 นางสาวศรีสุดา พวงพุ่ม นางสาวศิริรัตน์ เครือบคนโท นางสาวณัฐรียา ชนะค้า084-4784059 098-1484219 082-7571292ตอบรับ
22ธนาคารออมสิน สาขาพยัคฆภูมิพิสัย 370 หมู่ 1 ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110 โทรศัพท์ 043-791424นางสาวอรวรรณ ทิพวรรณ นางสาวกิตติยา ถึงแสงนางสาวบุณยนุช พาโพธิ์พันธ์099-0397859 097-0682927 090-1964701ตอบรับ
23ธนาคารออมสิน สาขานางรอง 371 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์ 044-631998 นางสาวขนิษฐา วงศ์อนันต์ 061-2621652ตอบรับ
24ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพยัคภูมิพิสัยนางสาวมัทนา โสหา นางสาวรพีพรรณ บุญมาก098-6494092 063-8130946ตอบรับ
25ธนาคารออมสิน สาขาขอนแก่น 248 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000นางสาวมะลิ เสาเกี้ยง096-1791037ตอบรับ
26ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 491/2-4 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวลัษมณ เลิศยะโส นางสาวหฤทัย ไพสุวรรณ นางสาวเพ็ญนภา หาญเสมอ089-8483102 087-6522262ตอบรับ
27สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 อาคารทวินันท์ ชั้น 3-9 9/599 ซอยลาดปลาเค้า 78 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220นางสาวปุณยาพร คงประโคน095-6123227ตอบรับ
28สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 787/49 ถนนโชคชัย ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 นางสาวดารัตน์ มีสมานพงษ์ นางสาวธัญญา มีสมานพงษ์089-5136408 088-4667099ตอบรับ
29ธนาคารออมสินสาขาโรบิลสัน บุรีรัมย์ 21 ธานี ถนนธานี ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 31000นางสาวศรสวรรค์ ชัยสิทธิ์ นางสาวศิริลักษณ์ บัวทองตอบรับ
30ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบุรีรัมย์ 18/20 ถนนธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 นางสาวฐิติพรรณ เฮงสวัสดิ์ นางสาวเกวลี สุวรรณกาโล นางสาวลักษมณ เลิศยะโส นางสาวหฤทัย ไพสุวรรณตอบรับ
31ธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ 274 หมู่ 8 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวปานิสา ปัญริด นางสาวอารีรัตน์ นิ่มนันท์คอบรับ
32ธนาคารเพื่อการเกษตาและสหกรณ์การเกษตร สาขานางรอง 779-785 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวจารุวรรณ เสกขา นางสาวสราภรณ์ บุญโยธา นางสาวสุทธิมา มีสมานพงษ์ตอบรับ
33สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ ถนนจิระ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวสิทธิดา จันเสนตอบรับ
34ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุรินทร์ ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินท์ 32000 โทรศัพท์ 044-511353 โทรสาร 044-513483นางสาวศิริวรรณ ศรีแย้ม นายวรปรัชญ์ จรดรัมย์
ลำดับสถานที่ฝึกงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ชื่อ - สกุลเบอร์โทรตอบรับ/ปฏิเสธ
1สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-634881นางสาวญาสุมินต์ นาคย้อย
นางสาววิกานดา โนนไธสง
นางสาวธิดารัตน์ สง่าศรี
นางสาวรัตนพร ริดขาว
นางสาวกัญญารัตน์ โจ๊ะประโคน
ตอบรับ
2สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-634881นางสาวกนกกาญจน์ สงคราม
นางสาวเริงฤดี ไชยโย
นางสาววณิดา ใจภักดี
นางสาวศยามล พรมสัยยา
นางสาวเสาวลักษณ์ เกษศรีรัตน์
ตอบรับ
3บริษัท เจเทคโตะ(ไทยแลนด์) จำกัด 172/1 หม่ 12 ตำบลบ้านบัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180นายรัชตะ พรมบุตร นางสาวกัลยา ปลอมรัมย์093-3910114 087-9310395ตอบรับ
4บริษัท รับเบอร์แอนด์โปรดักร์ จำกัด (สาขาบุรีรัมย์) 338 หมู่ 1 ถนนโชคชัย-เดชอุม ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมยื 31140 โทรศัพท์ 086-8784515นางสาวสุภาวดี โงนมณี นางสาวสุวิมล สะเกาหอม093-0313909 082-1550669ตอบรับ
5บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 104 หมู่ 4 ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ 033-103770 โทรสาร 033-103798นางสาวสาวิตรี สายชุ่มดี088-0458347ตอบรับ
6สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ 231 หมู่ 9 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044-634881นางสาวกนกกาญจน์ สงคราม นางสาวกัญญารัตน์ โจ๊ะประโคน089-7178603 086-8791376
7บริษัท ทวีกิจซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด 124 หมู่ 10 ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวเจนจิรา พันธุ์ศรี นางสาวปณิศา ฉวีรัมย์083-7287950 094-6078202ตอบรับ
8บริษัท เมทัลลิค ไพพ์ มิลล์ จำกัด 299 หมู่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280นางสาววาสนา ตอสูงเนิน080-78441496ตอบรับ
9บริษัทแอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด 911/9 หมู่ 5 ตำบลเขาคันทราง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 นางสาวสลิลทิพย์ เครือบคนโท นางสาวชนก น้ำมะณี088-0872618 093-0183316ตอบรับ
10บริษัท SAIC MOTOR-CP CO.,LTD 478/8 หมู่ 7 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220นางสาวปัญญาพร ชุมรัมย์ นางสาวรัชดาภรณ์ เปี่ยมพล096-7696946 061-0383420ตอบรับ
11บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)4/299 หมู่ 5 ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220นายอรรถพล ปรากฏหาญ นางสาวภาวดี สุวรรณพฤกษ์086-8500383 063-8452100
12บริษัท เอนไกไทย จำกัด 444 หมู่ 17 ซอย 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540นางสาวเบญญา สมงาม093-5475293
13บริษัท NMB-Minebea Thai LTD., 92 หมู่ 1 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160.นางสาววิระวัลย์ คุณะ นางสาวกัลยาณี แสนทวีสุขตอบรับ
14บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด 246 หมู่ 13 ตำบลปรือ อำเภอประสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140.นางสาวประวีธิดา สมมะนา นางสาววีระยา ยืนยง นางสาวผกามาศ คำวัดตอบรับ
15บริษัท โรบินสันสระบุรี 99 หมู่ 7 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000นางสาวชลณีย์ จุปรีม นางสาวธัญญา หงษ์สิงห์ นางสาวปรียาภัทร เฉียดรัมย์ตอบรับ
16บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) 672/48-49 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000นายวัชรินทร์ บัตรรัมย์ตอบรับ
17สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 88 หมู่ 4 ถนนบุรีรัมย์-ห้วยราช ตำบลห้วยราช อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นายสุริยา โขงรัมย์ นายสมชาย เทษานอก นายจิตรทิวัส มะลิซ้อนตอบรับ
18บริษัท ทอสเท็มไทย จำกัด(นวนคร โครงการ 2) 60/2 หมู่ 19 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120.นางสาวกมลพรรณ แก้วศรี
19สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 1159 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นางสาวจินตนา จันทสุภา นายณัฎฐ์ศรัณย์ บุญสิน นางสาวกิ่งกาญจน์ สระภูตอบรับ
20บริษัท วาลีโอ ออโตโมทีฟ(ประเทศไทย)จำกัด 54 หมู่ 4 ตำบลปลวงแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140นางสาวอภินันท์ ทองเพ็ชรปฏิเสธ
21โรงพยาบาลนางรอง 692 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110นางสาวลักษมณ มีนิยม นางสาวอัจฉราพร ฤกษ์ชัย นางสาวสกาวรัตน์ เพราะดีตอบรับ
22บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 89/170 ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210นางสาวอำภาพร เดชพร นางสาวเสาวลักษณ์ จรอนรัมย์ นางสาวพรพิมล สิงห์วงษ์ตอบรับ
23หัวหน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ 88 ถนนบุรีรัมย์-ห้วยราช ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายทศพล ชัยศิริ นายสพลวัต ด่านกระโทก นายพีรวัฒน์ คงรีรัมย์ นายธนาทร รักษาตอบรับ
24ผู้จัดการบุคคล บริษัท สยามมิชลิน จำกัด 87/11 หมู่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230นางสาวอัญชลีพร บุญไธสง นางสาวพรเทวี บอนไธสง ตอบรับ
25บริษัท ไทยฮิตาชิลวดอาบน้ำยา จำกัด 171 หมู่ 12 ตำบลบางวัว อำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวอภิญญา ปักษา นางสาวศรัญพร กระดานลาดตอบรับ
26บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 99 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210นายสถิตย์ สิทธิลา นายกิตติพิชญ์ นาคะพงษ์ตอบรับ
27ผู้จัดการโรงแรมเดอะซายน์ 555/65 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ ถนนนาเกลือที่ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีนางสาวอัจฉรา หลิมตระกูล นางสาวศศินา บุญสุข นางสาวเกศสนี มังสาตอบรับ
28บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)สาขาบุรีรัมย์ 125 หมู่ 6 ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวศิรประภา ปะนันโต นางสาวส่องฟ้า กะซิรัมย์ นายอนุสิทธิ์ โปรดประโคนตอบรับ
29บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 150 หมู่ 7 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000นายอรรถพล ปรากฎหาญ
30บริษัท อาร์.วี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 77 หมู่ 5 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230นางสาวณัฐนิชา ชนะไพร
31บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป(ประเทศไทย)จำกัด 199 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570นางสาวสกุลรัตน์ กอนรัมย์
32โรงพยาบาลพุทไธสง 1 หมู่ 12 ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120นางสาวประวีธิดา สมมะนา
ลำดับสถานที่ฝึกงานการท่องเที่ยวและการโรงแรมชื่อ - สกุลเบอร์โทรตอบรับ/ปฏิเสธ
1โรงแรมศาลา สมุย รีสอร์ทแอนด์สปา 10/9 หมู่ 5 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 24320นางสาวกมลวรรณ แก้วกระมล นางสาวณัฐธิดา วิเศษดีตอบรับ
2โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยุไนเต็ด 444 หมู่ 15 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวณธิดา มีสำโรง นางสาวจันทร์จิรา หาสนามตอบรับ
3บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนว จำกัด 999 หมู่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540.นางสาวปรารถนา มงคล นางสาวศิริพร ถนิมกาญจน์
4โรงแรมศาลาภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา 333 หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110นางสาวกาญจนา กาญจนะคงคา
5โรงแรมศาลา ภูเก็ต รีสอร์ทแอนด์สปา 333 หมู่ 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110นางสาวอักษราภัค คันทะจันทร์ นายปิยะพร ทองภู
6บริษัทอรัญศรีโสภณ ทราเวล จำกัด 25 ถนนสุวรรณศร ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120นายโบเร็ย เลียง
7โรงแรม The Zign hotel pattaya 555/65 หมู่ 5 ซอยนาเกลือ ถนนนาเกลือที่ 12 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150นางสาวมนัสนันท์ ปะหุปะไพ นางสาวพัณณิตา แก้วอาสา นางสาวขวัญฤทัย เยรัมย์ตอบรับ
8โรงแรม ฮิลตัน พัทยา 333/101 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260นางสาวปาริชาด แจ้งสว่าง นางสาวพัสราลี ฉิมจารย์ นายพิษณุ ชำรัมย์ นายอภิสิทธิ์ ถนัดรอบ
9โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยุไนเต็ด 444 หมู่ 15 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000.นางสาวพนิตนันท์ ปิทอง นางสาวศศิธร ชำนาญสืบ นางสาวนิจวิภา ทบดีตอบรับ
10โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ แอนด์ สปา 218/2-4 หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260นางสาวอรุณลักษณ์ ตุบุตรดา นางสาวเมธาวี สัตบุตร นางสาวเจนจิรา แกมแก้ว นางสาวนฤมล สิงห์มาศ
11โรงแรมชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลล์ไซด์ 1 ซอย 1 ถนนโคกโตนด ตำบลกระรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100นางสาวสาลินี สีทอง
12โรงแรม เขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท 26/8 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม หาดเขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82220นายนันทรันดร์ สวัสดิ์วงศ์ไชย

ข่าวจากศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

สมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (ภาค กศ.บป.) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ใบสมัครรับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป

Read More

หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไฮบริดด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค

Schedule กรอกแบบตอบเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://goo.gl/GrpYa3  ยืนยันการลงทะเบียน ภายในวันที่ 9

Read More

กำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง

Read More

โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร

Read More

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์ http://grads.bru.ac.th/

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านเว็บไซต์http://grads.bru.ac.th/ Cr.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

แจ้งผลการตัดสินรอบคัดเลือกโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การประกวดแผนธุรกิจ Bru business plan challenge 2018

business plan   รายละเอียดโครงการ

Read More

กำหนดการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำหนดการรับปริญญา

Read More

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ปี 2561 การแข่งขันตอบคำถามทางการบัญชี

ดาวน์โหลดใบสมัคร :

Read More