วารสารสหวิทยาการจัดการ

วารสารสหวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Empty section. Edit page to add content here.

บรรณาธิการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์

กองบรรณาธิการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกันยา ศรีสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์
อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายใจ ทันการ
อาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล
นางยุพิน คำใจ
นางสาวพรพรรณ แสงแก้ว
นางสาวพรพิมล ระตาภรณ์
นายธงชัย ชวดไธสง
นายรัฐเขต ปัญญาสิทธิ์
นางสาวสายทอง เกตุชิด

Empty section. Edit page to add content here.
null
null
Empty section. Edit page to add content here.
...
Loading
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.
null

วารสารสหวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
E-Mail: management009@hotmail.com, pronprun.sk@bru.ac.th, Panoram2516@yahoo.com
โทรศัพท์: 083-7943040, 080-1682500
โทรสาร: 044-612858

ผู้ประสานงาน : พรพรรณ  แสงแก้ว