รายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

รุ่น 2558

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.๑
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.๒
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ม.๓
การเงินและการธนาคาร ม.๑
การเงินและการธนาคาร ม.๒
การเงินและการธนาคาร ม.๓
การตลาด ม.๑
การตลาด ม.๒
การตลาด ม.๓
การจัดการ ม.๑
การจัดการ ม.๒
การจัดการ ม.๓
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.๑
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.๒
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.๓
บัญชี ม.๑
บัญชี ม.๒
บัญชี ม.๓
บัญชี ม.๔
เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจ) ม.๑
เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจ) ม.๒
เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาการเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจ) ม.๓
เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร) ม.๑
เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร) ม.๒
เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร) ม.๓
เศรษฐศาสตร์ (แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร) ม.๔
การสื่อสารมวลชน ม.๑
การสื่อสารมวลชน ม.๒
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.๑
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.๒