ผลงานของนักศึกษา

ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการตักบาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ ดร.ขัตติยา ชัชวาลพาณิชย์ และ อาจารย์ปัญจมาพร  ผลเกิด อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เข้าร่วมโครงการตักบาตร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ  ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 07.20... read more

นางสาวภัทรวรรณ อาจประโคน นักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4 เข้ารับรางวัลจากการประกวดนักจัดรายการวิทยุฯ โดยได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : การประกวดผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ครั้งที่ 17

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  อาจารย์จงกล ศิริประภา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารมวล นำนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการ “เส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์และนักจัดรายการวิทยุฯ ดิจิทัล ปีที่ 17”... read more

21 สิงหาคม 2562 โครงการฝึกทักษะทางภาษา “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ”

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์รวีพรรณ อุตรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จัดโครงการฝึกทักษะทางภาษา “การเขียนประวัติส่วนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการจัดการ (240203) ชั้น... read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ตามที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการ “วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมและสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา... read more

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งได้แก่ ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ ลุณีวรรณ ปะสุตัง, ณัฐพร สุขสวัสดิ์, สุวรรณา ดาศรี สิทธิการ จะแรมรัมย์,มภัสวรรณ วันเพ็ญ, ผกาพันธ์ เพชรเลิศ ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ ภาคโปสเตอร์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียด กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ... read more

โครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมทำบุญตักบาตรโครงการอนุรักษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามแก่นักศึกษา ส่งเสริมให้เข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ค่านิยมที่ดีงามในชีวิตประจำวัน รณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมและเผยแพร่หลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความสงบสุขให้แก่ท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีธรรมให้กับสังคม และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ read more

สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​

เมื่อวันที่​ 19​  มิถุนายน​ 2562​ สาขาวิชาจัดการได้จัดโครงการ​ ปฐมนิเทศ​ บายศรีสู่ขวัญและไหว้ครูปีการศึกษา2562​ โดยมีประธานนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการกล่าวรายงาน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการกล่าวเปิดงานโดยอาจารย์อัจฉรา หลาวทอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ”

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเทคนิคการเขียนตำราเพื่อขอส่งผลงานทางวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2  อาคาร13 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ read more

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพ ประธาน :> รองศาสตราจารย์... read more

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญที่ 2/2562

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความชื่นชมคณาจารย์ “ผู้สอนดีเด่น” ของแต่ละสาขาวิชา ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 1. อาจารย์นรินทร์ เจตธำรง  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2.... read more

กำหนดการ “พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ” ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ **** รอบที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.50 น. read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์จงกล ศิริประภา อาจารย์ภัคณิษา  อภิศุภกรกุล และอาจารย์วิทวัส  สหวงษ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ... read more

ต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ราเมศร์ พรหมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ  ให้การต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ผู้อำนวยการเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพูดคุย หารือกิจกรรมการเรียนการสอน... read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รศ .ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้เกี่ยวรายงานโครงการ ในอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑประมา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ... read more

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาจัดกิจกรรม  “Big Cleaning Day” วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562  โดยนักศึกษาทุกชั้นปี  ได้ร่วมมือกันจัดทำความสะอาด และได้นำโต๊ะ เก้าอี้ นำไปวางเรียงประจำห้องต่างๆ ทุกห้องเรียน ห้องละ 40 ครบทุกชั้นแล้ว ทำให้อาคาร... read more

โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ . ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562  ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ   เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา... read more

เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ. ดร. ปรีชา  ปรีชา  ปาโนรัมย์  คณบดีคระวิทยาการจัดการ และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2561  ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา... read more

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562... read more

โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันอังคารที่  7 พฤษภาคม 2562   ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานงวิจัยและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี... read more

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ราเมศร์ พหรมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม อาจารย์นรินทร์ เจตธำรง และอาจารย์วีรากร รัตกูล ได้จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม ครั้งที่ 1 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-พระนครศรีอยุธยา-กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ... read more

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา ประจำปี 2563 นำโดย รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ จังหวัดระยอง เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลด้านการให้และการรับข้อมูลรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์... read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ จำนวน 950 คน ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 .ณ   ชั้น 6   อาคารคอมเพล็ก  โดยได้รับเกียรติจาก... read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กิตติกวินท์  เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปี 4... read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (NPAEs)

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (NPAEs) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม... read more

โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ทำดีความดีด้วยหัวใจ”

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ทำดีความดีด้วยหัวใจ”  นำโดย รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่  30 มีนาคม 2562  ณ อาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการทุกชั้น เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขา ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดอาคาร 24... read more

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 85 คน เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ในกิจกรรมค่าย  “Y.E.S. Idea Camp”  สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม... read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐ ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  ณ... read more

โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กิตติกวินทร์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยอาจารย์กิตติกร  อวดศรี อาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัด “โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์” ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม –วันที่ 1 เมษายน 2562  ณ บริษัท... read more

30 มี.ค.62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐ ประจำปีการศึกษา 2561”

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐ ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  ณ... read more

17 มี.ค.62 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  นำโดย อาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1... read more

16 มี.ค.62 โครงการ​ “ออกค่ายอาสาพัฒนาและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการสู่ชุมชน” ณ​ โรงเรียนบ้านโคกขาม​ ต.ตาจง​ อ.ละหานทราย​ จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์จตุพร  จันทารัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้จัด โครงการ​ “ออกค่ายอาสาพัฒนาและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการสู่ชุมชน”  ณ​  โรงเรียนบ้านโคกขาม​ ต.ตาจง​ อ.ละหานทราย​ จ.บุรีรัมย์​  ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 โดย ... read more

2 มี.ค.62 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา เรื่อง “การเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับนักบัญชียุคใหม่ ปีการศึกษา 2562”

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ฐิติพร  วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วย ผศ. ดร เอมอร  แสวงวโรตม์ อาจารย์แก้วมณี  อุทิรัมย์ อาจารย์ผกามาศ บุตรสาลี อาจารย์สายฝน  อุไร อาจารย์ทิพย์สุดา  ทาสีดำ อาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี... read more

2-3 มีนาคม 2562 โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาแอปพลิเครชั้นบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกิจสุวรรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คธาวุฒิ  จันบัวลา อาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาแอปพลิเครชั้นบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค” ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาภาคปกติในทุกสาขา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2562 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุลีพร ... read more

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร ครั้งที่ ๓ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการชุมชน พร้อมด้วยอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง และอาจารย์บัญชา  จันทราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร ครั้งที่ ๓ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์... read more

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม “กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม “กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ... read more

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พ ศ. 2561 ณ ชุมชน ตำบลสวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พ ศ. 2561  ณ ชุมชน ตำบลสวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมเริ่มจากการบรรยายให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่... read more

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 1 ทุน ในวันที่... read more

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริการ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาความพร้อมของพลังจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริการ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาความพร้อมของพลังจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ 9 สาขาวิชา ในวันที่ 30 มกราคม 2562  เพื่อเตรียมการต้อนรับกัลยาณมิตรทางวิชาการ... read more

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561″ ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ อาคาร 13 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ read more

12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

6 – 8 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพิื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ที่มีการแปลงแผนยุทธศาสต์สู่แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดของคณะวิทยาการจัดการ... read more

23 พ.ค.2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของคณะ

23 พ.ค.2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของคณะ ภายใต้โครงการหลัก “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข้งและยังยืนด้วยสหวิทยาการจัดการ ในตำบลสวายจีก” ซึ่งมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ อาจารย์อัจฉรา หลาวทอง และผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ เป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานวิจัย จัดที่ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ read more

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อเรื่อง “Economic Situation and life way of Drug Addict after assuaging in the Lamheung Korakemark, Muang... read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจและโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ และโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.) วันที่ 9-10 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ช่วงที่ 2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ และโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.) วันที่ 9-10 เมษายน 2561  ณ... read more

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี” 7 เมษายน 2561 สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาราชเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตรครราชสีมา ขอขอบพระคุณประธานในพิธี ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ให้ความเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดในโครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดในโครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยากาจัดการ... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 3... read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “หลักสูตรการเริ่มธุรกิจดิจิทัลด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ” (Digital Start Up of Business Plan)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “หลักสูตรการเริ่มธุรกิจดิจิทัลด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ” (Digital Start Up of Business Plan) ระหว่างวันที่ ๑๙ – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานการดำเนินการด้านกิจการนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ กว่า 50 คน read more