ผลงานของนักศึกษา

ผลงานของนักศึกษาและคณาจารย์

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ปัทมาวดี  วงษ์เกิด หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยอาจารย์จงกล ศิริประภา อาจารย์ภัคณิษา  อภิศุภกรกุล และอาจารย์วิทวัส  สหวงษ์ จัดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ประจำปี 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ... read more

ต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ

รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ราเมศร์ พรหมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมอาจารย์ในสาขาวิชาการท่องเที่ยวการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ  ให้การต้อนรับนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ผู้อำนวยการเพ็ญศิริรัตน์ อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพูดคุย หารือกิจกรรมการเรียนการสอน... read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รศ .ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้เกี่ยวรายงานโครงการ ในอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑประมา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ... read more

กิจกรรม “Big Cleaning Day”

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาจัดกิจกรรม  “Big Cleaning Day” วันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 2562  โดยนักศึกษาทุกชั้นปี  ได้ร่วมมือกันจัดทำความสะอาด และได้นำโต๊ะ เก้าอี้ นำไปวางเรียงประจำห้องต่างๆ ทุกห้องเรียน ห้องละ 40 ครบทุกชั้นแล้ว ทำให้อาคาร... read more

โครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพทางการศึกษา จัดโครงการอบรมให้ความรู้ให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ . ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562  ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ   เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา... read more

เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รศ. ดร. ปรีชา  ปรีชา  ปาโนรัมย์  คณบดีคระวิทยาการจัดการ และผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลปฏิบัติงาน ประจำปี 2561  ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562   ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา... read more

โครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดโครงการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2562  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562... read more

โครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ในวันอังคารที่  7 พฤษภาคม 2562   ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานงวิจัยและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี... read more

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ราเมศร์ พหรมชาติ หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม อาจารย์นรินทร์ เจตธำรง และอาจารย์วีรากร รัตกูล ได้จัดโครงการอบรมมัคคุเทศก์ภาคสนาม ครั้งที่ 1 เส้นทางกรุงเทพมหานคร-พระนครศรีอยุธยา-กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ... read more

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขา ประจำปี 2563 นำโดย รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล ระยอง ริมเพ จังหวัดระยอง เพื่อระดมสมองและสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูลด้านการให้และการรับข้อมูลรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์... read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ

ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์รุ่งรัตน์  หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ จำนวน 950 คน ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 .ณ   ชั้น 6   อาคารคอมเพล็ก  โดยได้รับเกียรติจาก... read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กิตติกวินท์  เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกนำเสนอผลการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปี 4... read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (NPAEs)

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และอาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมศักยภาพด้านมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (NPAEs) ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม... read more

โครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ทำดีความดีด้วยหัวใจ”

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “ทำดีความดีด้วยหัวใจ”  นำโดย รศ. ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่  30 มีนาคม 2562  ณ อาคาร 24 คณะวิทยาการจัดการทุกชั้น เพื่อให้นักศึกษาทุกสาขา ได้มีส่วนร่วมในการทำความสะอาดอาคาร 24... read more

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 85 คน เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ในกิจกรรมค่าย  “Y.E.S. Idea Camp”  สำหรับผู้ประกอบการนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม... read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐ ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  ณ... read more

โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์กิตติกวินทร์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชา พร้อมด้วยอาจารย์กิตติกร  อวดศรี อาจารย์ในสาขาวิชา ได้จัด “โครงการศึกษาดูงานเชิงวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์” ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม –วันที่ 1 เมษายน 2562  ณ บริษัท... read more

30 มี.ค.62 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐ ประจำปีการศึกษา 2561”

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี และคณาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การส่งเสริมศักยภาพและการยกระดับการสื่อสารในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีในยุค ๔.๐ ประจำปีการศึกษา 2561” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  ณ... read more

17 มี.ค.62 โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ  นำโดย อาจารย์กิตติกวินท์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 1... read more

16 มี.ค.62 โครงการ​ “ออกค่ายอาสาพัฒนาและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการสู่ชุมชน” ณ​ โรงเรียนบ้านโคกขาม​ ต.ตาจง​ อ.ละหานทราย​ จ.บุรีรัมย์

สาขาวิชาการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์จตุพร  จันทารัมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ ได้จัด โครงการ​ “ออกค่ายอาสาพัฒนาและประชาสัมพันธ์สาขาวิชาการจัดการสู่ชุมชน”  ณ​  โรงเรียนบ้านโคกขาม​ ต.ตาจง​ อ.ละหานทราย​ จ.บุรีรัมย์​  ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 โดย ... read more

2 มี.ค.62 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษา เรื่อง “การเสริมสร้างทักษะและเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปสำหรับนักบัญชียุคใหม่ ปีการศึกษา 2562”

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์ฐิติพร  วรฤทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี พร้อมด้วย ผศ. ดร เอมอร  แสวงวโรตม์ อาจารย์แก้วมณี  อุทิรัมย์ อาจารย์ผกามาศ บุตรสาลี อาจารย์สายฝน  อุไร อาจารย์ทิพย์สุดา  ทาสีดำ อาจารย์ในสาขาวิชาการบัญชี... read more

2-3 มีนาคม 2562 โครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาแอปพลิเครชั้นบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์นิธิโรจน์ ศุภกิจสุวรรณกุล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์คธาวุฒิ  จันบัวลา อาจารย์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการ “การพัฒนาแอปพลิเครชั้นบนสมาร์ทโฟนด้วยไอโอนิคเฟลมเวิร์ค” ในระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมหงส์พันธุ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์... read more

โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาการจัดการ ได้นำนักศึกษาภาคปกติในทุกสาขา เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ  2562 ในวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุลีพร ... read more

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร ครั้งที่ ๓ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

คณะวิทยาการจัดการ นำโดยอาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการชุมชน พร้อมด้วยอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง และอาจารย์บัญชา  จันทราช ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรบ้านกรวดวิทยาคาร ครั้งที่ ๓ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ณ  โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์... read more

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม “กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม “กิจกรรมจิตอาสาทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ... read more

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พ ศ. 2561 ณ ชุมชน ตำบลสวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา รักษาราชาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมจุดจำหน่ายสินค้า ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พ ศ. 2561  ณ ชุมชน ตำบลสวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมเริ่มจากการบรรยายให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่... read more

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ สัมภาษณ์ทุนการศึกษาประเภททุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 1 ทุน ในวันที่... read more

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริการ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาความพร้อมของพลังจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริการ คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาความพร้อมของพลังจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการ 9 สาขาวิชา ในวันที่ 30 มกราคม 2562  เพื่อเตรียมการต้อนรับกัลยาณมิตรทางวิชาการ... read more

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดงาน “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2561″ ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ อาคาร 13 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ read more

12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

6 – 8 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพิื่อการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายมหาวิทยาลัย ที่มีการแปลงแผนยุทธศาสต์สู่แผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) เพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดของคณะวิทยาการจัดการ... read more

23 พ.ค.2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของคณะ

23 พ.ค.2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยของคณะ ภายใต้โครงการหลัก “การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข้งและยังยืนด้วยสหวิทยาการจัดการ ในตำบลสวายจีก” ซึ่งมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน นำโดย อาจารย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ อาจารย์อัจฉรา หลาวทอง และผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ เป็นผู้ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนางานวิจัย จัดที่ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ read more

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อเรื่อง “Economic Situation and life way of Drug Addict after assuaging in the Lamheung Korakemark, Muang... read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจและโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.)

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ และโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.) วันที่ 9-10 เมษายน 2561  ณ ห้องประชุมโกวิท เชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีวัตุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ ช่วงที่ 2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางธุรกิจ และโครงการบริการวิชาการ เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางข้าราชการพลเรือน ติวสอบภาค ก.(ก.พ.) วันที่ 9-10 เมษายน 2561  ณ... read more

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี”

สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี” 7 เมษายน 2561 สาขาวิชาการบัญชีได้จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับนักศึกษาเรื่อง “Update มาตรฐานการบัญชี” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ดร.ชุติมา นาคประสิทธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาราชเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตรครราชสีมา ขอขอบพระคุณประธานในพิธี ผศ.ดร.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ที่ให้ความเกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดในโครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดในโครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์อนงค์ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยากาจัดการ... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าร่วมรับมอบเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ จำนวน 3... read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “หลักสูตรการเริ่มธุรกิจดิจิทัลด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ” (Digital Start Up of Business Plan)

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยี “หลักสูตรการเริ่มธุรกิจดิจิทัลด้วยแผนธุรกิจอย่างมืออาชีพ” (Digital Start Up of Business Plan) ระหว่างวันที่ ๑๙ – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา... read more

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมไกรรณภูมิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อเข้าศึกษาดูงานการดำเนินการด้านกิจการนักศึกษา ของคณะวิทยาการจัดการ กว่า 50 คน read more

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สายใจ ทันการ รองศาสตราจารย์คนใหม่

ผู้ช่วยศาสตารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ขอแสดงความยินดีรองศาสาตราจารย์คนใหม่ รองศาสตราจารย์สายใจ  ทันการ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร  ฉัตรศุภกุล มอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ณ... read more

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผกามาศ มูลวันที และคณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การนำเสนอบทความวิจัย

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ แสดงความยินดี โดยได้รับเกียติจากท่าน ผศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอช่อดอกไม้ เพื่อเป็นกำลังใจกับ อาจารย์ผกามาศ  มูลวันดี และคณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กลุ่มสังคมและมนุษยศาสตร์ เรื่อง ศักยภาพเศรษฐกิจของชุมชนรอบป่าบนพื้นฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ... read more

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกเกล้า แกล้วกล้า ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกเกล้า  แกล้วกล้า ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ... read more

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับรางวัลชมเชย การนำเสนอบทความวิจัย ประเภทโปสเตอร์

ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ ส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยประเภทโปสเตอร์ บทความวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพนักงานบริหารอาหาร ศตวรรษที่ 21 กรณีศึกษา ร้านอาหารในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์” และได้รับรางวัลชมเชย ปรเภทโปสเตอร์... read more

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผศ.ดร.กุลกันยา  ศรีสุข ผู้จัดทำโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรบาย เรื่องการเรียนตำราเพื่อการสอนและส่งผลงานทางวิชาการ วันอังคารที่... read more

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์อัญญา มธุรเมธารองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีมอบทุนการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมทั้ง รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมมากกว่า... read more

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ณ... read more

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิชาการ หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิชาการ หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน... read more

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Openhouse 2018

read more

อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมด้วยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ประชุมเตรียมกิจกรรมเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ read more

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี อธิการบดี ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกล่าวตอนรับคณะกรรมการตรวจการประเมิน

7 กันยายน 2560 รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทนอธิการบดี อธิการบดี ผศ.ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมกล่าวตอนรับคณะกรรมการตรวจการประเมินคุณภาพระดับคณะ คณะกรรมการตรวจการประเมิน 3 ท่าน 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงตา  สราญรมย์    ... read more