ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

“ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม”

วิสัยทัศน์

“คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรการศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจและความรับผิดชอบครอบคลุมภาระงาน 6 ประการ

 1. ส่งเสริมวิชาการ และให้การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง
 2. ทำการวิจัย
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
 4. ปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยี
 5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

เป้าประสงค์

เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงกำหนด เป้าประสงค์ ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น
 2. เพิ่มขีดความสามารถงานวิจัย
 3. เพิ่มการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 4. คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
 5. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 6. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 7. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางด้านธุรกิจและวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ปรับโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

อัตลักษณ์

“บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อนำความรู้พัฒนาท้องถิ่น”

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล
 2. มีจริยธรรมคุณธรรมและความชื่อสัตย์ในวิชาชีพ
 3. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา
 6. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 7. สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ