ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 439 ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาค คือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นสาขาวิชาแรกคือเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ในระยะต่อมาความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพด้านการจัดการได้รับความสนใจจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ  จึงได้เปิดสอนทั้งภาคปกติ  ภาคพิเศษ  และภาควันเสาร์-อาทิตย์  โดยมีสาขาที่เปิดสอนประกอบด้วย  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  (การตลาด)   สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  (การบัญชี)  สาขาวิชาการริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ (สาขาการตลาด) การบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูจึงได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยครูบุรีรัมย์เป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ ตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็นคณบดี ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิชาการเดิมจากที่เป็นภาควิชา เป็นการบริหารวิชาการแบบโปรแกรมวิชา ซึ่งสามารถเปิด-ปิดโปรแกรมวิชาได้ตามเหมาะสมในสภาวการณ์ และในปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา


ตั้งแต่เริ่มจากการเป็นคณะวิชาในสังกัดวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ มาสู่การเป็นคณะวิทยาการจัดการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการมีคณะผู้บริหารรวมทั้งสิ้น  9 คน ดังนี้

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร แสวงวโรตม์  หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ  (พ.ศ. 2528-2530)
 2. อาจารย์โฮม ตรีเดช  หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ  (พ.ศ. 2530-2534)
 3. อาจารย์จีรศักดิ์ ทองสร้อย  หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2534-2536)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณี เหมทานนท์  หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ (พ.ศ. 2536-2538)
 5. อาจารย์สันติ ปานน้อย หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ (พ.ศ. 2538-2542)
 6. อาจารย์จีรศักดิ์ ทองสร้อย  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  (พ.ศ. 2542-2545)
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา รักการศิลป์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ. 2545-2551)
 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถกร จัตุกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  (พ.ศ. 2551- 2556)
 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร แสวงวโรตม์  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ. 2556 – 2560)
 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน)

        ปัจจุบัน (วงรอบปีการศึกษา 2556) คณะวิทยาการจัดการ แบ่งหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ ออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณบดี และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ และได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทางการบริหารธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง มี สาขาวิชาที่หลากหลายตามความต้องการของสังคม โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนรวามทั่งสิ้น 14 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 จำนวน 5 หลักสูตร คือ (1)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ และคอมพิวเตอรต์ธุรกิจ (2) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (3) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (4) หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ (5) หลักศุตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และหลักสูตร TQF พ.ศ.2556 จำนวน 9 หลักสูตรคือ (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (4) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (7) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการ และกลุ่มวิชาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมืองและการบริหาร (8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ (9) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาค กศ.บป. ทั้งสิ้น 2,190 คน โดยมีคณาจารย์ทั้งสิ้น 44 คน บุคลากรสนับสนุน 6 คน และมีแหล่งเงินงบประมาณในการบริหารจัดการ 2 ประเภทคือ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณบำรุงการศึกษา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ปรัชญา (Philosophy)

    : “ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม”


วิสัยทัศน์ (Vision)

:  “คณะวิทยาการจัดการเป็นองค์กรการศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”


พันธกิจ (Mission)

            :  คณะวิทยาการจัดการมีพันธกิจและความรับผิดชอบครอบคลุมภาระงาน 6 ประการ

 1. ส่งเสริมวิชาการ และให้การศึกษาวิชาชีพชั้นสูง
 2. ทำการวิจัย
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม
 4. ปรับปรุงถ่ายทอดเทคโนโลยี
 5. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ

 เป้าประสงค์ (Objective)

:   เพื่อให้บรรลุพันธกิจดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงกำหนด เป้าประสงค์ ดังนี้

 1. ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น
 2. เพิ่มขีดความสามารถงานวิจัย
 3. เพิ่มการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ นิเทศศาสตร์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 4. คนในท้องถิ่นได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง
 5. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 6. ส่งเสริมและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 7. เพิ่มศักยภาพบุคลากรทางด้านธุรกิจและวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ปรับโครงสร้างองค์กรและระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ

อัตลักษณ์

“บัณฑิตมีความรู้ คู่คุณธรรม เพื่อนำความรู้พัฒนาท้องถิ่น”


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

 1. มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ทางวิชาการและวิชาชีพอย่างมีเหตุผล
 2. มีจริยธรรมคุณธรรมและความชื่อสัตย์ในวิชาชีพ
 3. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี
 4. สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศในระดับที่สื่อสารได้อย่างน้อย 1 ภาษา
 6. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
 7. สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ