งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและงานประกันคุณภาพการศึกษา

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดภารกิจหลักที่ต้องปฏิบัติ คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งได้จัดให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นหลักประกันว่าสถานศึกษาได้ดำเนินงานตามภารกิจได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม และเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยได้ใช้องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พัฒนาขึ้น

คณะวิทยาการจัดการ เป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่กำหนด เมื่อสิ้นปีการศึกษาจึงได้ทำการศึกษาตนเองและประเมินตนเองที่ประกอบด้วยการดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 – 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2559 รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 คณะวิทยาการจัดการ หวังว่ารายงานการประเมินดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

 

 

 

                                                                              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปาโนรัมย์)
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
26 กันยายน 2560

ส่วนที่ 1
ส่วนนำ

1.1 ความเป็นมา
คณะวิทยาการจัดการ ตั้งอยู่ที่เลขที่ 439 อาคาร 13 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 011-611221 ต่อ 5001-5002 โทรสาร 044-621204

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาควิชา คือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นสาขาวิชาแรกคือ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ในระยะต่อมาความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพด้านการจัดการได้รับความสนใจจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ จึงได้เปิดสอนทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาควันเสาร์-อาทิตย์  โดยมีสาขาที่เปิดสอนประกอบด้วย  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (การตลาด) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยครูบุรีรัมย์เป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็นคณบดี  ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิชาการเดิมจากที่เป็นภาควิชา  เป็นการบริหารวิชาการแบบโปรแกรมวิชา ซึ่งสามารถเปิด-ปิดโปรแกรมวิชาได้ตามเหมาะสมในสภาวการณ์นั้น
ปี พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ตั้งแต่เริ่มต้นจาการเป็นคณะวิชาในสังกัดวิทยาลัยครูบุรีรัมย์ มาสู่การเป็นคณะวิทยาการจัดการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในปัจจุบัน คณะวิทยาการจัดการมีผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 10 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. อาจารย์เอมอร แสวงวโรตม์หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2528-2530)
 2. อาจารย์โฮม ตรีเดช หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2530-2534)
 3. อาจารย์จีรศักดิ์ ทองสร้อย หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2534-2536)
 4. ผศ.มณี เหมทานนท์ หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2536-2538)
 5. อาจารย์สันติ ปานน้อย หัวหน้าคณะวิชาวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2538-2542)
 6. อาจารย์จีรศักดิ์ ทองสร้อย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2542-2545)
 7. ผศ.สุพัตรา รักการศิลป์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2545-2551)
 8. ผศ.อรรถกร จัตุกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2551-2556)
 9. ผศ.ดร.เอมอร แสวงวโรตม์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2556-2560)
 10. ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (พ.ศ.2560-ปัจจุบัน)

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ แบ่งหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณบดี และศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทางธุรกิจ  และได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มหลักสูตรและสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีที่หลากหลายเพื่อให้ทันกับความต้องการของสังคม โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนรวมทั้งสิ้น 9 หลักสูตร 9 สาขาวิชา คือ (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ), (2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์), (3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด), (4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ), (5) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร), (6) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี), (7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม),(8) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) และ (9) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) ซึ่งประกอบด้วยสองกลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง และระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร) มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 51 คน บุคคลกรสนับสนุน 6 คน และมีแหล่งเงินงบประมาณในการบริหารจัดการ 2 ประเภทคือ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณบำรุงการศึกษา

1.2 ปรัชญา (Philosophy)

วิชาการและวิชาชีพดี วิจัยเด่น เน้นคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

1.3 วิสัยทัศน์ (Vision)

        ภายในปี 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ วิชาชีพและวิจัยในด้านสหวิทยาการจัดการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

1.4 พันธกิจ (Mission)

คณะวิทยาการจัดการ กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 5 ประการดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2) วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
3) บริการวิชาการยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงประกอบการให้แข่งขันได้
4) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน และยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายหลักที่สำคัญ พ.ศ. 2561-2565 (Primary Goal)

1) คณะเป็นที่ยอมรับของสังคมในทางวิชาชีพ และวิจัยทางด้านสหวิทยาการจัดการ
2) มีความพร้อมทางด้านวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) มีเครือข่ายทางวิชาการจากชุมชนท้องถิ่น
4) ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5) ดำเนินรอยตามศาสตร์พระราชา เน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน รู้รัก สามัคคี โปร่งใส ตรวจสอบได้

1.6 เอกลักษณ์  (Uniqueness)

          บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางธุรกิจ มีจิตสำนึกดี มีคุณธรรมนำวิชาการ วิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

1.7 อัตลักษณ์  (Identity)

บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางธุรกิจ มีจิตสำนึกดี มีคุณธรรมนำวิชาการ วิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

 • มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ หมายถึง บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ความสามารถ เก่งในด้านวิชาการและวิชาชีพทางธุรกิจตามศาสตร์ที่เรียน
 • จิตสำนึกดี หมายถึง บัณฑิตมีจิตใจที่ดีงามซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสา
 • คุณธรรม หมายถึง บัณฑิตปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
 • พัฒนาชุมชน หมายถึง การเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นชนบท บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยนำวิชาการวิชาชีพและงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

1.8 ค่านิยมองค์การ (Core Value)

คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการมีวิสัยทัศน์ ชื่อสัตย์สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม ทำงานเป็นทีม

1.10 รายชื่อคณะกรรมการประจำคณะ ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำคณะ  และคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.10.1 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการจัดการ
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2559 – 27 สิงหาคม 2560

1.    ผศ.ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์      คณบดี                        ประธาน
2.    นายสกล  ไกรรณภูมิ           ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ
3.    นายยุทธชัย  พงศ์พณิช         ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ
4.    นายพลกฤต  เนาว์ประโคน    ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ
5.    ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์      รองคณบดี                 กรรมการ
6.     ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข        รองคณบดี                 กรรมการ
7.    อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม     รองคณบดี                 กรรมการและเลขานุการ
8.    นางยุพิน  คำใจ                หัวหน้าสำนักงานคณบดี   ผู้ช่วยเลขานุการ

1.11 คณะกรรมการบริหารคณะ
1.    ผศ.ดร. ปรีชา  ปาโนรัมย์      คณบดี                                ประธานกรรมการ
2.  ผศ.ดร.จันทิราพร ศิรินนท์      รองคณบดี                           รองประธานกรรมการ
3.  ผศ.ดร.กุลกันยา ศรีสุข          รองคณบดี                           รองประธานกรรมการ
4.  อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม     รองคณบดี                           รองประธานกรรมการ
5.  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ                                          กรรมการ
6.  หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด                                           กรรมการ
7.  หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                                       กรรมการ
8.  หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี                                            กรรมการ
9.  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                                  กรรมการ
10.   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์                              กรรมการ
11.   หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร                          กรรมการ
12.   หัวหน้าสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน                                กรรมการ
13.   หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม                    กรรมการ
14.   นางยุพิน  คำใจ               หัวหน้าสำนักงานคณบดี             กรรมการและเลขานุการ
15.   นางสาวพรพรรณ  แสงแก้ว   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร                  ผู้ช่วยเลขานุการ

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.

หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏบุรีรัมย์
อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 13) ชั้น 2
439 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-611221 ต่อ 5002

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยงข้อง

 • ISCED Fields of Education and Training 2013
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุมศึกษา พ.ศ.2557
 • รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร 2557  *
 • เอกสารประกันคุณภาพระดับหลักสูตรทั้งหมด *
 • คู่มือการใช้งานระบบ
 • การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)*
 • ปฏิทิน IQA  ปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร *
 • รายงานสรุปผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2557*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน ระดับปริญญาเอก*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ระดับปริญญาเอก*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ระดับปริญญาเอก*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน ระดับปริญญาโท*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ระดับปริญญาโท*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ระดับปริญญาโท*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน ระดับปริญญาตรี*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 6 เดือน ระดับปริญญาตรี*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ระดับปริญญาตรี*
 • สรุปประเด็นถามตอบเกี่ยวกับการดำเนินงานและการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน*
 • แบบฟอร์มรายงานสรุปสถานะการดำเนินงานของโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557*
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 และ IQA57*
 • แบบฟอร์มติดตามแผนพัฒนาคุณภาพ 57 หลักสูตร-คณะวิชา*
 • แบบฟอร์ม มคอ.7 และ IQA58 มรภ (ปรับปรุง 16 มิถุนายน 2559)*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินปีการศึกษา 2557 รอบ 9 เดือน*
 • หลักสูตรที่ดำเนินการขอปิดหลักสูตรโดยผ่านการอนุมัติให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และมีจัดการเรียนการสอนยังและมีนิสิตคงเหลือ*
 • ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558*
 • ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558*
 • ปฏิทินและการตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับสถาบัน*
 • ปฏิทินและการตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับคณะวิชา*
 • ปฏิทินและการตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระดับหลักสูตร*
 • รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์*
 • ระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (มคอ.7) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2557*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ( แก้ไข 27-07-2016)  ACP_PDF 2_file_documentExcelIcon*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรระดับปริญญาเอก( แก้ไข 27-07-2016) ACP_PDF 2_file_document ExcelIcon*
 • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรระดับปริญญาโท  (แก้ไข 27-07-2016) ACP_PDF 2_file_document ExcelIcon*
 • ตารางสรุปผลประเมินหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
 • แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตรจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  ACP_PDF 2_file_documentword_icon*
 • คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษำภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557*

เกรดของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความเป็นมาของการพัฒนาหลักสูตร


การประเมินหลักสูตร หมายถึง การศึกษารวบรวมข้อมูลของหลักสูตรทั้งหมดเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ การดำเนินการใช้และผลของการใช้หลักสูตร ตลอดจนการตัดสินคุณค่าและคุณภาพของหลักสูตร แล้วนำมาวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจให้คุณค่าแก่หลักสูตรว่าหลักสูตรมีข้อดี จุดอ่อนในเรื่องใด รวมทั้งผลการใช้หลักสูตรและตัดสินว่าหลักสูตรมีคุณค่าตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ การประเมินผลหลักสูตรเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรเพราะจะทำให้ทราบว่าหลักสูตรประสบผลสำเร็จเพียงใด  มีอะไรที่จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง  หรือจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป การประเมินหลักสูตรมี 3 ระยะหลัก ๆ คือ การประเมินหลักสูตรก่อนนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินระหว่างการใช้หลักสูตร การประเมินหลังการใช้หลักสูตร ถ้าต้องการได้ข้อมูลที่เป็นภาพรวมของการพัฒนาหลักสูตรทั้งหมดเมื่อใช้หลักสูตรครบรอบแล้ว ก็ควรประเมินทั้งระบบหลักสูตร การกำหนดหลักสูตรเพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันย่อมไม่สามารถจะตอบสนองกับสภาพปัญหาและความต้องการในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่ แต่ละท้องถิ่นย่อมมีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่ต้องนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อการสืบทอดต่อและเพื่อความตระหนักถึงความสำคัญและรักในถิ่นฐาน ประกอบกับข้อกำหนดใน พรบ. 2542 มาตรา 27 ทำให้สถานศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรโดยจัดทำสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เรียกว่า การจัดทำสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น โดยดำเนินการได้หลายรูปแบบตามสภาพปัญหาและความต้องการเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารีรัตน์ แก้วอุไร
….. อ่านต่อได้ที่: HTTPS://WWW.GOTOKNOW.ORG/POSTS/65984

 

ข่าวกิจกรรมงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

คณะวิทยาการจัดการ ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

Read More

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Read More

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

Read More