ประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คำนำ

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรับการตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในวงรอบปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559) โดยตระหนักถึงความสำคัญและถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา ตามพันธกิจหลักตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะวิทยาการจัดการจึงได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้มีการพัฒนาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสอดคล้องกับความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ เช่น กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551–2565) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553

 

คณะวิทยาการจัดการ

31 กรกฎาคม 2559

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราภัฎบุรีรัมย์

ที่ตั้ง
อาคาร 13 อาคารคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ถนนจิระ  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์  ( 044 ) 611221ต่อ 5001 – 5002
โทรสาร( 044 ) 621204
E – mail : management692@gmail.com

ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ เกิดขึ้นตามประกาศการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2528 โดยแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ภาควิชา คือภาควิชาการจัดการทั่วไป ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์  เพื่อผลิตบัณฑิตสายศิลปศาสตร์ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ซึ่งสาขาวิชาที่เปิดสอนเป็นสาขาวิชาแรกคือ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ในระยะต่อมาความต้องการศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพด้านการจัดการได้รับความสนใจจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและบุคคลทั่วไปที่ปฏิบัติงานอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ จึงได้เปิดสอนทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาควันเสาร์-อาทิตย์  โดยมีสาขาที่เปิดสอนประกอบด้วย  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (การตลาด) สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (การบัญชี) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบัญชี)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2538 ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงได้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยครูบุรีรัมย์เป็นสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์  ตำแหน่งหัวหน้าคณะวิชาเปลี่ยนเป็นคณบดี  ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานวิชาการเดิมจากที่เป็นภาควิชา  เป็นการบริหารวิชาการแบบโปรแกรมวิชา ซึ่งสามารถเปิด-ปิดโปรแกรมวิชาได้ตามเหมาะสมในสภาวการณ์นั้น

ปี พ.ศ. 2547 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้นมาใช้แทนพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการ  ได้มีการแบ่งหน่วยงานตามโครงสร้างใหม่ 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณบดี และศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพทางธุรกิจ  และได้มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจและการจัดการอย่างต่อเนื่อง และได้เพิ่มหลักสูตรและสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีที่หลากหลายเพื่อให้ทันกับความต้องการของสังคม โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนรวมทั้งสิ้น 9  หลักสูตร 9 สาขาวิชา คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ), หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์), หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด), หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ), หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร), หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี), หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม), หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) ซึ่งประกอบด้วยสองกลุ่มวิชา  คือ  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจและกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง และระดับปริญญาโท หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการพัฒนาคณะ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์ 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560ไว้ดังนี้

1. ปรัชญา (Philosophy)
ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคม

2. วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะเป็นคณะชั้นนำทางวิชาการและวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยวและการโรงแรม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

3. พันธกิจ (Mission)
คณะวิทยาการจัดการ กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 5 ประการดังนี้
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
2) วิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
3) บริการวิชาการ ยกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
4) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สืบสาน และยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

4. นโยบายคณะกรรมการประจำคณะในการบริหารและพัฒนาคณะ พ.ศ. 2557-2560 (Core Policy)
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ และสร้างความเป็นเลิศสู่ประชาคมอาเซียน
2) วิจัยและบริการทางวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อสร้างองค์ความรู้นำมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่น
3) ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนและมีส่วนร่วมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5) การบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของคณะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

5. เป้าหมายหลักที่สำคัญ พ.ศ. 2557-2560 (Primary Goal)
1) คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นนำและเป็นที่ยอมรับของสังคมในทางวิชาการและวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2) คณะวิทยาการจัดการมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น
4) คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่ส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5) คณะวิทยาการจัดการเป็นที่รวมของคนดีมีความสามารถโดยทำงานร่วมกันอย่างเกื้อกูลและเป็นสุขมีระบบการจัดการที่กระชับรวดเร็วโปร่งใสตรวจสอบได้

6. เอกลักษณ์ (Uniqueness)
คณะวิทยาการจัดการ มุ่งจัดการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษศาสตร์ นิเทศศาสตร์
และการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

7. อัตลักษณ์ (Identity)
บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางธุรกิจ จิตสำนึกดี มีคุณธรรม นำชุมชนพัฒนา
มีความเป็นเลิศทางธุรกิจ หมายถึง บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ความสามารถ เก่งในด้านวิชาการและวิชาชีพทางธุรกิจตามศาสตร์ที่เรียน เช่น มีความป็นเลิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือการท่องเที่ยวและการโรงแรม
จิตสำนึกดี หมายถึง บัณฑิตมีจิตใจที่ดีงามซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสา
มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
นำชุมชนพัฒนา หมายถึง บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในบทบาทของผู้นำที่ดีที่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมที่จะนำชุมชนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าโดยวิธีการแห่งสันติภาพและเลื่อมใสศรัทธาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8. ค่านิยมองค์การ (Core Value)
บุคลากรคณะวิทยาการจัดการมีวิสัยทัศน์ ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา พัฒนาสังคม ทำงานเป็นทีม

9. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Desirable Characteristics of Graduates)
1) เป็นผู้ที่มีความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพ
2) ใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี
3) มีความรู้ความเข้าใจ และสำนึกในคุณค่าของท้องถิ่น
4) ประยุกต์ความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
5) มีคุณธรรม จริยธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีทักษะในวิชาชีพ
6) มีความคิดเชิงสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง


Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.