งานวิจัย

งานวิจัย – คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการสอน

 –  ตัวอย่างผลการงานทำงานวิจัย

ข่าวสารทุนวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน

สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.ดร.สุพ้ตรา รักการศิลป์
วิจัยเรื่อง : ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยรภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา 2558
ผศ.ดร.สุพ้ตรา รักการศิลป์  สัญญาที่ 3/2559
วิจัยเรื่อง : ศึกษาศักยภาพของชุมชนรอบป่าบนพื้นฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม บ้านโกรกประดู่ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ผศ.ดร.สุพ้ตรา รักการศิลป์   สัญญาที่ 1/2559
วิจัยเรื่อง : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่่สำเร็จการศึกษา 2557
อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์  สัญญาที่ 1/2560
วิจัยเรื่อง : ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่่สำเร็จการศึกษา 2558
ผศ.ดร.สุพ้ตรา รักการศิลป์  สัญญาที่ 2/2560
วิจัยเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการทำนาของเกาตรกรในเขตพื้นที่ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ผกามาศ มูลวันดี  สัญญาที่ 3/2560
วิจัยเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบบแทนจากการทอเสื่อกกของกลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ฐิติพร วรฤทธิ์  สัญญาที่ 4/2560
วิจัยเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทนและคุ้มค่าของธุรกิจโฮมสเตย์แบบยังยืน ตามแนวเศรษฐกิจพิเพียงของชุมชนบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์แก้วมณี อุทิรัมย์  สัญญาที่ 5/2560
วิจัยเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนการทอผ้าไหมตีนแดงของชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
อาจารย์ทิพย์สุดา ทาสีดำ  สัญญาที่ 6/2560
วิจัยเรื่อง : การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
อาจารย์สายฝน  อุไร  สัญญาที่ 7/2560
วิจัยเรื่อง : การศึกษาการจัดทำบัญชีครัวเรือนของชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Empty section. Edit page to add content here.
Empty section. Edit page to add content here.