งานวิชาการ

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการสอน

 – เอกสารประกอบการสอน-คณะวิทยาการจัดการ      ดาวโหลด

คู่มือการทำผลงานทางวิชาการ 2554
– ปกคู่มือการเขียนผลงาน
– บทที่ 1 การเข้าสู่ตำเหน่งทางวิชาการ
– บทที่ 2 องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ
– บทที่ 3 รูปแบบการเขียนเอกสาร
– บทที่ 4 รายงานผลการวิจัยและงานแปล
– บทที่ 5 การอ้างอิงและบรรณานุกรม
– บทที่ 6 การอ้างอิงจากบทความและหนังสือ
– บทที่ 7 การอ้างอิงจากแหล่งอื่นๆ
– บทที่ 8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
– บทที่ 9 การพิจารณาคุณภาพและการเสนอผลงาน
– ภาคผนวก

รายละเอียดการดำนเนินงานตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร TQF
– ดาวน์โหลดรายละเอียดการดำเนินงานตามกรอบ

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยงข้อง

ข่าวสารงานวิชาการ

อ่านข่าวทั้งหมด