งานวิชาการ

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการสอน

 – เอกสารประกอบการสอน-คณะวิทยาการจัดการ      ดาวโหลด

คู่มือการทำผลงานทางวิชาการ 2554
– ปกคู่มือการเขียนผลงาน
– บทที่ 1 การเข้าสู่ตำเหน่งทางวิชาการ
– บทที่ 2 องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ
– บทที่ 3 รูปแบบการเขียนเอกสาร
– บทที่ 4 รายงานผลการวิจัยและงานแปล
– บทที่ 5 การอ้างอิงและบรรณานุกรม
– บทที่ 6 การอ้างอิงจากบทความและหนังสือ
– บทที่ 7 การอ้างอิงจากแหล่งอื่นๆ
– บทที่ 8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
– บทที่ 9 การพิจารณาคุณภาพและการเสนอผลงาน
– ภาคผนวก

รายละเอียดการดำนเนินงานตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร TQF
– ดาวน์โหลดรายละเอียดการดำเนินงานตามกรอบ

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยงข้อง

ข่าวสารงานวิชาการ

แบบสอบถามภาวการมีงานทำของบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำลังโหลด...

Read More

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กำลังโหลด...

Read More

ประชาสัมพันธ์กำหนดการเซ็นเบิกค่าสอน ภาค กศ.บป.ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

Read More

กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.

inport kp 2560

Read More

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 1

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 16 มกราคม

Read More

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 27 มกราคม

Read More

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา 

Read More

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน

Read More

กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาภาค กศ.บป.

inport kp 2560

Read More

กำหนดการส่งผลการเรียนออนไลน์ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

กำหนดการส่งเกรด

Read More

ประกาศการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป(ภาค กศ.บป. เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์) รุ่นที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับนักศึกษา กศ.บป. 2561

Read More

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาและรับหนังสือรับรองคุณวุฒิิ ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 รอบที่ 3

ผู้สำเร็จการศึกษาและรับหนังสือรับรองคุณวุฒิิ ปีการศึกษา 2560

Read More