งานวิชาการ

คู่มือการจัดทำเอกสารประกอบการสอน

 – เอกสารประกอบการสอน-คณะวิทยาการจัดการ      ดาวโหลด

คู่มือการทำผลงานทางวิชาการ 2554
– ปกคู่มือการเขียนผลงาน
– บทที่ 1 การเข้าสู่ตำเหน่งทางวิชาการ
– บทที่ 2 องค์ประกอบของผลงานทางวิชาการ
– บทที่ 3 รูปแบบการเขียนเอกสาร
– บทที่ 4 รายงานผลการวิจัยและงานแปล
– บทที่ 5 การอ้างอิงและบรรณานุกรม
– บทที่ 6 การอ้างอิงจากบทความและหนังสือ
– บทที่ 7 การอ้างอิงจากแหล่งอื่นๆ
– บทที่ 8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
– บทที่ 9 การพิจารณาคุณภาพและการเสนอผลงาน
– ภาคผนวก

รายละเอียดการดำนเนินงานตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร TQF
– ดาวน์โหลดรายละเอียดการดำเนินงานตามกรอบ

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยงข้อง

ข่าวสารงานวิชาการ

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 1

รศ.มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Read More

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 16 มกราคม

Read More

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน “ตำรา” เพื่อการสอนและส่งผลการทางวิชาการ ระยะที่ 3

เมื่อวันที่ 27 มกราคม

Read More

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม ” microsoft Excel advanced ” รุ่นที่ 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา 

Read More

โครงการบริการวิชาการ หลักสูตร วิชาการ หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน

Read More

ตารางสอบกลางภาค ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2560

ดาวน์โหลด : ตารางสอบกลางภาค

Read More

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 3/2559 นักศึกษาภาค กศ.บป.

Read More

ตารางสอบปลายภาค ปีการศึกษา 3/2559 นักศึกษาภาค ปกติ

Read More

อ่านข่าวทั้งหมด